• L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  7 ta’ Jannar 2018 

  Il-Papa Franġisku lbieraħ offra meditazzjoni sabiħa fuq l-Evanġelju li għadna kemm smajna (Mt 2, 1-12). Jiena nixtieq nissuġġerixxi li naqraw ftit x’qal il-Papa. Hemm xi ħsibijiet li verament laqtuni u li nixtieq naqsamhom magħkom f’din il-festa solenni tal-Epifanija. Il-Papa jagħmel meditazzjoni fuq l-esperjenza tal-maġi u jagħmel tliet ħsibijiet profondi.

  L-ewwel nett, il-maġi raw il-kewkba għaliex taw ċans lilhom infushom iħarsu ’l fuq. U l-Papa jgħid li ħafna drabi ngħixu ħajjitna mehdijin inħarsu ‘l isfel, lejn l-art, lejn il-flus, lejn il-ġid tad-dinja, lejn dak kollu li mingħalina se jagħmilna ferħanin imma mbagħad niskopru li huwa bir imtaqqab; ma jżomm l-ebda ilma. U l-Papa jgħid: ‘Kemm hemm bżonn nerġgħu niskopru din id-dimensjoni li nħarsu ’l fuq; dan l-għatx li niltaqgħu ma’ Alla’. Huwa wkoll rifless ta’ dak li għedt fil-messaġġ lill-poplu Malti fil-Milied meta ħadt l-ispunt minn ħafna personaġġi fil-presepju Naplitan li mhumiex qed iħarsu lejn Ġesù, imma baqgħu mehdijin bix-xalar tad-dinja. 

  Il-maġi raw il-kewkba għaliex taw ċans lilhom infushom iħarsu ’l fuq

  Ilbieraħ mort il-Parroċċa ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun, u għamlu presepju fuq stil Naplitan. Fih hemm dan il-personaġġ li huwa x-xalatur, imma b’dahru lejn Ġesù, mhux qed iħares lejn it-twelid tal-Mulej.

  L-ewwel stedina li nixtieq nagħmel lilkom, għeżież kandidati, imma nagħmilha lilna lkoll, hija li rridu nħarsu ’l fuq. Hija l-istedina tal-innu sabiħ li hemm fil-liturġija ta’ din is-solennità: ilkoll kemm intom li qegħdin tfittxu ’l Kristu, erfgħu ħarsitkom ’l fuq. Erfgħu ħarsitkom ’l fuq!

  It-tieni ħsieb li l-Papa silet minn dan l-Evanġelju sabiħ minn San Mattew huwa li l-maġi kienu f’mixja. Ma kinux nies li kkuntentaw ruħhom b’din il-kewkba li raw, imma bdew mixja. It-tfittxija tagħhom ma kinitx it-tfittxija tal-kumdità imma riedu jirriskjaw biex jiltaqgħu mal-Mulej.

  Ma kinux nies li kkuntentaw ruħhom b’din il-kewkba li raw, imma bdew mixja  

  It-tielet ħsieb hu li l-maġi ma marrux għand Ġesù b’idejhom vojta imma ħadu magħhom rigali prezzjużi ħafna. Huma u jiltaqgħu ma’ dak li huwa l-ikbar rigal tal-Mulej, il-maġi jagħtu mill-ħin tagħhom, mill-enerġija tagħhom, jirriskjaw vjaġġ iebes, ifittxuh b’determinazzjoni u jippreżenawlu dak li huwa l-iżjed għażiż għalihom.

  Jiena u nsellem lill-familji tagħkom, għeżież Osmar, David, Christopher u Jonathan, nimmaġinahom lill-familji tagħkom illum jippreżentaw lill-Mulej l-għeżeż rigal li għandhom. U l-Mulej jilqa’ dan ir-rigal, il-Knisja tilqa’ l-offerta tal-familji tagħkom, tal-parroċċi tagħkom, tagħkom infuskom.

  Illum, fl-Epifanija, lill-Mulej m’intomx se tagħtuh la deheb, la inċens u lanqas mirra, imma qegħdin tippreżentaw lilkom infuskom, l-istorja tagħkom, bid-DNA tagħkom, bil-ħolm, bil-potenzjal, bit-talenti u bl-ubbidjenza tagħkom. Ħallu l-kewkba tal-ubbidjenza tmexxikom. Ħa navżakom minn issa: fis-saċerdożju l-kewkba li twasslek għand Ġesù hija l-kewkba tal-ubbidjenza, u nassigurakom li l-ubbidjenza ġġiegħlek tmur f’tant postijiet differenti.

  Illum, fl-Epifanija, lill-Mulej m’intomx se tagħtuh la deheb, la inċens u lanqas mirra, imma qegħdin tippreżentaw lilkom infuskom

  L-ewwel nett, aħna u nħarsu lejn Ġesù fl-Epifanija, nfakkru lilna nfusna li aħna verament ilkoll kemm aħna David: il-maħbubin tal-Mulej. Il-kelma ‘David tfisser il-maħbub u aħna kollha maħbubin mill-Mulej b’imħabba speċjali. Il-vokazzjoni ta’ kull wieħed u waħda minna hija sinjal ta’ din l-imħabba. Jiena għamilt riflessjoni qasira fuq is-sinifikat tal-isem li tawkom l-għeżież tagħkom fil-magħmudija u li jekk tgħaqqadhom ilkoll, jiġbor il-messaġġ tal-festa tal-lum.Din hija l-esperjenza ta’ kull saċerdot li ħin minnhom iċempillu xi ħadd u jgħidlu, ‘L-Isqof irid ikellmek’. Is-saċerdoti drajna nieħdu qata’ meta jċempel xi ħadd jgħidilna ‘l-Isqof irid ikellmek’ għax jew ikun daħal rapport jew inkella jgħidulek ‘se tiċċaqlaq!’. Imma kemm hi ta’ konsolazzjoni kbira għall-Isqof u għall-Knisja, meta min ikun ta ħajtu lil Ġesù jagħtiha f’kull mument. L-entużjażmu li ġabkom hawnhekk illum b’libertà ħielsa, itolbu li jibqa’ magħkom dejjem.  

  Aħna wkoll Jonatan, rigal ta’ Alla. Aħna lkoll kemm aħna ‘Jonathan’, għaliex ilkoll kemm aħna rigal tal-Mulej. U aħna u noffru lilna nfusna lill-Mulej qegħdin nirrikonoxxu li aħna stess ilqajna kollox bħala rigal. Kemm ninsistu li aħna l-Insara l-ħajja nqimuha bħala rigal ta’ Alla – mhijiex frott it-tekonoloġija tal-bniedem imma rigal ta’ Alla – frott l-imħabba u rigal tal-Mulej, mill-bidu sat-tmiem tagħha. 

  Aħna lkoll imsejħin bil-Magħmudija biex inkunu ‘Christopher’, biex inwasslu lil Kristu, biex inġorru lil Kristu fil-qalb tagħna, fil-ħajja tagħna. Jiena nimmaġina li l-maġi ħallew id-deheb, l-inċens u l-mirra f’riġlejn il-Familja Mqaddsa, imma magħhom lura d-dar minn triq oħra ħadu ferħ kbir: il-ferħ tal-laqgħa ma’ Kristu, il-ferħ tal-laqgħa ma’ Ġesù. Magħhom ġabu r-rigali u lura magħhom ħadu rigal straordinarju: il-paċi u l-ferħ kbir tassew li jagħti l-Mulej. 

  U l-aħħar isem huwa ‘Osmar’. Kelli nfittex biex inkun naf xi jfisser Osmar u skoprejt li jfisser ‘il-glorja tal-Mulej’, il-glorja divina. U aħna, bl-għotja tagħna nfusna, irridu nsiru raġġ minn Osmar, raġġ minn Alla li huwa glorja, mill-glorja tal-Mulej. Niftakru l-bidu tal-profezija sabiħa li l-Knisja taqralna fl-Ewwel Qari llum: Qum! Ħa jiddi wiċċek! Is-sebħ, il-glorja tiegħek, id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek Osmar, jiddi fuqek sebħ il-Mulej (ara Is 60, 1).   

  Magħhom ġabu r-rigali u lura magħhom ħadu rigal straordinarju: il-paċi u l-ferħ kbir tassew li jagħti l-Mulej 

  Aħna u nilqgħukom, għeżież Osmar, David, Christopher u Jonathan, ma nilqgħux biss it-tifsira tal-ismijiet sbieħ li bihom żejnukom l-għeżież tagħkom, il-ġenituri tagħkom, imma nilqgħu lilkom. Il-Mulej, li beda din l-opra tajba fikom, iwassalha għat-tmiem u fl-istess ħin, jiena u nħares lejkom, nitlob ħafna għall-vokazzjonijiet. Jgħiduli ‘toqgħodx tgerger wisq għax is-Seminarju għandna 20 seminarista’. Għax jiena ngħidilhom: ‘Meta dħalna aħna s-Seminarju fl-1978 konna 60 seminarista u saċerdoti iżjed anzjani minni jiftakru gruppi kbar’. Seminarju ta’ 120 seminarista! Imma anke t-twelid tat-tfal naqas, u l-Mulej minn fejn irid isejjaħ? Jgħiduli l-proporzjon l-istess baqa’, imma fiż-żmien meta kellna s-Seminarju b’60 seminarista kienu jitwieldu 10,000, illum jitwieldu 3,000. 

  Ejjew nilqgħu dan id-don, imma fl-istess ħin nitolbu mhux biss għall-vokazzjonijiet saċerdotali, imma wkoll għall-familji Nsara li jilqgħu l-ulied bħala l-ikbar don. U għalhekk, għeżież seminaristi, jiena nixtieq nerġa’ nirringrazzja lill-familji tagħkom għax illum lill-Mulej qed joffrulu l-ikbar rigal.

  Il-barka tal-Mulej tkun fuqkom dejjem. Il-Mulej ikun il-ħlas tagħkom dejjem.

  Charles J. Scicluna
      Arċisqof ta’ Malta