Messaġġi tal-Arċisqof Emeritu Mons Pawlu Cremona O.P.

“Ftakru fl-għemejjel sbieħ li għamiltu u rringrazzjaw lill-Mulej” – L-Arċisqof Emeritu

Ċelebrazzjoni tal-Ġublew tal-Ħniena għall-Anzjani fil-Katidral tal-Imdina

 • L-Erbgħa, 14 ta’ Settembru 2016, l-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona O.P. iċċelebra Quddiesa fil-Ġublew tal-Ħniena għall-anzjani, fil-Katidral tal-Imdina. It-tema ta’ din iċ-ċelebrazzjoni kienet ‘Il-ferħ tal-Ħniena t’Alla’. Qabel bdiet il-Quddiesa, l-anzjani nġabru fi Pjazza San Pawl biex jgħaddu mill-Bieb tal-Ħniena tal-Katidral. Wara, ġiet iċċelebrata l-Quddiesa ma’ numru kbir ta’ anzjani minn diversi parroċċi u djar tal-anzjani. 

  L‑attività ġiet organizzata mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta bis‑sehem tal‑Kapitlu Metropolitan, il‑Caritas, id‑Direttur Djar tal‑Anzjani, is‑Segretarjat Assistenza Soċjali tal‑Azzjoni Kattolika, u l‑Għaqda Maltija Trasport tal‑Morda f’Lourdes. 

   

  Omelija tal-Arċisqof Emeritu Mons…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof Pawlu Cremona waqt l-Assemblea Djoċesana 2014

 • Skola Santa Monika, Birkirkara
  10 ta’ Ottubru 2014
   

  Alla l-imbierek ħalaq id-dinja b’ħafna mħabba. Huwa ried li d-dinja tkun tista’ titmexxa skont il-pjan tiegħU għal ġid tal-bnedmin uliedu. Ried li jkun hemm armonija bejn il-bnedmin. B’xorti ħażina dan ma seħħx. Għalhekk bagħat lil Ibnu biex jgħallima ngħixu skont il-pjan tiegħu, u Ġesù waqqaf saltna ta’ ġustizzja u paċi mibnija fuq l-imħabba…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni tal-Festa tar-Rużarju Mqaddes

 • Parroċċa Marija Annunzjata – Balzan
  5 ta’ Ottubru 2014

  Qed niċċelebraw il-festa tar-Rużarju Mqaddes. Ir-rużarju huwa don minn għand Alla l-Missier għalina l-Insara li nemmnu. Dak li aħna nagħmlu fil-liturġija tul sena: twelid ta’ Ġesù, mewt ta’ Ġesù, il-qawmien ta’ Ġesù aħna nikkontemplawh fir-rużarju f’erbat ijiem. Meta ngħidu r-rużarju inkunu qed nerġgħu ngħaddu dawk il-mirakli, dawk il-misteri ta’ Ġesù biex aħna nkunu nafuhom aktar…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni tal-Ftuħ tas-Sena Pastorali tal-Moviment ta’ Kana

 •  Ċentru Pastorali Sant’Andrija, il-Mosta
  27 ta’ Settembru 2014

  Il-Ftuħ tas-Sena Pastorali tal-Moviment ta’ Kana, din is-sena qed isir fil-kuntest tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Għall-Papa Franġisku, tant hi importanti l-familja li mhux sinodu wieħed sejjaħ, imma tnejn. Ftit ġranet oħra ser tibda tiltaqa’ l-Assembleja Ġenerali Straordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Is-Sena d-dieħla tiltaqa’ l-Assembleja Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu ta;-Isqfijiet, dejjem bil-familja bħala tema…

 • Kompli aqra »

Omelija tal-Arċisqof waqt il-Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-40 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tal-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Merċieca

 • Katidral tal-Imdina
  29 ta’ Settembru 2014

  Ħuti, aħna ġejna hawn llum biex nirringrazzjaw lil Alla flimkien mal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca, għall-erbgħin sena tal-episkopat tiegħu. Nirringrazzjaw lill-Mulej li tul dawn l-erbgħin sena kien dejjem mal-Arċisqof tagħna.

  Jiena llum xtaqt li naqsam magħkom riflessjoni dwar x’inhu l-episkopat, u dak li jippermetti Alla l-Imbierek minn dan l-episkopat. U llum ir-riflessjoni se nagħmilha fuq erba’ aspetti…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fil-pussess tal-Arċipriet tal-Mdina Mons. Anthony Cassar

 • Katidral, l-Imdina
  21 ta’ Settembru 2014

  Il-parabbola li smajna fil-Vanġelu tal-lum (Mt 20, 1-16)  nistgħu nispjegawha li Kristu kien qed jagħti tagħlima lill-Lhud: mhux billi l-pagani ġew wara, se jieħdu inqas, jew intom għax ġejtu mill-Antik Testment se tieħdu iktar. Alla jħobb lil kulħadd u hu ħanin ma’ kulħadd.  

  F’dan il-Vanġelu naħseb li għandna żewġ tagħlimiet li huma ħafna importanti…

 • Kompli aqra »

Omelija tal-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. waqt il-Quddiesa tal-Kwindiċina ta’ Santa Marija

 • Il-Katidral, Victoria, Għawdex
  7 ta’ Awwissu 2014

  Ħuti, il-Konċilju Vatikan it-tieni kien enfasizza ħafna li l-Madonna hija interċesura tagħna quddiem il-Missier. Imma ma nitsgħux nieqfu hemm. Il-Madonna għalina hija mudell ta’ dawk li jridu jimxu wara Kristu, mudell ta’ dixxiplu. Għalhekk irridu nkunu aktar attenti biex insiru nafu min hi l-Madonna. Minn dawn iż-żewġ lezzjonijiet tal-ġurnata, m’għażilnihomx aħna, slitt xi riflessjonijiet li xtaqt naqsam magħkom fid-dawl ta’ kif għexet il-Madonna…

 • Kompli aqra »

Omelija tal-Arċisqof waqt il-Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni ta’ Jum l-Indipendenza

 • Konkatridral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  21 ta’ Settembru 2014

  Din is-sena, iċ-ċelebrazzjoni tal-Indipendenza tieħu valur partikulari għax qegħdin niċċelebraw il-ħamsin sena minn mindu l-Poplu tagħna ħa f’idejh it-tmexxija ta’ pajjiżu. Hu unur għall-Poplu tagħna li minn mindu beda jmexxi lilu nnifsu għamel passi ta’ ġgant. Ta’ dan nirringrazzjaw ‘l Alla, kif nirringrazzjawH ukoll għall-fatt li Malta ħadet l-indipendenza mingħajr tixrid ta’ demm…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. waqt il-Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni ta’ Jum il-Vitorja

 • Fil-Festa tat-twelid tal-Verġni Mbierka, aħna l-Maltin niftakru fir-rebħiet tal-Poplu tagħna; tant hu hekk li din il-festa nsejħulha l-Vitorja. F’dan il-jum infakkru r-rebħa tal-1565 fuq l-Imperu Ottoman, il-ħelsien mill-Ħakma Franċiża fl-1800, u t-Tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija għal Malta, meta ċediet l-Italja fit-8 ta’ Settembru tal-1943. Aktar minn rebħiet tal-Poplu Malti, dawn kienu kisbiet ta’ civiltà li servew għall-iżvilupp tal-Ewropa kollha…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. fl-okkażjoni tal-Velja ta’ Talb għall-Paċi u għall-Insara ppersegwitati

 • Hu ta’ ferħ kbir għalija li nkunu miġburin bħala familja waħda biex nitolbu għall-paċi f’diversi pajjiżi madwar id-dinja, u għal dawn l-Insara ħutna li qed jiġu ppersegwitati minħabba t-twemmin tagħhom. Numru kbir ta’ dawn l-Insara qegħdin ixerrdu demmhom għall-isem ta’ Ġesù Kristu. Hija l-fidi tagħna u s-sentimenti nobbli ta’ apprezzament għal dawk li qed jagħtu ħajjithom għall-fidi, li ġabuna hawn illejla…

 • Kompli aqra »