Yearly Archives: 2012

Il-Vanġelu tat-24 ta’ Dicembru

Luqa 1: 67-79

Żakkarija, missieru, mtela bl-Ispirtu s-Santu u beda jħabbar u jgħid:”Mbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu, u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni f’dar David qaddej tiegħu, bħalma wiegħed fl-imgħoddi b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu, biex isalvana mill-għedewwa tagħna, u minn idejn dawk kollha li jobogħduna. B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna: li jagħtina l-grazzja li, wara li jeħlisna minn idejn l-għedewwa tagħna, naqduh bla biża’, tul ħajjitna kollha,bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu ħajjitna kollha… Kompli aqra »

24 – 30 ta’ Diċembru

It-Tnejn

9.00 a.m.             L-Arċisqof iżur is-saċerdoti residenti fid-Dar tal-Kleru, f’Birkirkara.

12.30 p.m.         L-Arċisqof jattendi għal ikla mal-Qaddejja taċ-Ċenaklu fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara.

11.30 p.m.          L-Arċisqof jippresiedi l-Quddiesa ta’ lejlet il-Milied, fil-Katidral tal-Imdina.

It-Tlieta

09.30 a.m.          L-Arċisqof jmexxi Quddiesa Pontifikali ta’ Jum il-Milied fil-Konkatidral ta’ San Ġwann… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tat-23 ta’ Dicembru

Ir-Raba’ Hadd tal-Avvent

Luqa 1, 39-45

F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? … Kompli aqra »

Il-Papa jżur lil Paolo Gabriele l-ħabs, jaħfirlu u jilliberah

Pope with Gabriele in prison

Il-Papa Benedittu XVI ħafer lill-eks maġġordom tiegħu, Paolo Gabriele, li ngħata sentenza ta’ tmintax-il xahar ħabs wara li seraq karti kunfidenzjali, li spiċċaw f’idejn il-mezzi tal-istampa.

Fi stqarrija, il-Vatikan ħabbar li l-Papa żar lil Gabriele fil-ħabs biex personalment jinfurmah bid-deċiżjoni tiegħu.

F’Ottubru li għadda, l-eks maġġordom instab ħati li seraq xi dokumenti u anke ħareġ xi informazzjoni lill-media Taljana… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet Reliġjużi mill-Arċisqof Pawlu Cremona u l-Isqof Charles J. Scicluna

Il-funzjonijiet reliġjużi li se jmexxu l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. u l-Isqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied jibdew fil-Lejl tal-Milied.

It-Tnejn 24 ta’ Diċembru, l-Arċisqof Cremona jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali Konċelebrata fil-Katidral, l-Imdina. Il-funzjoni tibda fil-11.00 p.m. b’kant ta’ għanjiet tal-Milied u l-prietka tat-tifel. Fil-11.30 a.m. tibda translazzjoni ta’ Ġesù Bambin li tkompli biċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa.

F’ Jum il-Milied, it-Tlieta 25 ta’ Diċembru, l-Arċisqof imexxi Quddiesa Stazzjonali Konċelebrata fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fid-9.30 a.m… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tat-22 ta’ Dicembru

Luqa 1: 46-56

Mbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,  u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja, għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.   … Kompli aqra »

L-Isqfijiet jaqsmu l-Awguri tal-Milied mal-impjegati tal-Kurja

Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Diċembru 2012, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P., l-Isqof Awżiljarju Charles J. Scicluna u l-Isqof Emeritus Ġużeppi Mercieca awguraw Milied ħieni lil impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal Ekklezjastiku, filwaqt li apprezzaw il-ħidma fejjieda li dawn iwettqu tul is-sena kollha.

Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-21 ta’ Dicembru

Luqa 1, 39-45

F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? … Kompli aqra »

Awguri tal-istaġun tal-festi lill-Isqfijiet

Fl-okkażjoni tal-festi ta’ żmien il-Milied u l-bidu tas-Sena l-Ġdida, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P., l-Isqof Awziljarju Charles J. Scicluna u l-Arċisqof Emeritus Ġuzeppi Mercieca, nhar il-Ħadd 30 ta’ Diċembru se jilqgħu lil kull min jixtieq iżurhom għal bdil tal-awguri tal-istaġun, bejn id-9.30 a.m. u nofsinhar, l-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana.

Il-bdil tal-awguri se jsir fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. Minħabba raġunijiet ta’ aċċessibilità, se jkun miftuħ il-bieb ta’ San Kalċedonju fi Triq Vincenzo Bugeja (u mhux il-bieb prinċipali)… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-20 ta’ Dicembru

Luqa 1, 26-38

Fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.” Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima… Kompli aqra »