Arkivji mensili: Novembru 2023

Jalla l-poplu ta’ dil-parroċċa jara t-tjubija u l-fedeltà fil-ħarsa t’għajnejk – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Martin Coleiro OFM bħala kappillan tal-parroċċa ta' Sacro Cuor

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuor, Tas-Sliema

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għażiż Fr Martin, il-Mulej qiegħed jafdalek mhux talenti tad-deheb u l-fidda – għax it-talent kien kejl, jew għad-deheb jew għall-fidda. Talent, illum, kieku jissarraf, skont jekk hux tal-fidda jew tad-deheb, f’mijiet ta’ eluf ta’ ewro. Biż-żmien, imbagħad, anke taħt l-influwenza tal-kultura Nisranija, il-kelma ‘talent’, minħabba din il-parabbola x’aktarx, saret tfisser ukoll ħila, saret tfisser kapaċità; ngħidu: għandu ħafna talenti, bniedem jaf iħaddem tajjeb it-talenti tiegħu. 

Għażiż Fr Martin, Ġesù mhux qiegħed jafdalek it-talenti tad-deheb u tal-fidda, għalkemm qiegħed jafdalek ukoll knisja sabiħa u mżejna kif jixraq, imma qiegħed jafdalek il-mimmi ta’ għajnejh, il-poplu għażiż, li jgħix, jgħammar, jitlob u jħabrek f’din il-parroċċa… Kompli aqra »

Il-Papa waqt Udejnza: Alla jagħżel lil xi ħadd biex iħobb lil kulħadd

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti!

Wara li l-aħħar darba rajna li t-tħabbira Nisranija hija ferħ, ejjew illum nieqfu fuq it-tieni aspett: li hi għal kulħadd, it-tħabbira Nisranija hi ferħ għal kulħadd. Meta niltaqgħu tassew mal-Mulej Ġesù, l-istagħġib ta’ din il-laqgħa jimla l-ħajja kollha tagħna u jitlob li nwassluh lil hemm minna. Dan hu li jixtieq Hu, li l-Vanġelu tiegħu jkun għal kulħadd… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 23 ta’ Novembru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Mak 2:15-29
Salm: 49 (50):1-2,5-6,14-15

L-Evanġelju: Lq 19:41-44

F’dak iż-żmien, Ġesù wasal qrib il-belt ta’ Ġerusalemm u, kif raha, beda jibkiha u jgħid: “Mhux li għaraft imqar int ukoll f’dan il-jum x’inhu ta’ ġid għalik! Imma issa! Dan hu moħbi minn għajnejk! Għax għad jiġi żmien fuqek meta l-għedewwa tiegħek idawruk b’rampa u jagħlquk minn kullimkien u jrossu fuqek minn kull naħa; u jġarrfu lilek u lil uliedek fik, u ma jħallux fik ġebla fuq oħra, talli ma għaraftx iż-żmien taż-żjara li saritlek.”

Qaddis tal-jum: San Klement I, papa u martri Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet djoċesani fil-festa ta’ Kristu Re

Nhar il‑Ħadd li ġej il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra l‑festa ta’ Kristu Re. B’rabta ma’ din il‑festa hekk importanti għall‑Knisja Kattolika, fil‑jiem li ġejjin il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra tliet ċelebrazzjonijiet djoċesani importanti. Din is‑sena l‑Assemblea Djoċesana se terġa’ ssir fuq jumejn waqt li il‑Jum Dinji taż‑Żgħażagħ se jiġi ċelebrat permezz tal-attività Encounter.

L‑Assemblea Djoċesana

Għada l‑Ħamis 23 ta’ Novembru u l‑Ġimgħa 24 ta’ Novembru, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta ser tlaqqa’ l‑Assemblea Djoċesana li se tkun ippreseduta mill‑Arċisqof Charles Scicluna… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 22 ta’ Novembru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Mak 7:1,20-31
Salm: 16 (17):1,5-6,8b u 15

L-Evanġelju: Lq 19:11-28

F’dak iż-żmien, Ġesù qal parabbola, għax kien qrib Ġerusalemm, u n-nies kien mingħalihom li s-Saltna ta’ Alla kienet se tidher minnufih. Mela qal: “Wieħed raġel nobbli siefer f’pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan u mbagħad jerġa’ lura. Sejjaħ għaxar qaddejja tiegħu, tahom għaxar miniet u qalilhom: ‘Ħaddmuhom, sa ma nerġa’ niġi.’ Issa n-nies ta’ pajjiżu kienu jobogħduh, u bagħtu ambaxxata warajh biex jgħidu: ‘Ma rriduhx lil dan isaltan fuqna.’

Ġara li, meta ħa s-saltna u raġa’ lura, bagħat isejjaħ lil dawk il-qaddejja li kien tahom il-flus, biex ikun jaf kif ħaddmuhom u x’qalgħu… Kompli aqra »

Sema’ l-għajta tiegħu – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Bdew iċanfruh u jsikktuh” (Lq 18:39). Dan hu li naqraw fl-Evanġelju llum, skont San Luqa, fuq il-kotra ta’ nies li kienet miexja ma’ Ġesù, u r-reazzjoni tagħhom meta semgħu lil wieħed għama li kien bilqiegħda mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità, u jitlob: “Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!” (Lq 18:38) Bdew iċanfruh u jsikktuh.

Ħa nħarsu ftit lejn dawn li għandhom sehem f’din il-ġrajja u naraw x’jgħallmuna għall-ħajja tagħna… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Jum mill-Iskola ta’ St Dorothy f’Ħaż-Żebbuġ – 21 ta’ Novembru 2023, 9:30am

  L-Iskola ta' St Dorothy, Ħaż-Żebbuġ

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 21 ta’ Novembru

Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija 
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Żak 2:14-17
Salm: Lq 1:46-55

L-Evanġelju: Mt 12:46-50

F’dak iż-żmien: Kif Ġesù kien qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u ħutu, waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu: “Ara, ommok u ħutek qegħdin barra ifittxu li jkellmuk.”

Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu, u qallu: “Min hi ommi? … Kompli aqra »