Arkivji mensili: Mejju 2011

LAQGĦA DWAR IŻ-ŻWIEĠ MILL-ASPETT KANONIKU

Nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Mejju, 2011,  fis-7.00pm ġewwa l-Parroċċa Madonna tal-Karmnu Fgura fiċ-Ċentru Parrokkjali (taħt il-knisja) ser issir laqgħa ta’ formazzjoni  miftuħa għal kulħadd mill – Isqof Mario Grech, Isqof t’ Għawdex dwar iż-żwieġ mill-aspett Kanoniku.

Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 20ta’ Gunju

Matthew 7, 1-5

“Tiġġudikawx, biex ma tkunux iġġudikati; għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom, tkunu ġġudikati; u bl-istess kejl li tkejjlu intom, jitkejjel lilkom. Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm f’għajn ħuk? Għax ma tarax it-travu li għandek f’għajnek int? Jew kif tmur tgħid lil ħuk, ‘Ħa nneħħilek it-tibna minn għajnek,’ meta inti stess f’għajnek għandek travu? … Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 20 ta’ Mejju

and Life. No one can come to the Father except through me.

Ġwann 14, 1 – 6

“Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet; li ma kienx hekk, kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 19 ta’ Mejju

Ġwann 13, 16-20

Tassew tassew ngħidilkom, l-ilsir m’huwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma hu aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, henjin intom jekk tagħmluhom. Jien m’iniex ngħid għalikom ilkoll, għax jien naf x’nies għażilt, imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid, ‘Min kiel il-ħobż miegħi, tani bis-sieq.’ Dan qiegħed ngħidu minn issa, qabel ma jiġri, biex, meta jiġri, temmnu li jiena hu… Kompli aqra »

JUM IL-KARITA’

“Il-ħaddiema fid-djar tal-Knisja huma mħarrġa biex jaraw lil Ġesù Kurċifiss f’dawn in-nies li qed ibatu”. “Il-Knisja sakemm hu possibbli tkompli fuq l-eżempju ta’ Ġesù tgħin u tieqaf mal-persuni l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna”.

Hekk qalu rispettivament lil IL-ĠENSillum online id-Direttur tal-Kummissjoni Djoċesana ‘Ejjew Għandi’ risponsabbli mid-Djar għat-Tfal, Fr Victor Zammit McKeon, u ċ-Ċerpersin tal-Kummissjoni għad-Djar tal-Knisja għall-Anzjani, Fr Valentino Borg… Kompli aqra »

APPELL GĦAL DIREZZJONI TAL-VATIKAN DWAR PRINĊIPJI ETIĊI

Il-kattoliċi qed jistennew għal direzzjoni u vuċi ikbar mill-Vatikan dwar prinċipji etiċi għad-dinja finanzjarja u ambjentali. Dan qaluh parteċipanti li attendew Konferenza dwar il-Ġustizzja Soċjali fid-dinja globalizzata. Huma madwar 200 il-persuni fi ħdan il-Knisja involuti fil-kwistjonijiet ta’ġustizzja soċjali, li qed jieħdu sehem fil-Konferenza Internazzjonali organizzata mill-Kunsill Pontifiċju għall-Ġustizzja u l-Paċi. Il-Konferenza tfakkar il-50 anniversarju mill-enċiklika soċjali tal-Beatu Papa Ġwanni XXIII ‘Mater et Magistra’.

Il-Konferenza kellha fost oħrajn tara kif it-tagħlim soċjali tal-Knisja, inkluż dak miġbur fl-enċiklika tal-Papa Benedittu XVI ‘Caritas in Veritate, tal-2009, jista’ jkun applikat biex iġib ġustizzja ikbar fid-dinja aktar globalizzata tal-lum… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 18 ta’ Mejju

Ġwann 12,44-50

Ġesù għolla leħnu u qal: “Min jemmen fija jkun qiegħed jemmen mhux fija imma f’min bagħatni; u min jara lili jkun qiegħed jara lil min bagħatni. Jiena huwa d-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma’ kliemi u ma jħarsux, jiena ma nagħmilx ħaqq minnu, għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaqq mid-dinja, iżda biex insalva d-dinja… Kompli aqra »

LAQGĦAT DWAR ‘IŻ-ŻWIEĠ U L-FAMILJA’

Is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, M.U.S.E.U.M., qed torganizza tliet laqgħat dwar iż-‘Żwieġ u l-Familja’. Il-laqgħat se jsiru fid-Dar Ġenerali tal-M.U.S.E.U.M., il-Blata l-Bajda, skont dan il-programm:

L-Erbgħa 18 ta’ Mejju:   ‘Iż-Żwieġ Nisrani: Mixja ta’ Qdusija’

Il-Ħamis 19 ta’ Mejju:   ‘It-Tagħlim tal-Knisja dwar iż-Żwieġ u l-Familja’

Il-Ġimgħa 20 ta’ Mejju: ‘Sfidi, Diffikultajiet u Għajnuniet fil-Ħajja taż-Żwieġ u tal-Familja‘

Il-laqgħat jibdew fis-7.00 p.m.  … Kompli aqra »

IL-VATIKAN U L-LINJI GWIDA DWAR ABBUŻI SESSWALI

L-Isqfijiet ngħataw sena sabiex idaħħlu linji gwida ta’ kif jitrattaw każi ta’ abbużi sesswali ta’ minuri minn membri tal-kleru u reliġjużi. Dan irriżulta minn tliet dokumenti tal-Vatikan ippubblikati t-Tnejn. Din it-talba saret f’Ittra ċirkolari, b’introduzzjoni u spjega fil-qosor, ippubblikata mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi.

L-Ittra tipprovdi sett ta’ prinċipji li jgħinu lill-Konferenzi Episkopali jistabbilixxu linji gwida, li jassiguraw li l-Knisja Universali tkun qed twieġeb għall-każi konsistenti ta’ abbużi f’diversi pajjiżi… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 17 ta’ Mejju

Ġwann 10,22-30

Ġerusalemm ħabtet il-festa tal-Konsagrazzjoni tat-tempju. Kienet ix-xitwa, u Ġesù kien miexi minn naħa għal oħra tat-tempju, fil-loġġa ta’ Salamun. Il- Lhud daru miegħu u qalulu: “Kemm se ddum taqlgħalna ruħna? Jekk inti l-Messija għidilna ċar u tond.” Weġibhom Ġesù: “Għedtilkom u intom ma temmnux. L-għemejjel li nagħmel jien f’isem Missieri jixhdu għalija… Kompli aqra »