Arkivji mensili: Marzu 2022

Propjetà tal-Knisja tinkera biex childcare centre jilqa’ tfal ta’ vittmi ta’ vjolenza domestika

Jiġġedded ftehim bejn il-Knisja u l-Gvern

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L‑Arċidjoċesi ta’ Malta u l‑Gvern ġeddew ftehim dwar proprjetà f’Santa Venera sabiex tibda tintuża mill‑Gvern bħala ċentru ta’ matul il‑jum għat‑tfal. ‘Bebbuxu Child Care Centre’ se jkun f’Dar San Ġużepp, li hi tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta u mmexxija mill‑patrijiet tas‑Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl. Il‑ftehim ġie ffirmat fil‑Kurja tal‑Arċisqof fil‑Furjana minn Patri Louis Mallia u Dr Michelle Tabone f’isem l‑Arċidjoċesi, u minn Michael Bondin, il‑Kap Eżekuttiv tal‑Fondazzjoni għas‑Servizzi Edukattivi fi ħdan il‑Ministeru tal‑Edukazzjoni… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 25 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Marzu

It-Tħabbira tal-Mulej – Solennità
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Is 7:10-14; 8:10
Salm: 39:7-11
It-Tieni Qari: Lhud 10:4-10

L-Evanġelju: Lq 1:26-38

F’dak iż-żmien: L-anġlu Gabrijel kien mibgħut minn Alla f’belt tal-Galilija, jisimha Nazaret, għand xebba mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi, mid-dar ta’ David; u x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.”

Għal dan il-kliem tħawdet, u bdiet titħasseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet tfisser dik it-tislima… Kompli aqra »

Aktar dettalji dwar iż-żjara tal-Papa Franġisku f’Għawdex

Kif tħabbar fl-24 ta’ Frar li għadda mis-Sala Stampa tal-Vatikan, waqt iż-Żjara tal-Papa Franġisku f’Għawdex bħala parti mis-36 Vjaġġ Appostoliku tiegħu, hu se jkun qed imexxi Laqgħa ta’ Talb fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, li tibda fil-5:30pm.

Qabel tibda l-laqgħa fuq barra, il-Papa sa jitlob fis-skiet quddiem il-kwadru fil-Kappella tal-Madonna u jgħid it-tliet Avemarijiet li rrakkomandat il-Madonna Ta’ Pinu lil Karmni Grima meta sejħitilha fl-1883, f’ġieħ it-tlett ijiem li l-ġisem qaddis tagħha dam fil-qabar qabel it-Tlugħ fis-Sema… Kompli aqra »

Missio Malta b’ħidma biex tipprovdi għajnuna lir-refuġjati Ukreni fil-Polonja, ir-Rumanija u l-Islovakkja

Distribution of food to families arriving at the Pontifical Mission Societies office in Romania

Missio Malta is responding to an urgent call for help from its mission partners in Poland, Romania & Slovakia who are desperately trying to comfort and support refugees fleeing across the border from Ukraine.

As the Maltese agency of the worldwide network of the Pontifical Mission Societies, Missio Malta will gratefully receive any contributions and will work with counterparts in Ukraine, Poland, Romania and other European countries to provide support where needed, says Missio Malta Head off Communications, Robert Farrugia… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 24 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġer 7:23-28
Salm: 94 (95):1-2,6-7,8-9

L-Evanġelju: Lq 11:14-23

F’dak iż-żmien, Ġesù kien qiegħed ikeċċi xitan, li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ, l-imbikkem tkellem, u n-nies stagħġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: “Bis-saħħa ta’ Begħelżebul, il-prinċep tax-xjaten, qiegħed ikeċċihom ix-xjaten”. Oħrajn, biex iġarrbuh, riedu mingħandu sinjal mis-sema.

Iżda hu ntebaħ x’kienet il-fehma tagħhom, u qalilhom: “Kull saltna maqsuma fiha nfisha ssir ħerba, u taqa’ dar fuq oħra… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Il-wirt tal-fidi mgħoddi mill-anzjani m’għandux prezz

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-Bibbja, qabel ir-rakkont tal-mewt tax-xwejjaħ Mosè għandna t-testment spiritwali tiegħu, imsejjaħ “Kantiku ta’ Mosè”. Dan il-Kantiku hu qabelxejn stqarrija mill-isbaħ ta’ fidi, u jgħid hekk:
“Irrid inxandar isem il-Mulej;
faħħruh intom lil Alla tagħna.
Għax hu l-Blata tagħna; perfett għemilu;
u lkoll ġusti t-triqat tiegħu.
Alla ta’ kelmtu u ma jqarraqx;
kollu ħaqq u kollu sewwa” (Dewt 32:3-4)…
Kompli aqra »

Talba ta’ konsagrazzjoni tar-Russja u l-Ukrajna lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

Nhar il‑Ġimgħa li ġej, 25 ta’ Marzu 2022, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta se tingħaqad mal‑Papa Franġisku fit-talba ta’ konsagrazzjoni tal-umanità, b’mod partikulari tar‑Russja u l‑Ukrajna, lill‑Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija. Il‑Papa stieden lill‑isqfijiet, is‑saċerdoti u l‑lajċi jissieħbu miegħu fit‑talb għall‑paċi permezz ta’ din il‑konsagrazzjoni. Din se ssir waqt ċelebrazzjoni penitenzjali fil‑Bażilka ta’ San Pietru, il‑Vatikan, li tibda fil‑5pm.

Dakinhar, fl‑Arċidjoċesi ta’ Malta, il‑quddiesa tad‑9:30am li tixxandar fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt se tkun offruta għal din l‑intenzjoni tal‑Papa… Kompli aqra »