L-Aħbarijiet

Quddiesa ta’ ringrazzjament fi tmiem is-sena skolastika 2019/2020

  Is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, l-Għarb

Il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex inġabru fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu għal quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem is-sena skolastika 2019/2020.

Il-quddiesa, li tmexxiet mill-Amministratur Appostoliku għal Għawdex Mons. Mario Grech, attendew għaliha aktar minn 50 kap kif ukoll il-ħaddiema tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija.

Fl-omelija tiegħu, Mons. Grech saħaq li l-iskejjel huma waħda mid-diversi uċuh li l-Knisja għandha fid-dinja. “Huma arterji vitali tal-Knisja ta’ Kristu u dawk kollha li jirfsu fuq l-għatba tal-iskejjel tagħna jafu li qed imiddu riġlejhom fil-Knisja”… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Li tħaddan il-Kelma ta’ Alla tfisser li tħaddan lil Kristu

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju ta’ dal-Ħadd (cfr Mt 13,1-23), Ġesù jirrakkonta l-parabbola – li lkoll nafuha tajjeb – tal-bidwi li jiżra’, li jitfa’ ż-żerriegħa fuq erba’ tipi ta’ art, lil-folla kbira.  Il-Kelma t’Alla, mxebbħa maż-żerriegħa, mhix kelma astratta iżda hija Kristu stess, il-Verb tal-Missier li sar laħam fil-ġuf ta’ Marija.  Għalhekk, li nilqgħu l-Kelma t’Alla jfisser li nkunu qed nilqgħu l-persuna ta’ Kristu, lil Kristu nnifsu… Kompli aqra »

Is-26 anniversarju mill-mewt tal-Qaddejja ta’ Alla, Ineż Casolani

Il-qdusija fi ħdan il-Knisja għandha rwol importanti. Kif ifakkarna tajjeb il-Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni Appostolika Gaudete et Exsultate, “sa mill-ewwel paġni tal-Bibbja nsibu, b’ħafna modi, is-sejħa għall-qdusija.” U din hi propju l-milja li għaliha l-Mulej issejħilna.

Forsi ħafna minnha għandna idea tal-qdusija msawra mill-ikonografija li naraw fil-knejjes tagħna; ta’ qaddisin bir-raġġiera, ta’ żwiġijiet mistiċi u esperjenzi mistiċi. Iżda hemm ukoll qdusija li  timmanifesta ruħha fil-ħajja sempliċi ta’ kuljum… Kompli aqra »

Komunità Ġesù Salvatur

L-Arċidjocesi ta’ Malta tiddiżassoċja ruħha mill-komunità Ġesù Salvatur. Għalhekk, b’deċiżjoni tal-Arċisqof Charles Scicluna, ebda saċerdot jew reliġjuż/a ma għandu jieħu sehem f’laqgħat organizzati mill-komunità Ġesù Salvatur u dawn il-laqgħat lanqas m’għandhom ikunu ospitati fi knisja jew f’xi proprjetà tal-Knisja. Kompli aqra »

Ippreżentat ir-rapport ta’ ħidma tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2019

Mons. Arċisqof Charles Scicluna ngħata kopja tar-Rapport ta’ Ħidma tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2019. Is-Sinjura Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar, qalet li għalkemm ir-rapport kien isir kull sena, din hija l-ewwel darba li ġie stampat bil-Malti u b’verżjoni iqsar  bl-Ingliż fi ktejjeb bil-kulur. Ir-rapport jelenka l-ħidma mwettqa fid-diversi oqsma tad-Dar fl-impenn tagħha li tkompli toffri servizz residenzjali tal-ogħla livell lill-persuni b’diżabilità li jkollhom bżonn dan is-servizz… Kompli aqra »

Restawr u konservazzjoni f’parroċċi b’investiment ta’ €4 miljun kofinanzjati minn fondi Ewropej

L‑Arċidjoċesi ta’ Malta se tidħol għal xogħol ta’ restawr u konservazzjoni ta’ għaxar proġetti addizzjonali mas‑17‑il proġett li diġà tħabbru s‑sena li għaddiet, b’investiment totali ta’ madwar €4 miljun b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi tal‑Unjoni Ewropea. Dawn il‑proġetti jinkludu r‑restawr strutturali tal‑knejjes kif ukoll il‑konservazzjoni ta’ diversi opri tal‑arti, fosthom żewġ pitturi ta’ Francesco Zahra.

Dan tħabbar waqt konferenza tal‑aħbarijiet li saret ilbieraħ filgħaxija quddiem il‑knisja parrokkjali tal‑Qrendi, li ġiet indirizzata mis‑Segretarju Amministrattiv tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross, u mis‑Segretarju Parlamentari għall‑Fondi Ewropej l‑Onor… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jikkundanna l-abbużi u l-vjolenza fuq il-migranti fil-Libja

Quddiesa fis-7 anniversarju miż-żjara tal-Papa lill-migranti f'Lampedusa

  Il-Kappella ta' Santa Marta, il-Vatikan

Photo: Vatican Media

Pope Francis on Wednesday celebrated the 7th anniversary of his visit to the migrants in the Italian island of Lampedusa, with a Mass in the Vatican’s Casa Santa Marta chapel.

Pope Francis on Wednesday urged Christians to discover the face of Jesus in the migrants, refugees and the displaced who are forced to flee because of the many injustices that still afflict our world today. 

Celebrating a Mass in the Vatican’s Casa Santa Marta chapel, to commemorate the 7th anniversary of his visit to the migrants in the Italian island of Lampedusa, the Pope recalled the words of Jesus – “Whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me”.  He said this warning, for better or for worse, is a burning issue today. 

The July 8, 2013 visit of the Pope to the Mediterranean island was the first of his pontificate after his election on 13 March of the same year.  During the visit, he threw a floral wreath in the sea in memory of some 20,000 migrants who died while trying to cross the Mediterranean… Kompli aqra »

Rinnovament fiċ-ċentru taż-ŻAK f’Birkirkara

  Iċ-ċentru taż-żgħażagħ San Ġwakkin, Birkirkara

Fil-ħames snin li ili nattendi dan iċ-ċentru, rajt iċ-ċentru jinbidel minn grupp żgħir ta’ għaxar żgħażagħ għal ċentru ta’ tliet gruppi ta’ etajiet differenti, li f’daqqa jammontaw għal bejn wieħed u ieħor 80 persuna – Nathaniel Pio Scicluna, 17-il sena, membru u leader f’ŻAK Birkirkara.

Matul dawn l-aħħar ħames snin sar xogħol estensiv fuq iċ-ċentru taż-żgħażagħ San Ġwakkin f’Birkirkara. Iċ-ċentru jilqa’ fih tliet gruppi ta’ żgħażagħ minn 13-il sena ’l fuq: grupp ta’ membri li twieldu fl-2001/2, ieħor tal-2004/5 u ieħor tal-2006/7… Kompli aqra »

Il-Papa jiċċelebra Quddiesa fis-seba’ anniversarju miż-żjara f’Lampedusa

The Director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni, announced Monday that Pope Francis will celebrate Mass on 8 July to commemorate his pastoral visit to Lampedusa.

The Pope will preside at Mass at 11 AM Rome time in the chapel of the Casa Santa Marta, with only a handful of Vatican employees present.

“Given the health situation, only the staff of the Migrants and Refugees Section of the Department for Promoting Integral Human Development will participate in the Mass,” Bruni said… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Il-foqra huma l-bennejja tal-umanità l-ġdida

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Is-silta tal-Evanġelju ta’ dal-Ħadd (cfr Mt 11,25-30) hi maqsuma fi tliet partijiet: qabel xejn Ġesù jinseġ innu ta’ barka u radd il-ħajr lill-Missier għax wera l-misteru tas-Saltna lill-foqra u liċ-ċkejknin; imbagħad jikxef ir-relazzjoni intima li hemm bejnu u l-Missier; u fl-aħħar jistedinna mmorru għandu u nimxu warajh biex insibu s-serħan.

L-ewwelnett, Ġesù jfaħħar lill-Missier għax is-sigrieti tas-Saltna tiegħu, tal-verità tiegħu, żammhom mistura “minn min għandu l-għerf u d-dehen” (v… Kompli aqra »