•  

  • Il-messagg tal-Arcisqof Charles J. Scicluna fl-okkazjoni tal-gabra specjali ghall-karità tal-Papa li ser issir ghada, u fl-okkazjoni tal-istagun tal-festi. Fil-vlogg tieghu l-Arcisqof jappella biex filwaqt li niccelebraw u niehdu pjacir bil-festi tal-qaddisin, ma ninsewx li l-festi ghandhom narrativa religjuza. Mons. Arcisqof jghid li l-valuri Kattolici ghandhom ikunu prezenti fil-festi b’mod specjali fil-mod kif nitkellmu fuq xulxin ghaliex dan jiddetermina jekk hux qed niccelebraw il-festi ta’ Nsara jew ta’ pagani. L-Arcisqof jesprimi l-inkwiet tieghu meta fil-festi z-zghazagh jiltaqghu mad-droga ghall-ewwel darba. Jghid li min qed iressaq din it-tentazzjoni lejn iz-zghazagh ghandu jhallas quddiem il-gustizzja ta’ Alla.