L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-aħħar parti ta’ dan l-Evanġelju smajnieha l-Ħadd li għadda. Is-silta b’xi mod hi kompluta kif smajnieha llum għax tagħtina l-post u l-ħin u għaliex Ġesù qal il-kliem sabiħ li smajna fil-Ħadd tar-ragħaj it-tajjeb, fir-raba’ Ħadd wara l-Għid.

L-ewwel nett kienet ix-xitwa. Immaġinaw żmien ix-xita u l-kesħa, ovvjament Ġesù ma jippritkax fil-beraħ imma jmur fit-tempju, fil-loġġa ta’ Salamun, xi ħaġa msaqqfa, u jitkellem hemmhekk jiltaqa’ man-nies u hemmhekk il-Lhud jistaqsuh ċar u tond: “Jekk inti l-Messija, għidilna ċar u tond” (Ġw 10:24).

U Ġesù jiftaħ qalbu dwar kif aħna nkunu miegħu u tiegħu. L-ewwel nett isejħilna nagħaġ. Mela hu r-ragħaj u jgħid: “Intom m’intomx min-nagħaġ tiegħi” (Ġw 10:26). Qed jgħid hekk lil min ma jridx jaċċettah. Mela qed jgħallimna li l-ewwel ħaġa li għandna bżonn biex inkunu fil-merħla tal-Mulej hu li naċċettawh bħala s-sid, l-imgħallem, is-salvatur ta’ ħajjitna.

Mhux qed jitlob minna ħajja perfetta. Qed jitlob minna li nafdaw fil-kelma tiegħu imma jgħidilna x’jixtieq: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni u jiena nagħrafhom u huma jimxu warajja” (Ġw 10:27). Mela l-ewwel nett hu li nisimgħu leħnu. Aħna bil-Malti mberkin bil-lingwa semitika li għandna, li mill-ewwel ngħaqqdu li tisma’ ma’ li tobdi. Ommok miċ-ċokon tgħidlek: isma’ minni’ jew b’għafsa ta’ qalb: ‘ma smajtx minni’. Għax li tisma’ hi wkoll li tobdi. Mela li nisimgħu leħen il-Mulej mhux biss kwistjoni ta’ minn widna jidħol u l-oħra joħroġ, imma li nobduh, nagħmlu ħilitna biex nimxu fuq dak li qed jgħidilna.

Ir-risposta tal-Mulej hi li se jżurna bl-imħabba tiegħu.

Ir-risposta tal-Mulej hi li se jżurna bl-imħabba tiegħu. “Jiena nagħrafhom” (Ġw 10:27). L-għarfien, fil-lingwaġġ tal-Iskrittura hu propju l-lingwaġġ tal-imħabba. Anke l-Madonna dwar San Ġużepp tgħid: “Ma nagħrafx raġel” mhux għax mhux qed tarah jew ma tagħrafx li hu raġel imma għax ma daħlitx f’intimità miegħu. “Kif ikun dan? Jiena ma nagħrafx raġel” (Lq 1:34).

Allura meta Ġesù jgħid: “Jiena nagħrafhom” għan-nagħaġ tiegħi, ifisser jiena nidħol f’intimità spiritwali ma’ min jisma’ l-leħen tiegħi, ma’ min jagħti kasu. U huma jimxu warajja. Mela aħna lil Ġesù naċċettawh bħala l-mexxej tagħna – se nimxu warajh, mhux hu jimxi warajna. Anke lil Pietru qallu: “Wara, jiena mmexxi”.

U Ġesù wara kollox x’se jwegħedna? Il-ħajja ta’ dejjem li nibdew induquha minn hawnhekk jekk inkunu ma’ Ġesù fil-maħfra ta’ dnubietna li jagħtina, fil-grazzja li nkunu ħaġa waħda miegħu fit-tqarbin, fil-maħfra li nagħtu lil xulxin. Il-paċi li jagħtina l-Mulej hi minn issa t-togħma tal-ġenna, tal-ħajja ta’ dejjem.

Imbagħad jagħtina ċertezza sabiħa. Jekk inkunu miegħu ma nintilfu qatt, mhu se jabbandunana qatt. U għalhekk lis-saċerdot il-Knisja tagħtih din l-opportunità li qabel jitqarben – imma intom tisimgħuni ngħidha wkoll u nħeġġiġkom biex titolbuha miegħi: la tħallini qatt ninfired minnek. Din hi t-talba li Ġesù għandu bżonn mingħandna biex ma jitlaqniex, anzi hu jinsisti: “ma jaħtafhomli ħadd” (Ġw 10:28). Għaliex? Għax għandu l-qawwa tal-Missier. Mela jekk nitolbuh l-Mulej – se ngħaffiġha ’l hawn u ’l hemm – imma ma nixtieqx ninfired minnek. Ġesù jwegħedna: ħadd mhu se jaħtfek minn idejja. Jiena qawwi, għandi l-istess qawwa tal-Missier, il-qawwa tal-maħfra tiegħu, il-qawwa tal-imħabba tiegħu, il-qawwa tiegħu fuq il-ħażen kollu tad-dinja.

Din il-ħaġa nitolbuh illum: l-ewwel nett li naċċettawh bħala r-ragħaj tagħna u nitolbuh it-talba li l-Knisja tpoġġi fuq ix-xufftejn tas-saċerot qabel is-saċerdot jitqarben: la tħallinix ninfired minnek.

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta


Qari tal-quddiesa
Qari I: Atti 11:19-26
Salm: 86 (87):1-3,4-5,6-7
L-Evanġelju: Ġw 10:22-30