Arkivji mensili: Mejju 2020

It-talb hu l-post fejn jistkenn il-bniedem quddiem il-mewġa tal-ħażen – Il-Papa fl-Udjenza Ġenerali

Katekeżi dedikata lit-talba tal-ġusti

  Il-Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Niddedikaw din il-katekeżi tal-lum lit-talba tal-ġusti.

Il-pjan ta’ Alla għall-bnedmin hu kollu tjieba, imma fil-ħajja tagħna ta’ kuljum inġarrbu l-preżenza tal-ħażen: hija esperjenza ta’ kuljum. L-ewwel kapitli tal-ktieb tal-Ġenesi jiddeskrivu kif ftit ftit id-dnub beda jixtered fil-ħajja tal-bniedem. Adam u Eva (ara Ġen 3:1-7) jiddubitaw il-fehmiet tajbin ta’ Alla, u jaħsbu li qed jagħmluha ma’ xi divinità għajjura, li ma tridx il-ferħ tagħhom… Kompli aqra »

Żommna taħt il-ħarsien tiegħek – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li preżentament qed jiddubitaw f'Alla

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Fit-talba li Ġesù għamel għad-dixxipli tiegħu fl-aħħar ċena, hu jgħid lill-Missier biex iżommhom taħt il-ħarsien tiegħu. Hemm f’din it-talba dak is-sens ta’ mħabba, ta’ kura, ta’ għożża, ta’ protezzjoni li Ġesù kellu mad-dixxipli tiegħu, u għalhekk jitlob lill-Missier:  “ħarishom f’ismek” dawn id-dixxipli.

Id-dixxipli kellhom bżonn li jħarishom il-Mulej. Mhux biss għax kienu se jgħaddu mill-esperjenza qarsa tal-passjoni u l-mewt ta’ Ġesù; imma wara l-qawmien tiegħu u bl-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuqhom, setgħu jħossu dan il-ħarsien tal-Mulej, speċjalment meta kellhom jaffaċċjaw  sfidi, diffikultajiet u persekuzzjonijiet huma u jxandru l-Evanġelju… Kompli aqra »

Live: Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 27 ta’ Mejju, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik
u nibqa’ nħobbok għal dejjem… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Mejju

L-Erbgħa tas-Seba’ Ġimgħa tal-Għid
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 20, 28-38
Salm: 67 (68), 29-30.33-35a.35b-36ċ

L-Evanġelju: Ġw 17, 11b-19

F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh lejn is-sema talab u qal: “Missier qaddis, ħarishom f’ismek dawk li inti tajtni, biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom, jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni. U jiena ħadt ħsiebhom, u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bin it-telfien, biex isseħħ l-Iskrittura… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jitlob ir-rużarju flimkien ma’ għadd ta’ Santwarji madwar id-dinja

The Pontifical Council for Promoting the New Evangelization announces that Pope Francis is to join Marian sanctuaries across the world, to pray to the Virgin Mary for help amidst the pandemic.

“Devoted and with one accord to prayer, together with Mary (cf. Acts 1:14)”. On this theme Pope Francis will lead the recitation of the Rosary on Saturday 30 May, joining the Marian Shrines of the world which, due to the health emergency, have had to interrupt their normal activities and pilgrimages… Kompli aqra »

Nigglorifikaw lil Ġesù billi nsegwu l-kmandamenti tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Filippu Neri offruta għal dawk li jinsabu barra minn Malta biex jirċievu l-kura

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

F’dawn il-ġranet qabel Pentekoste, Għid il-Ħamsin, naqraw siltiet sbieħ ħafna imma pjuttost impenjattivi mill-Evanġelju skont San Ġwann. Propju d-diskors imsejjaħ saċerdotali ta’ Ġesù li nsibuh fil-kapitli 16 u 17 tal-Evanġelju skont San Ġwann.

Hawnhekk Ġesù qiegħed fi djalogu mal-Missier, ma’ Missieru l-Mulej. Qegħdin fl-aħħar ċena ftit sigħat qabel tibda l-passjoni ħarxa tiegħu, u Ġesù jitkellem dwar il-glorja, il-glorja li biha ta ġieħ lil Missieru u l-glorja li bih il-Missier jagħraf l-ubbidjenza tal-Iben… Kompli aqra »

Live: Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 26 ta’ Mejju, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik
u nibqa’ nħobbok għal dejjem… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Mejju

It-Tlieta tas-Seba’ Ġimgħa tal-Għid
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 20, 17-27
Salm: 67 (68), 10-11.20-21

L-Evanġelju: Ġw 17, 1-11a

F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh lejn is-sema u qal: “Missier, waslet is-siegħa; agħti glorja lil Ibnek biex l-Iben jagħti glorja lilek, bħalma int tajtu s-setgħa fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta’ dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu… Kompli aqra »

Rebaħ id-dinja? – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta sabiex meta tgħaddi din il-pandemija nħarsu dejjem aktar id-dar komuni tagħna u nagħtu aktar każ l-ħtigijiet ta’ ħutna l-aktar dgħajfa

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

“Jien irbaħt id-dinja”. Dan il-kliem smajna lil Ġesù jgħidu fl-Evanġelju llum. Hu kliem li qal fl-aħħar ċena. Jidher qisu kliem mhux daqshekk f’postu meta tiftakar li qed jgħidu ftit mumenti qabel il-passjoni u l-mewt tiegħu, meta kien imsallab fuq is-salib bl-agħar forma ta’ mewt. X’rebħa hija dik? Meta n-nies li kien hemm ħarsu lejh fuq is-salib, qalu: din hi l-akbar telfa, mhux rebħa! … Kompli aqra »