Arkivji mensili: Marzu 2022

Ilkoll Aħwa: Ġustizzja, ħniena u rikonċiljazzjoni

  Il-Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħ’Attard

Ir-raba’ laqgħa ta’ Ilkoll Aħwa se ssir nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Marzu bit-tema ‘Ġustizzja, ħniena u rikonċiljazzjoni’, li huma tliet pilastri tat-tagħlim tal-Papa Franġisku. Dawn huma meħtieġa għall-benessri tagħna mibnija fuq relazzjonijiet b’saħħithom kemm fl-intimità ta’ djarna kif ukoll fl-isfera politika. Din it-taħdita se titmexxa minn Nadia Delicata.

Il-ġustizzja hi bbażata fuq il-verità dwar id-dinjità ugwali ta’ kull bniedem u kif ilkoll għandna dritt niffjorixxu f’ambjent b’saħħtu, permezz ta’ netwerk ta’ relazzjonijiet stabbli u ta’ wens, waqt li nkunu arrikkiti bil-wirt kulturali kif mgħoddi lilna minn missirijietna… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 23 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Dewt 4:1,5-9
Salm: 147:12-13,15-16,19-20

L-Evanġelju: Mt 5:17-19

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom, li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mil-Liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox.

Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna tas-Smewwiet… Kompli aqra »

Jitkejjel lilna kif inkejlu ma’ xulxin – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Kelma ta’ Ġesù hi ċara ħafna. Anke l-parabbola li jagħtina llum hi parabbola qawwija u għażiża. Aħna min jaf kemm-il darba, kuljum, għandna bżonn nitolbu maħfra lil Alla ta’ xi nuqqas, ta’ xi dnub, ta’ xi falliment, ta’ xi kattiverja. Imbagħad insibuha bit-tqila, li dak li Alla jagħmel magħna, nagħmluh ma’ ħaddieħor. Għalhekk il-Mulej, fit-talba li għallimna, għallimna nitolbu hekk: “Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minn hu ħati għalina” (Mt 6:12)… Kompli aqra »

Caritas Malta bi proġett li jħalli x-xtut indaf

Matul din is-sena, Caritas Malta daħlet għall-proġett ‘Cleaner shores, clearer futures: A socio-educational initiative involving outdoor learning and social engagement within Caritas Malta’s residential services’ (VOPS 6/2021) permezz tal-Voluntary Organisations Project Scheme (VOPS).

Permezz ta’ din l-iskema nkisbu numru ta’ kayaks għall-użu fil-Komunitajiet Terapewtiċi ta’ Caritas kif ukoll ngħata taħriġ fl-użu tal-kayaks lill-ħaddiema ta’ Caritas biex ikunu jistgħu jmexxi lir-residenti f’attività ta’ grupp bil-kayaks… Kompli aqra »

Qalagħha għax qal il-verità – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Tolqotna r-reazzjoni vjolenti tan-nies li fis-sinagoga kienu qed jisimgħu lil Ġesù. Meta semgħuh, jgħidilna l-Evanġelju, dawn qamu, ħarġuh ’il barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta’ rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom, u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Verament vjolenti! Lanqas tgħid, pereżempju, li waqt li qed jitkellem Ġesù kien hemm xi ħadd u beda jgħajjat li ma jaqbilx miegħu, jew qalulu “itlaq ’il barra mis-sinagoga”… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 22 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Dan 3:25,34-43
Salm: 24 (25):4bċ-5ab,6-7bċ,8-9

L-Evanġelju: Mt 18:21-35

F’dak iż-żmien, Pietru resaq lejn Ġesù u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”. Wieġbu Ġesù: “Ma ngħidlikx sa seba’ darbiet. Imma sa sebgħa u sebgħin darba.

Għalhekk is-Saltna tas-Smewwiet nistgħu nxebbhuha ma’ wieħed sultan, li ried jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 21 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »