L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dawn il-Ħdud qegħdin inkomplu naqraw mill-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta’ San Mark. Kapitlu pjuttost twil u fih San Mark jippreżenta l-qofol tal-missjoni ta’ Ġesù.

Tissemma l-belt Kafarnahum li tfisser il-belt ta’ Naħum, Kafar Naħum. Hija belt li kienet u għadha fuq ix-xatt ta’ din l-għadira l-kbira, il-Baħar ta’ Tiberijade. Kafarnahum kienet saret, biex ngħidu hekk, il-belt adottiva ta’ Ġesù. Meta telaq minn Nazaret, Kafarnahum sar iċ-ċentru fejn Ġesù kien jirritorna; kien imur minn belt għall-oħra, minn raħal għall-ieħor imma mbagħad Kafarnahum kienet il-belt fejn kien jissetilja.

Illum Kafarnahum mhijiex belt abitata imma hija sit arkeoloġiku. Wieħed jista’ jara s-sinagoga li mbagħad mbniet wara Ġesù, imma taħt is-sinagoga li hemm illum wieħed jista’ jara propju d-daħla ta’ din is-sinagoga fejn għallem Ġesù u fejn isir dan il-konfront qawwi bejn Ġesù u x-Xitan.

Ġesù, bħal kull Lhudi, nhar ta’ Sibt kien imur is-sinagoga. Kull min kellu iżjed minn 12-il sena seta’ jiġi mistieden biex jaqra l-kotba tal-Iskrittura u min ikun kapaċi u jkun irid, jagħmel xi riflessjoni. Hekk kien jagħmel Ġesù kull nhar ta’ Sibt sakemm imbagħad keċċewh mis-sinagoga u beda jgħallem fil-kampanja u kull fejn in-nies imorru jisimgħuh, ħafna drabi anke fuq l-istess xatt ta’ din l-għadira kbira, il-Baħar tal-Galilija.

Dak li hemm fit-tagħlim ta’ San Mark huwa, biex ngħidu hekk, qasir ħafna bħala Evanġelju. San Mark ma tantx jaħli ħin fuq ħafna dettalji, ma jgħidilniex x’kien qed jgħallem dakinhar imma jgħidilna r-reazzjoni tan-nies. “Beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa u mhux bħal kittieba. In-nies baqgħu mistagħġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu” (Mk 1:22).

Hu kien jikkonferma dak li jgħallem bil-ħajja tiegħu.

X’kellu differenti t-tagħlim ta’ Ġesù? L-ewwel nett ma kienx tagħlim ripetut. Il-kittieba fi żmien Ġesù, kienu jirrepetu xi ħaġa li qal ħaddieħor, xi ħadd li għandu  l-awtorità, li studja. Fil-fatt lil dawn l-għalliema l-kbar kienu jsibuhom ukoll dawn bħala t-tannawin, dawk li jtennu. Aħna għandna wkoll din il-kelma: li ttenni xi ħaġa. Dawn kienu dawk li jirrepetu, ma ngħidx bħal pappagall. Imma Ġesù ma kellux għalfejn joqgħod itenni dak li qal ħaddieħor. Hu kien l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, huwa l-Kelma ta’ Alla magħmul bniedem. U din is-setgħa tiegħu kienet ġejja mill-fatt li Ġesù kien jgħallem mill-qalb u mhux mill-moħħ. Din is-setgħa hija xi ħaġa li toħroġ mill-qalb ta’ dak li jkun. Mhux biss kien konvint minn dak li qed jgħallem imma wkoll kellu r-rieda li dak li jgħallem jgħixu wkoll. Mela Ġesù kien iqanqal in-nies għax il-kelma tiegħu kienet ħierġa mhux biss mill-konvinzjoni imma wkoll mill-qalb tiegħu. Hu kien jikkonferma dak li jgħallem bil-ħajja tiegħu.

L-ispirtu ħażin jagħraf lil Ġesù għaliex l-ispirtu ħażin, ix-Xitan, għandu intelliġenza anġelika; huwa anġlu li bis-suppervja tiegħu ma jridtx jobdi lil Alla, ma jafx x’inhi l-umiltà imma bl-intelliġenza tiegħu jagħraf lil Ġesù. Hu jipprova jxandru min hu. U Ġesù jirrifjuta. L-Evanġelju ta’ San Mark iwassalna biex nagħrfu ’l Ġesù mhux għax ix-Xitan qalilna min hu li Ġesù hu l-Iben ta’ Alla’,  imma għax lil Ġesù nagħrfuh fuq is-salib. Hemmhekk iċ-ċenturjun jgħid: “Dan hu veru Bin Alla” (Mk 15:39).

Ix-Xitan jgħidlu: “Ġejt biex teqridna?” (Mk 1:24). M’hemmx għalfejn ikollu risposta, għax hekk hu. Fil-fatt Ġesù stess bil-kelma qawwija tiegħu jordna lix-Xitan: “Iskot u oħroġ minnu” (Mk 1:25) u l-kelma ta’ Ġesù tant hi qawwija li m’għandux bżonn la ritwal, la dlik, u xejn iżjed. Il-kelma tiegħu tissottometti x-Xitan għalih.

Aħna ħafna drabi jkollna biża’ kbir mix-Xitan. Tajjeb noqgħodu attenti u niftħu għajnena imma jekk aħna ma’ Ġesù, jekk aħna niggranfaw miegħu, ngħidulu kontinwament: Mulej, ħenn għalija, Mulej aħfirli, Mulej għinni. Tiftakru dik il-kelma sabiħa li jgħidlu Pietru: “Mulej, se negħreq, għini”. U Ġesù jmidd idejh biex isalva lil Xmun Pietru. U aħna hekk irridu nagħmlu. Din tkun l-ikbar protezzjoni kontra x-Xitan li jattakkana bil-gideb, bit-tnassis, u bit-tkeskis. Ix-Xitan jattakkana bl-għira u l-mibegħda. Jekk inkunu ma’ Ġesù rridu niċħdu dawn kollha. Fil-magħmudija ċħadna lix-Xitan, ċħadna dak kollu li jkisser l-imħabba ta’ bejnietna. Bil-qawwa tal-kelma ta’ Ġesù, iggranfati miegħu, aħna għandna saħħa kbira.

Il-Knisja tgħallem li jekk nitolbu b’konvinzjoni u bil-qalb it-talba tal-Missierna, din għandha wkoll il-qawwa wkoll li teħlisna.

In-nies ta’ żmien Ġesù jerġgħu jistaġgħbu. “Bdew jistaqsu lil xulxin dan x’inhu? X’tagħlim ġdid mogħti bis-setgħa?” mhux ripetut, mogħti bis-setgħa, “Sa lill-ispirti l-hżiena jikkmanda” jikkmanda bil-kelma tiegħu, “u huma joqgħodu għalih” (Mk 1:27).

Illum ejjew nitolbu wkoll għal dawk li fil-Knisja għandhom is-setgħa mogħtija mill-isqof li jkunu f’din it-taqtiegħa, lill-eżorċisti tagħna, li jaħdmu kontra l-assalti tax-Xitan. Fit-talba li għallimna Ġesù wkoll nitolbu biex jeħlisna mid-deni, mix-Xitan. Il-Knisja tgħallem li jekk nitolbu b’konvinzjoni u bil-qalb it-talba tal-Missierna, din għandha wkoll il-qawwa wkoll li teħlisna.

Nitolbu wkoll għal min huwa mxekkel, għal min minħabba l-vizzji tiegħu, minħabba r-rabja li għandu, tilef il-paċi ta’ qalbu. Wara kollox il-preżenza ta’ Ġesù din tagħtina: il-paċi tal-qalb anke meta nkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli, mit-tbatija, u mill-mard. Ix-Xitan jagħtina togħma qarsa tal-ħajja, jagħtina t-tentazzjoni għad-disprament, jagħtina propju rabja kbira. Fejn hemm ix-Xitan m’hemmx paċi. Jista’ jkollok id-dinja kollha jew joffrihielek u jagħtihielek kemm jista’, imma inti għaraf li jekk tafdah, qed tafda f’giddieb.

Mela nħarsu lejn Ġesù li huwa l-verità u s-sewwa, inħarsu lejh li ma riedx ixandar lilu nnifsu fil-bidu biex kulħadd jgħid li dan hu l-Messija. Uriena l-qalb tiegħu minfuda fuq is-salib u dik kienet l-istedina li aħna ngħożżuh, nistqarruh u nitħaddnu miegħu.

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta


Il-Qari tal-Quddiesa:
Qari I: Dewt 18, 15-20
Salm: 94 (95), 1-2.6-7.8-9
Qari II: 1 Kor 7, 32-35
Evanġelju: Mk 1:21-28