Arkivji mensili: Lulju 2010

Il-Vanġelu tal-Jum – 28 ta’ Lulju

Mattew 13,44-46

“Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa.”  “Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil wieħed neguzjant ifittex ġawhar fin; meta sab ġawhra tiswa ħafna, mar biegħ kull ma kellu u xtara lilha.” Kompli aqra »

IT-TQARBIN EWKARISTIKU

Il-Kurja tal-Arċisqof tixtieq tavża li b’effett mil-lum, it-Tlieta, 27 ta’ Lulju 2010, id-direttivi temporanji dwar it-Tqarbin Ewkaristiku huma revokati. Dawn kienu daħlu fis-seħħ f’Lulju tas-sena l-oħra minħabba każijiet ta’ Influwenza kawżata mill-virus A-H1N1. Din id-deċizjoni ttieħdet wara li l-Kurja ġiet infurmata mill-Awtoritajiet tas-Saħħa li f’pajjiżna m’hawnx aktar każijiet ta’ Influwenza kawżata mill-virus A-H1N1, u li huma wkoll ftit il-każijiet bħal dawn li jidhru fl-Ewropa… Kompli aqra »

IT-48 ANNIVERSARJU MILL-MEWT TA’ SAN ĠORĠ PRECA

Nhar it-Tnejn, 26 ta’ Lulju, 2010, l-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil-kappella tal-Blata l-Bajda, flimkien ma’ grupp ta’ saċerdoti li jimxu fuq l-ispiritwalita’ ta’ San Ġorġ Preca, fl-okkażjoni tat-48 anniversarju mill-mewt tiegħu.

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar. Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt… Kompli aqra »

ĦARSA LEJN IL-ĦIDMA TAL-PAPA WAQT IL-JIEM TIEGĦU TA’ MISTRIEĦ

Pope in Castel Gandolfo

Video clip miċ-Ċentru Televiżiv tal-Vatikan qed toffri ħarsa lejn il-ħidma tal-Papa f’Castel Gandolfo fin-nofsinhar ta’ Ruma waqt dawn il-jiem tiegħu ta’ mistrieħ tul is-sajf. Wieħed irid ifakkar lid as-sajf il-Papa ddeċieda li ma jmurx fl-Alpi għall-btala kif kien soltu jsir waqt is-sajf qabel ma jinżel fil-Palazz Appostoliku, li huwa r-residenza Papali għas-sajf.

Il-clip juri lill-Papa jirrevedi manuskritt fl-uffiċċju tiegħu… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 27 ta’ Lulju

Mattew 13,36-43

Mbagħad ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu: “Fissirhielna l-parabbola tas-sikrana fl-għalqa.” U weġibhom: “Dak li jiżra’ ż-żerriegħa t-tajba huwa Bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja; iż-żerriegħa t-tajba huma wlied is-Saltna; is-sikrana huma wlied il-ħażin, u  l-għadu li żeragħha huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja, u  l-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmiem id-dinja… Kompli aqra »

IL-PAPA: “MIN JITLOB M’HU WAĦDU QATT”

Pope in Castel Gandolfo

Il-Papa Benedittu XVI qal li min jitlob m’hu qatt waħdu. Fir-riflessjonijiet tiegħu qabel it-talba tal-Angelus, il-Kap tal-Knisja Kattolika enfasizza l-importanza tat-tyalb, speċjalment permezz tat-talba tal-Missierna, skont il-vanġelu tal-ġurnata, li fih id-dixxipli daru fuq Ġesu u talbuh jgħallimhom jitolbu.

Il-Papa kompla li meta wieħed jitlob bil-Missierna, ikun qed jingħaqad mal-Knisja. “Kull min jemmen jeħtieġ ifittex u jsib fil-verita u r-rikkezza tat-talb nisrani, kif mgħallem mill-Knisja, il-veru triq, il-veru mod ta’ kif jitlob, il-veru Spirtu li jiggwidah lejn il-Missier”… Kompli aqra »

SEJĦA MILL-ARĊISQOF BIEX NIRRITORNAW GĦALL-GĦERUQ

For any institution, the founding years are the most inspiring. The founding years of the Catholic Church were recorded particularly in the Gospels and the Acts of the Apostles. The Gospels are an account of the life of its Founder, Our Lord Jesus Christ, and the way that he prepared the first apostles and disciples to form the backbone of the Church… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 26 ta’ Lulju

Mattew 13,31-35

Ġibilhom parabbola oħra u qalilhom: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeragħha fl-għalqa tiegħu. Hija tabilħaqq l-iżgħar waħda fost iż-żrieragħ kollha, iżda meta tikber, tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-għasafar ta’ l-ajru jiġu jbejjtu fil-friegħi tagħha.”

Qalilhom parabbola oħra: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sa ma tkun għoliet l-għaġna kollha.”

Dan kollu Ġesù qalu bil-parabboli lin-nies, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta, meta qal:‘Niftaħ fommi bil-parabboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja.’

Kompli aqra »

26 ta’ Lulju – 1 ta’ Awissu

It-Tnejn

9.30 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Knisja.

6.30 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-kappella tal-Blata l-Bajda, flimkien ma’ grupp ta’ saċerdoti li jimxu fuq l-ispiritwalita’ ta’ San Ġorġ Preca, fl-okkażjoni tal-ewwel ċentinarju mit-twelid tiegħu.

It-Tlieta

6.15 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li fiha jordna lir-Rev. Llewellyn Muscat O.P. bħala presbiteru fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, Valletta.

L-Erbgħa

Il-Ħamis

9.30 a.m… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 25 ta’ Lulju

Luqa 11, 1-13

Darba kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: “Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu.” U qalilhom: “Meta titolbu, għidu, ‘Missier, jitqaddes ismek, tiġi Saltnatek. Ħobżna ta’ kuljum agħtina kuljum. U aħfrilna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min  hu ħati għalina,  u la ddaħħalniex fit-tiġrib.’?” Qalilhom ukoll: “Wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f’nofs ta’ lejl u jgħidlu, ‘Ħabib, islifni tliet ħobżiet, għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u ma għandix x’nagħtih.’U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu, ‘Iddejjaqnix; issa l-bieb magħluq, u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi; ma nistax inqum nagħtik.’ Ngħidilkom jien, li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba l-wiċċ sfiq tiegħu… Kompli aqra »