Arkivji mensili: Novembru 2022

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Novembru 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Novembru

Sant’Andrija, Appostlu – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 10:9-18
Salm: 18:2-5

L-Evanġelju: Mt 4:18-22

F’dak iż-żmien: Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, Ġesù lemaħ żewġ aħwa, Xmun, jgħidulu Pietru, u Indrì ħuh, qegħdin ikalaw ix-xbiek il-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin”.

U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh. Wara li mexa minn hemm, ra żewġ aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom, Żebedew, iħejju x-xbiek tagħhom; u sejħilhom… Kompli aqra »

Titnieda l-bijografija ta’ Patri Donat Spiteri

Illum fl-Oratorju tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta tnieda l-ktieb ‘Patri Donat Spiteri: Qaddej tal-Kelma ta’ Alla’ miktub minn Rev. Dr Martin Micallef. 

It-tnedija ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Iskrittura, il-Lhudi u l-Grieg tal-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta taħt il-patroċinju tal-Arċisqof Charles J. Scicluna.

Matul it-tnedija sar qari bil-Lhudi u bil-Grieg minn testi partikulari mill-Iskrittura u diskorsi dwar il-Bibbja, dwar l-istorja tal-Fakultà tat-Teoloġija f’Malta kif ukoll dwar it-tqassim ta’ din il-bijografija ta’ Donat Spiteri miktub fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twelid tiegħu.  … Kompli aqra »

Il-Patrijarka Bartilmew I bi żjara storika f’Malta

Il‑Patrijarka Bartilmew I mal-Papa Franġisku matul l-aħħar vjaġġ appostoliku fil-Bahrain. Ritratt: Vatican Media

Il‑Qdusija Tiegħu Bartilmew I, Arċisqof ta’ Kostantinopli u ta’ Ruma l‑ġdida, u Patrijarka Ekumeniku, se jagħmel żjara storika f’Malta l‑ġimgħa d‑dieħla, fejn se jiltaqa’ mar‑refuġjati kif ukoll mal‑komunità Nisranija Ortodossa mdaqqsa fil‑pajjiż.

Il‑Patrijarka Bartilmew I, li se jżur il‑pajjiż bejn l‑4 u s‑7 ta’ Diċembru 2022 fuq l‑istedina tal‑Arċisqof Charles Scicluna, se jiltaqa’ mal‑President ta’ Malta, mal‑Konferenza Episkopali Maltija, kif ukoll ma’ residenti fil‑Faċilità Korrettiva ta’ Kordin… Kompli aqra »

Biżżejjed kelma waħda – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Niġi jien u nfejqu” (Mt 8:7). Din kienet ir-reazzjoni ta’ Ġesù għal dak li qallu ċ-ċenturjun, meta Ġesù daħal Kafarnahum u resaq fuqu dan iċ-ċenturjun jitolbu jfejjaq il-qaddej tiegħu li kien “mixħut, mifluġ u batut wisq” (Mt 8:6). Ġesù kien pront u qallu: “Niġi jien u nfejqu”.

Ħa nħarsu lejn din il-ġrajja, speċjalment lejn iċ-ċenturjun u Ġesù, u d-djalogu bejniethom, għax hemm ħafna li x’jgħallimna għall-ħajja tagħna… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 29 ta’ Novembru 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Iż 11:1-10
Salm: 71 (72):2,7-8,12-13,17

L-Evanġelju: Lq 10:21-24

F’dak iż-żmien, Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf min hu l-Iben ħlief il-Missier, anqas min hu l-Missier ħlief l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu”… Kompli aqra »

Ġesù Kristu ftaqar minħabba fikom – Il-Papa f’Jum Dinji tal-Foqra

Messaġġ tal-Papa Franġisku fis-6 Jum Dinji tal-Foqra

1. “Ġesù Kristu […] ftaqar minħabba fikom” (ara 2 Kor 8:9). L-appostlu Pawlu qal dan il-kliem lill-ewwel Insara ta’ Korintu biex isaħħaħhom fl-impenn ta’ solidarjetà lejn ħuthom fil-bżonn. Anki din is-sena, il-Jum Dinji tal-Foqra għandu jqanqalna biex nirriflettu fuq l-istil ta’ ħajja li ngħixu u fuq il-ħafna forom ta’ faqar li hawn bħalissa.

Ftit xhur ilu, id-dinja bdiet ħierġa mill-maltempata tal-pandemija, u bdew jidhru sinjali ta’ rkupru ekonomiku li jissollevaw miljuni ta’ nies li ftaqru għax tilfu x-xogħol… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Alla jinsab moħbi fil-ħajja tagħna, dejjem hemm qiegħed

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb u l-Ħadd t-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum nisimgħu b’wegħda sabiħa li tintroduċina għal żmien l-Avvent: “Il-Mulej sidkom għad jiġi” (cfr Mt 24, 42). Din hi l-bażi tat-tama tagħna, dak li jweżinna anki waqt il-mumenti l-aktar diffiċli u ta’ niket ta’ ħajjitna: Alla jiġi, Alla hu qribna u jiġi. Ma ninsew dan qatt! Il-Mulej dejjem jiġi, il-Mulej jiġi jżurna, il-Mulej joqrob lejna, u jerġa’ jiġi fl-aħħar taż-żminijiet biex jilqagħna u jħaddanna miegħu… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 28 ta’ Novembru 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »