Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians


Fall Afresh – Bethel

Awaken my soul, come awake
To hunger, to seek, to thirst
Awaken first love, come awake
And do as you did, at first

Spirit of the living God come fall afresh on me
Come wake me from my sleep
Blow through the caverns of my soul
Pour in me to overflow

Come and fill this place
Let Your glory now invade
Spirit come and fill this place
Let your glory now invade


Qari I

Għadam niexef, jien se nġib fik ir-ruħ, u inti terġa’ tgħix.
Eżek 37, 1-14

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel

F’dak iż-żmien, 1ġiet fuqi id il-Mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-Mulej u qegħditni f’nofs il-wied. Dan kien miżgħud bl-għadam. Huwa għaddieni dawramejt madwarhom, u kien hemm kotra kbira mxerrda mal-wied, u kienu kollha niexfa qoxqox.

U l-Mulej qalli: “O bniedem, jista’ dan l-għadam jerġa’ jieħu l-ħajja?”. Jiena weġibt: “Sidi Mulej, dan inti tafu”. U qalli: “Ħabbar lil dan l-għadam u għidlu: “O għadam niexef, isma’ l-kelma tal-Mulej. Hekk qal Sidi l-Mulej: Ara, jien se nġib fik ir-ruħ, inti terġa’ tgħix. U nqiegħed fik in-nervi, u ntellagħlek il-laħam, u niksik bil-ġilda, u nqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa’ tgħix, u tkun taf li jiena l-Mulej”.

Imbagħad ħabbart kif ordnali. U jiena u nħabbar instama’ ħoss, u ara, l-għadam tqanqal, u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist, u ara, ġew fihom in-nervi, telgħalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli: “Ħabbar lir-ruħ, ħabbar, o bniedem, u għid lir-ruħ: “Hekk qal Sidi l-Mulej: Ejja, ruħ, mill-erbat irjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin, ħa jerġgħu jieħdu l-ħajja”.

Jien ħabbart kif ordnali, u r-ruħ daħlet fihom, u reġgħu ħadu l-ħajja, u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq li kbir. U qalli: “O bniedem, dan l-għadam huwa d-dar kollha ta’ Iżrael. Ara, huma jgħidu: “Nixef għadamna, it-tama tagħna għabet, inqridna għal kollox”. Għalhekk ħabbrilhom u għidilhom: “Hekk qal Sidi l-Mulej: Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f’art Iżrael.

Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellagħkom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom, u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqegħedkom f’artkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk għedt, u hekk nagħmel”.“ Oraklu tal-Mulej.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali

Salm 50 (51), 3-4.8-9.12-13.14.17
R/. (12): Oħloq fija qalb safja, o Alla

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek;
fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.
Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi;
naddafni mid-dnub tiegħi. R/.

Int li tħobb il-qalb sinċiera,
għallimni l-għerf fil-fond ta’ qalbi.
Roxxni bl-ilma, u nissaffa;
aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad. R/.

Oħloq fija qalb safja, o Alla,
u spirtu qawwi ġedded fija.
La twarrabnix minn quddiemek;
tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. R/.

Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek,
u bi spirtu qalbieni wettaqni.
Lill-midinbin ngħallem triqatek,
u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. R/.


Qari II

L-Ispirtu jidħol għalina bit-talb tiegħu bi tnehid li ma jistax jitfisser bil-kliem.
Rum 8, 22-27

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s’issa jitniehed bl-uġigħ tal-ħlas; u mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu, aħna wkoll nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta’ wlied, il-fidwa ta’ ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun ittama, ma tkunx aktar tama; għax kif jista’ wieħed jittama l-ħwejjeġ li ġa jkun ra? Imma dak li qegħdin nittamaw, jekk m’aħniex narawh, qed nistennewh bis-sabar.

Hekk ukoll l-Ispirtu, min-naħa tiegħu, jgħinna fin-nuqqas ta’ ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bi tnehid li ma jistax jitfisser bil-kliem; u Alla, li l-ħarsa tiegħu tinfed il-qlub, jaf x’inhi x-xewqa tal-Ispirtu; bit-talb tiegħu jidħol għall-qaddisin skont ma jrid Alla.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla


♫ Hallelujah 

You are worthy of our praise

♫ Hallelujah 


Evanġelju

Minnu joħorġu xmajjar ta’ ilma ħaj.
Ġw 7, 37-39

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesù qam jgħid b’leħen għoli: “Min jieħdu l-għatx, jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta’ ilma ħaj”. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien għad ma ngħatalhomx, billi Ġesù kien għadu ma ġiex igglorifikat.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu


♫ Offertorju: Bil-Qawwa ta’ Mħabbtek

Nersaq lejk Mulej
Biddel din il-qalb mill-ġdid
Il-grazzja qiegħda tfur minn ġo fik Ġesù
Jien intbaħt Mulej,
In-nuqqas li nsib fl-għemil
Jitħassar minnufih,
Bil-qawwa ta’ mħabbtek.

Rit:
Żommni qrib
Għannaqni Int bi mħabbtek
Ressaqni lejk, ħa nkun dejjem ħdejk
Bit-tama fik
Jien nogħla ’l fuq bħall-ajkla
Nogħlew it-tnejn flimkien,
Fl-ispirtu Int u jien
Bil-qawwa ta’ mħabbtek.


Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen.


♫ Tqarbin: Holy Spirit – Jesus Culture

There’s nothing worth more
That will ever come close, nothing can compare
You’re our living hope
Your presence Lord

I’ve tasted and seen, of the sweetest of loves
Where my heart becomes free
And my shame is undone
Your Presence Lord

Holy Spirit, you are welcome here
Come flood this place and fill the atmosphere
Your Glory God is what our hearts long for
To be overcome by your presence, Lord

Let us become more aware of your presence
Let us experience the Glory of Your Goodness


♫ Tmiem: God With Us – Jesus Culture

You are matchless in grace and mercy
There is nowhere we can hide from Your love
You are steadfast, never failing, You are faithful
All creation is in awe of who You are

You’re the healer of the sick and the broken
You are comfort for every heart in loss
Our King and our Savior forever
For eternity we will sing of all You’ve done

We sing
God with us, God for us
Nothing can come against
No one can stand between us

Your heart, it moves with compassion
There is life, there is healing in Your love
You’re the Father, the Son, the Holy Spirit
For eternity we will sing of all You’ve done
Where there was death, You brought life, Lord
Where there was fear, You brought courage
When I was afraid, You were with me
And You lifted me up, and You lifted me up

We sing
God with us, God for us
Nothing can come against
No one can stand between us