Arkivji mensili: April 2024

“Tkabbir futur tal-UE hu messaġġ qawwi ta’ tama” – L-Isqfijiet Ewropej

L-Isqfijiet tal-COMECE jaraw it-tkabbir tal-UE bħala “messaġġ qawwi ta’ tama għaċ-ċittadini Ewropej”

“Ejjew inkomplu nibnu l-Ewropa flimkien” hi t-tema ta’ stqarrija li għadha kemm ħarġet mill-isqfijiet tal-COMECE miġbura fil-jiem li għaddew f’Łomża, il-Polonja, għall-Assemblea tar-Rebbiegħa, fejn attenda wkoll l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f’isem il-Konferenza Episkopali Maltija.

Fl-okkażjoni tal-20 anniversarju mit-tkabbir sinifikanti tal-Unjoni Ewropea li kien sar fl-2004, inkluż is-sħubija ta’ Malta, l-isqfijiet urew l-appoġġ tagħhom għall-prospetti ta’ iktar tkabbir fil-futur: “Din mhijiex biss ħtieġa ġeopolitika għall-istabbiltà fil-kontinent tagħna, imma wkoll messaġġ qawwi ta’ tama għaċ-ċittadini li jixtiequ jgħixu fil-paċi u l-ġustizzja”… Kompli aqra »

Nagħtu ħajjitna lil xulxin! – L-Arċisqof

Quddiesa f'Jum il-Vokazzjonijiet

  Il-Kappella fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Virtù

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kull sena naqraw silta minn kapitlu 10 tal-Evanġelju ta’ San Ġwann, fejn Ġesù jippreżenta lilu nnifsu bħala r-Ragħaj it-Tajjeb. Fis-silta ta’ din is-sena — forsi l-iżjed waħda magħrufa — insibu din l-espressjoni qawwija: “Jiena r-Ragħaj it-Tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu” (Ġw 10:11). Fl-Evanġelju sabiħ tal-lum din il-frażi kemm-il darba nisimgħuha: ‘li tagħti ħajtek’. Ġesù, biex jispjegaha juża diversi tixbihat… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 22 ta’ April 2024, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ April

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 11:1-18
Salm: 41 (42):2-3; 42 (43):3,4

L-Evanġelju: Ġw 10:1-10

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra… Kompli aqra »

Imsejħin niżirgħu t-tama u nibnu l-paċi – Il-Papa

Għeżież ħuti!

Il-Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet jistedinna, ta’ kull sena, inqisu d-don prezzjuż tas-sejħa li l-Mulej jagħmel lil kull wieħed u waħda minna, il-poplu fidil tiegħu li jinsab miexi, biex nistgħu nieħdu sehem fil-pjan tiegħu ta’ mħabba u ninkarnaw fina l-ġmiel tal-Vanġelu fid-diversi stati tal-ħajja. Li nisimgħu s-sejħa divina mhux xi dmir impost minn barra, forsi f’isem ideal reliġjuż; imma huwa l-mod l-iżjed żgur li għandna biex inseddqu fina x-xwwqa għall-ferħ li nġorru ġo fina: il-ħajja tagħna titwettaq u tilħaq il-milja tagħha meta niskopru min aħna, liema huwa l-kwalitajiet tagħna, f’liema qasam jistgħu jagħmlu l-frott, liema triq nistgħu nimxu biex insiru sinjal u strument ta’ mħabba, ta’ akkoljenza, ta’ ġmiel u ta’ paċi, fil-kuntesti li fihom ngħixu… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 21 ta’ April

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 4:8-12
Salm: 117(118):1,8-9,21-23,26,28ċd,29
It-Tieni Qari: 1 Ġw 3:1-2

L-Evanġelju: Ġw 10:11-18

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Il-mikri, li mhuwiex ir-ragħaj, u li n-nagħaġ mhumiex tiegħu, jara l-lupu ġej, u jħalli n-nagħaġ u jaħrab; u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu, u ma jħabbilx rasu min-nagħaġ… Kompli aqra »

L-Arċisqof lis-saċerdoti ġodda: Jalla tkomplu l-missjoni ta’ fejqan fil-ministeru tagħkom

Quddiesa bl-ordinazzjoni ta' tliet saċerdoti ġodda

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Alla li jagħti kull grazzja, li sejħilkom għall-glorja tiegħu ta’ dejjem fi Kristu, hu nnifsu jerġa’ jġeddidkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqegħidkom fis-sod. Tiegħu hi s-setgħa għal dejjem” (1 Piet 5: 10-11).

Intom qegħdin hawn għeżież ħuti djakni, li minn hawn u ftit ieħor bit-tqiegħid ta’ jdejja u bit-talba tal-konsagrazzjoni intom issiru saċerdoti, intom xhieda tal-grazzji li jagħti Alla… Kompli aqra »

Jiġri 100km u jiġbor aktar minn €6,000 għall-Caritas

Nhar il-Ħadd 7 ta’ April, Miguel Mifsud temm b’suċċess il-ġirja ta’ 100KM madwar il-kosta ta’ Malta. Il-ġirja ta’ 100km Miguel irnexxielu jagħmilha fi 11:13:08  b’pass ta’ 6.43 minuti/km.

Ilbieraħ Miguel iltaqa’ mad-Direttur ta’ Caritas Malta, is-Sur Anthony Gatt, biex ippreżenta d-donazzjoni ta’ €6,100 li nġabru b’għan altruwista bħala ġest biex jagħti lura lin-nies fil-bżonn li huma mgħejjuna minn din l-organizzazzjoni. Fil-passat Miguel għamel żmien ta’ riabilitazzjoni fiċ-Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas biex jikseb ħajtu lura minn dipendenza ta’ numru ta’ snin fuq sustanzi… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 20 ta’ April 2024, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »