Arkivji mensili: Mejju 2021

Fil-ġuf m’għandhomx xi ħaġa imma xi ħadd – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa taż-Żjara tal-Verġni Mqaddsa Marija

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

F’diversi ġrajjiet fl-Evanġelju tolqotna kif Marija hi dejjem fis-skiet u fil-kwiet. Meta dehrilha l-anġlu Gabrijel, u hi aċċettat li ssir omm Alla, hemm ċerta serenità li toħroġ mir-rakkont; anke meta naraw lil Marija taħt is-salib. L-Evanġelju jgħid li hi kienet “tgħożż f’qalbha” dak li qed tgħix. Hemm ċertu kwiet, skiet.

Lil Marija nsibuha differenti fir-rakkont tal-lum fejn narawha mgħaġġla… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Ġunju 2021

Matul ix‑xahar ta’ Ġunju, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m…
  • Kompli aqra »

CCEE tingħaqad mal-Papa għall-paċi u l-istabbiltà fil-Libanu

Accepting the invitation of Pope Francis to pray for Lebanon, the CCEE Presidency, on behalf of the Bishops throughout the continent, joins “our brothers and sisters of faith and humanity in Lebanon” and invokes the gift of peace and stability together with a renewed commitment to support the Country of the Cedar.

Making their own “the requests of the Assembly of Patriarchs and Catholic Bishops of that noble but distressed country”, the Bishops of Europe appeal “to the conscience of nations and their leaders” so that “the world does not forget the tragedy and does not turn a deaf ear to the cries of the poor and suffering… Kompli aqra »

Għotja ta’ ispirazzjoni – L-Arċisqof

Quddiesa li matulha Sr Lorna Cassar għamlet il-professjoni temporanja mal-Qaddejja taċ-Ċenaklu

  Il-Kappella tad-Dar tal-Kleru, Birkirkara

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Imqanqla mill-Ispirtu s-Santu, Sidtna Marija, malli tisma’ li l-qariba tagħha Santa Eliżabetta tinsab fis-sitt xahar tat-tqala tagħha, għax hekk qalilha l-Anġlu Gabrijel, “qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet” (Lq 1:39). Il-Knisja llum titlob għall-Poplu ta’ Alla d-don tad-doċilità, lejn l-ispirazzjonijiet tal-Mulej, lejn il-vuċi tal-Ispirtu s-Santu. F’dan ir-rakkont minn San Luqa, l-Ispirtu s-Santu huwa protogonista. “Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu” (Lq 1:41)… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 31 ta’ Mejju, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Mejju

Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Sof 3: 14-18
Salm: 12, 2-6

L-Evanġelju: Lq 1: 39-56

F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn il-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet ’il Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fi ħdanha, u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! … Kompli aqra »

Irridu nagħtu l-għajnuna kollha lin-nisa li jinsabu f’diffikultà waqt it-tqala – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità tat-Trinità Qaddisa

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-isem huwa xi ħaġa tassew għażiża. Il-ġenituri, huma u jippreparaw biex ikolhom tarbija, jagħtu ftit ħsieb ukoll dwar x’se jsemmu lit-tarbija. Illum Ġesù jgħidilna x’jismu Alla. Meta lid-dixxipli jibgħathom jagħmlu dixxipli oħra u jgħammduhom, jgħidilhom: “Għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu” (Mt 28:19). F’isem Alla! L-isem li jagħtina ta’ Alla huwa l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Fil-fatt aħna nitgħallmu miċ-ċokon nagħmlu kollox fl-isem ta’ Alla: fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu… Kompli aqra »

It-Trinità: viżjoni għal ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'lejlet is-solennità tat-Trinità Qaddisa

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

Meta aħna niċċelebraw is-solennità tat-Trinita Qaddisa, qed nagħrfu lil Alla li hu wieħed fi tliet persuni – il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Aħna nispjegaw dan bħala “misteru tal-fidi”. Issa kultant li jiġri  hu dan: li meta ħafna minna nisimgħu l-kelma “misteru”, għalina jfisser li hi ħaġa li ma tistax tifhimha. U għalhekk kultant diversi nies, ir-reazzjoni tagħhom hi: inutli, jekk ma nistax nifhem, ma nista nifhem, hu misteru… Kompli aqra »

The seamless garment of life

Message by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi

Fifty years ago, journalist Eileen Egan, borrowing from the biblical imagery of John 19:23, reportedly wrote: “the protection of life is a seamless garment. You can’t protect some life and not others.

The seamless garment of life is a metaphor for the reality that all of us share one life. It is an understanding that all of life is sacred, from womb to tomb, in the unborn and the dying, in the migrant at the risk of drowning and in the person who is a victim of domestic abuse, in the prisoner on death row and the mother in a coma… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Ħadd – 30 ta’ Mejju, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »