• L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna


 • L-Oratorju fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  17 ta’ Diċembru 2018

  Fl-Evanġelji għandna żewġ arbliet tar-razza ta’ Ġesù li Voltaire kien iħobb juża bħala eżempju li l-Evanġelju mhuwiex rakkont ta’ min joqgħod fuqu. Iż-żewġ ġeneoloġiji li għandna ta’ Ġesù huma pjuttost statement teoloġiku. San Luqa – mhux dak li qrajna llum – San Luqa jislet in-nisel ta’ Ġesù minn Adam u l-punt teoloġiku fl-Evanġelju ta’ San Luqa b’ġeneoloġija differenti li hija li dak li twieled huwa bin il-bniedem, daħal fil-familja tal-umanità.

  San Mattew li kiteb lill-komunità Ebrajka kellu interess teoloġiku ieħor: dak li jinsisti li Ġesù ta’ Nazaret, li hu jsejjaħlu Ġesù Kristu u allura diġà qiegħed jara l-misteru tal-qawmien li fih Ġesù jiġi ddikjarat il-Messija, dan Ġesù ta’ Nazaret huwa l-Messija, huwa wild il-poplu Lhudi, huwa iben David u iben Abram. Din hija l-insistenza u t-teoloġija tal-ġeneoloġija tan-nisel li għadna kemm smajna u li qralna Mons. Victor. 

  Il-Mulej mhuwiex ġej fost dawk li m’għandhomx bżonnu jew fost dawk li huma kontinwament iffissati fl-istennija tiegħu biss

  Hemm ukoll fl-istruttura ta’ din il-ġeneoloġija, statement ieħor importanti u teoloġikament validu: il-fatt li għal tliet darbiet hemm 14-il nisel u l-14 huwa sebgħa mtenni, ifisser li waslet il-milja taż-żminijiet. Mela għal tliet darbiet, u tlieta huwa numru perfett, hemm sebgħa għal tnejn, is-sebgħa numru perfett ieħor, imtenni għal tliet darbiet. Nistgħu ngħidu li dan huwa propju dak li tgħid l-istess Ittra lil-Lhud li fil-milja taż-żminijiet Alla bagħat lil ibnu. U dan huwa l-istatement teoloġiku importanti.   

  Imbagħad wieħed jista’ jieqaf u jinnota ċerti dettalji li mhumiex każwali u li huma – jiena nsejħilhom dettalji ta’ konsolazzjoni kbira – il-fatt li meta tara dawn l-ismijiet kollha strambi, hemm erba’ vagabondi, imma minn dawk l-eċċellenti, fin-nisel ta’ Ġesù, u kriminali propju D.O.C.G. jiġifieri Denominazione d’Origine Controllata Garantita. U dan għalina statement ta’ tama kbira: il-Mulej imnissel mhux minn razza pura ta’ safa, imma propju minn poplu li kellu mumenti ta’ glorja imma kellu wkoll mumenti ta’ falliment, tad-dnub, tat-tradiment. Il-profeti kienu jsejħulu tal-adulterju, tal-infedeltà u b’xi mod f’dan l-arblu tan-nisel naraw anke lilna nfusna.

  Id-difetti tagħna, il-fallimenti tagħna, il-bżonn radikali tagħna ta’ dan il-Messija. Nistgħu ngħidu li dan huwa arblu tan-nisel, arblu tar-razza, ġeneoloġija li tgħajjat b’insistenza, a squarciagola kif jgħidu t-Taljani: ‘Mulej, ejja, għandna bżonnok, għandna bżonnok tidħol fil-ħajja tagħna, fl-istorja, fil-pedigree tan-nisel tagħna, tfejqilna mhux biss il-memorja imma wkoll tfejjaq il-qalb tagħna’.   

  Għalhekk huwa ta’ konsolazzjoni għalina, nifhmu li l-Mulej mhuwiex ġej fost dawk li m’għandhomx bżonnu jew fost dawk li huma kontinwament iffissati fl-istennija tiegħu biss. Ġej ukoll f’ambjent u f’komunità li kultant hija distratta, li kultant ma tħossx il-bżonn tiegħu, u li se jkun hemm ukoll min ma jilqgħux għaliex diġà fin-nisel tiegħu hemm nies li huma mnissla minn ġrajjiet propju ta’ swied il-qalb. Insemmi wieħed biss: “David nissel lil Salamun mill-mara ta’ Urija” (Mt 1:6). Lanqas isemmiha b’isimha, lil Betsabea jsejħilha biss bħala l-mara ta’ dak li hi ttradiet meta marret ma’ David, il-mara ta’ Urija, imma minnha t-tieni wild kien il-wild tar-rikonċiljazzjoni. Għalhekk Salmon li ġej minn sliem mill-istess għerq ta’ Shalom. Huwa t-tifel ta’ rikonċiljazzjoni, tifel tal-maħfra għax l-ewwel wild miet, imma dan it-tifel huwa antenat fl-arblu tar-razza ta’ Ġesù. 

  Hemm ukoll Rut li ma kinitx Lhudija: “Salmon nissel lil Bogħaż minn Raħab, Bogħaż nissel lil Għobed minn Rut” (Mt 1:5). In-nisa li jissemmew kollha għandhom storja partikolari u li jagħtu nota teoloġika importanti ħafna. Rut pereżempju li kienet Maobita, ma kintx Lhudija, turina li l-Messija ġej minn familja ħafna ikbar mill-perspettiva ristretta ħafna tal-Fariżej, li anke fin-nisel stess tal-Messija hemm diġà input ta’ popli barranin.  

  Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna nilqgħu d-dawl li jagħtina dan il-passaġġ mill-Evanġelju ta’ San Mattew u li f’dawn il-jiem ta’ qabel il-Milied, nipparteċipaw dan il-bżonn kbir ta’ Ġesù li huwa bżonn ukoll ta’ ġustizzja u ta’ paċi. Ikollna ngħidu, f’din il-kelma hemm xi ħaġa li tfakkarna f’San Ivo? Inħoss li l-Evanġelju jagħtina perspettiva importanti, imma s-Salm Responsorjali li qrajna jitkellem dwar dan l-għatx għall-ġustizzja u s-sliem. “Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja u s-sliem kotran sa ma jintemm il-qamar” (S 71:7). U nistgħu ngħidu li l-aħħar strofa tas-salm li smajna, is-Salm 71, hija pinġuta, kif ngħidu bil-Malti, għal San Ivo: “Ismu jibqa’ jissemma għal dejjem; idum ismu sakemm iddum ix-xemx! Bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art; il-popli kollha jsejħulu ħieni” (S 71:17) beatus, sanctus, imma għaliex? “Hu jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva lill-fqajrin u jrażżan ‘il min jgħakkishom” (S 71:4).

  Kemm tkun ħaġa sabiħa li din l-espressjoni mis-Salm 71 niktbuha wkoll fuq il-ħitan tal-Qrati tal-Ġustizzja: “Hu jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva lill-fqajrin”.

   Charles J. Scicluna
       Arċisqof ta’ Malta  


 • Il-Qari tal-Quddiesa:
  Qari I: Ġen 49, 2.8-10
  Salm: 71 (72),1- 2.3-4ab.7-8.17
  Evanġelju: Mt 1, 1-17
 • 0

   Advanced issues found

  2

  0

   Advanced issues found