• Il-Ħadd 3 ta’ April 2016, filgħodu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa mar-residenti tal-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. Matul iż-żjara l-Arċisqof kellu l-opportunita’ jiltaqa’ mar-residenti u l-gwardjani tal-Faċilita’.

  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid
  2 ta’ April 2016
  Ippermettuli noffrilkom ħsieb ċkejken ispirat mill-Evanġelju li għadna kemm smajna li jitkellem dwar żewġt iĦdud; l-ewwel biċċa tal-Evanġelu sseħħ Ħadd il-Għid li aħna ċċelebrajnih bħal-lum ġimgħa, u t-tieni parti tal-Evanġelju sseħħ ġimgħa wara, bħal-lum, ġimgħa fuq Ħadd l-Għid.
  Fl-ewwel parti, dik li tirrakonta dak li ġara f’Ħadd il-Għid, dik inhar tal-irxoxt tal-Mulej, il-Mulej jagħti qawwa straordinarja, importantissima lill-appostli tiegħu. L-Evanġelu jghidilna: “nefaħ fuqhom u qalilhom: ‘Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom, ikunu maħfura u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma’” (Ġw 20, 22-23). Hija setgħa straordinarja li permezz tal-Knisja, il-Mulej jibqa’ jaħfer id-dnubiet. Hija qawwa li llum niċċelebraw f’dan il-Ħadd tal-Ħniena, għax li taħfer id-dnub hija ta’ Alla biss.

  Meta jaħfirlek, il-Mulej jagħtik bidu ġdid, tkun fejn tkun, u tkun f’liema stat tkun. F’ruħek hemm bidu ġdid.

  Dan li rridu niftakru aħna u nirrigrazzjaw lill-Mulej ta’ din is-setgħa li ta’ lill-Knisja tiegħu, dak kollu li għallimna dwar il-ħniena tiegħu. “Ma ġejtx biex nikkundanna, imma biex insalva. Mur, ħadd ma kkundannak, lanqas nikkundannak jien, mur u terġax tidneb” (ara Ġw 8, 10-11).
  Il-Mulej jinsisti ma’ Pietru meta jistaqsih: “kemm-il darba għandi bżonn naħfer lil ħija, hemm xi numru ta’ kemm-il darba? U jgħidlu, ‘le, ma ngħidlekx seba’ darbiet, imma kemm hemm bżonn’, juża l-espressjoni ‘seba u sebgħin darba jew seba’ għal seba’ darbiet’ li tfisser kemm hemm bżonn għandek taħfer, kull darba li hemm bżonn taħfer, għandek taħfer.Hekk tagħmel il-Knisja permezz tas-saċerdoti tagħha. Aħna nirringrazzjaw lill-Mulej tal-ħniena tiegħu llum; nirringrazzjawh ukoll tas-sagrament tal-Qrar.
  Tmint ijiem wara, Ġesù jilqa’ l-isfida li għamel Tumas: “jekk jien ma narax il-pjagi ta’ jdejh u ta’ ġenbu, jien ma nemminx li hu” (ara Ġw 20,25). Ġesù, ġimgħa wara jerġa’ jirritorna. Jirrepeti t-tislima tiegħu: “is-sliem għalikom, il-paċi magħkom” (v 26). Hija tislima li qiegħed jagħti lil kull wieħed minna: ‘il-paċi miegħek, is-sliem għalik’. Għax dan huwa l-frott tal-irxoxt tal-Mulej: is-sliem fil-qalb tiegħek, il-paċi fir-ruħ tiegħek, ma’ ħutek, mas-soċjetà, miegħek innifsek. Lil Tumas jgħidlu: “poġġi jdejk fil-pjagi tiegħi, tini s-seba’ tiegħek, ressaq idejk u qegħedha fuq ġenbi” (v. 27).

  Il-Mulej jistieden lil kull wieħed u waħda minna llum biex ma nibżgħux nersqu lejn il-pjagi tiegħu.

  Il-Pjagi tiegħu minn fejn ġejjin? Mhux mid-dnub tiegħi u tiegħek? 
  Fil-ġranet tal-Ġimgħa l-Kbira, aħna ngħidu: ‘ħenn għalina għax dnibna’. ‘Kienu ħafna d-dnubiet tiegħi” (mill-innu: ‘Ġesù tiegħi’). Meta nimmeditaw il-passjoni tiegħu – għandkom sett ta’ vari sbieħ ħafna li jgħinukom timmeditaw fuq it-tbatija, il-passjoni ta’ Ġesù li kien innoċenti.

  Tibżgħux tersqu lejn il-pjagi tiegħu bħalma qal lil Tumas llum. Tibżgħux tersqu lejh u tħarsu lejn il-prezz tal-fidwa tagħna u t- talba tkun dik ta’ Tumas: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi” (v. 28).

  Ejjew nitolbu llum f’din is-Sena tal-Ħniena u f’dan il-Ħadd tal-Ħniena Divina, dik it-talba li għallmitna Santa Fawstina Kowalska u li qiegħda miktuba f’riġlejn il-kwadru tal-Ħniena Divina: ‘Ġesù, jiena nafda fik’ u meta tiġu hawn biex titolbu, għidulu: ‘Ġesù, jiena nafda fik’.
   Charles J. Scicluna
       Arċisqof ta’ Malta
  Ritratti: Jonathan Paris