Quddiesa

Il-Papa jippresiedi l-Liturġija Solenni tal-Passjoni ta’ Kristu nhar il-Ġimgħa l-Kbira

  Il-Bażikila ta' San Pietru, il-Vatikan

As Pope Francis presides at the Liturgy of the Lord’s Passion on Good Friday, Cardinal Raniero Cantalamessa, the Preacher of the Pontifical Household, preaches on the passage “When you lift up the Son of Man, then you will realize that I Am”.

Pope Francis presided over the liturgy of the Passion and Death of Our Lord Jesus Christ in St. Peter’s Basilica on Good Friday afternoon… Kompli aqra »

Il-Papa waqt il-Quddiesa tal-Griżma: Għeżież qassisin, ħallu n-niket iqaddiskom

During Chrism Mass in the Vatican on Holy Thursday, Pope Francis thanks priests for heroic witness, but urges them to transform shortcomings, errors, and hardened hearts into an opportunity to draw closer to Christ and start anew.

“Thank you, dear priests, for your open and docile hearts.  Thank you for all your hard work and your tears.  Thank you, because you bring the miracle of God’s mercy to our brothers and sisters in today’s world.  May the Lord console you, strengthen you and reward you.”

Pope Francis gave this encouragement on Holy Thursday morning during the Chrism Mass in St… Kompli aqra »

Il-Papa f’Ħamis ix-Xirka: ‘Il-Mulej qatt ma jixba’ jaħfer’

At the Mass of the Lord’s Supper at the women’s section of Rebibbia prison in Rome, Pope Francis reminds us to never tire of asking the Lord for forgiveness and learning to serve as He did.

Continuing his custom of celebrating the Mass of the Lord’s Supper in a prison, Pope Francis visited the female section of the Rebibbia correctional facility in Rome on Holy Thursday afternoon… Kompli aqra »

Alla mhux bit-tpaċpiċ iħobbna, imma bil-fatti – Il-Papa

  Bażilika ta’ San Pietru, Il-Vatikan

Omm Qaddisa ta’ Alla! Din hi l-akklamazzjoni hienja tal-Poplu qaddis ta’ Alla, li dwiet mat-toroq ta’ Efesu fis-sena 431, meta l-Padri tal-Konċilju pproklamaw lil Marija Omm Alla. Dan hu fatt essenzjali għall-fidi, imma fuq kollox hi bxara mill-isbaħ: Alla għandu Omm u allura ntrabat għal dejjem mal-umanità tagħna, bħal iben mal-omm, sal-punt li l-umanità tagħna hija l-umanità tiegħu. Din hija verità tal-għaġeb u li tfarraġna, tant li l-aħħar Konċilju, iċċelebrat hawn, stqarr: “L-Iben ta’ Alla, meta sar bniedem, ingħaqad b’xi mod ma’ kull bniedem… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlob għal tmiem it-theddid ta’ gwerra nukleari

Quddiesa u kanonizzazzjoni tal-Beati Giovanni Battista Scalabrini u Artemide Zatti

  Pjazza San Pietru fil-Vatikan

Waqt li Ġesù kien miexi, għaxar imġiddmin ġrew lejh jgħajtu: “Ikollok ħniena minna” (Lq 17:13). L-għaxra li huma ġew imfejqa, imma wieħed biss minnhom reġa’ lura biex jirringrazzja lil Ġesù: kien Samaritan, speċi ta’ eretiku f’għajnejn il-Lhud. Għall-bidu jimxu flimkien, imma mbagħad id-differenza jagħmilha dak is-Samaritan, li jerġa’ lura “jgħajjat u jfaħħar lil Alla” (v. 15). Ejjew nieqfu fuq dawn iż-żewġ aspetti li nistgħu nsibu fil-Vanġelu tal-lum: nimxu flimkien u rroddu ħajrKompli aqra »

Il-Papa talab fl-Angelus biex is-Saltna t’Alla tinkiseb flimkien mal-migranti bla ma ħadd jitwarrab

Quddiesa waqt iż-żjara pastorali f’Matera għall-għeluq tas-27 Kungress Ewkaristiku Nazzjonali

  Stadju komunali XXI Settembre (Matera)

Il-Mulej qed jiġborna madwar il-mejda tiegħu u jsir għalina ħobż: “Huwa l-ħobż tal-festa fuq il-mejda tal-ulied, […] joħloq il-qsim ma’ xulxin, isaħħaħ ir-rabtiet, għandu togħma ta’ komunjoni” (Innu għas-XXVII Kungress Ewkaristiku Nazzjonali, Matera 2022). Imma l-Vanġelu li għadna kemm smajna jgħidilna li mhux dejjem fuq il-mejda l-ħobż hu maqsum: dan hu minnu; mhux dejjem iħalli l-fwieħa tal-komunjoni; mhux dejjem hu miksur fil-ġustizzja.

Nagħmlu sew jekk nieqfu quddiem ix-xena drammatika mfissra minn Ġesù f’din il-parabbola li għadna kemm smajna: minn naħa raġel għani liebes il-porpra u l-għażel, li jiddandan bil-ġid tiegħu u jiekol bix-xaba’; min-naħa l-oħra, raġel fqajjar, mimli ġrieħi, mixħut fuq l-għatba bit-tama li minn dik il-mejda taqa’ mqar fraka biex jista’ jtaffi l-ġuħ… Kompli aqra »

Il-Papa jibbeatifika lil Papa Ġwanni Pawlu I: Nitolbuh jiksbilna ‘t-tbissima tar-ruħ’

Quddiesa u Beatifikazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu I

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Ġesù jinsab miexi lejn Ġerusalemm u l-Vanġelu tal-lum jgħid li “kotra kbira ta’ nies kienet miexja miegħu” (Lq 14:25). Timxi miegħu jfisser timxi warajh, jiġifieri ssir dixxiplu. Madankollu, lil dawn in-nies il-Mulej jagħmlilhom diskors ftit li xejn attraenti u fl-istess waqt esiġenti ħafna: ma jistax ikun dixxiplu tiegħu min ma jħobbux iżjed mill-għeżież tiegħu, min ma jerfax salibu, min ma jinqatax mill-ġid ta’ din l-art (ara vv… Kompli aqra »

Il-Papa f’Għid il-Ħamsin jappella lill-mexxejja: ‘Tirvinawx l-umanità’

  Il-Vatikan

Fl-aħħar vers tal-Evanġelju li għadna kemm smajna, Ġesù jagħmel stqarrija li timliena bit-tama u fl-istess waqt iġġagħalna nirriflettu. Hu jgħid lid-dixxipli: “L-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom” (Ġw 14:26). Jolqtuna dan il-“kollox” u d-“dak kollu”; u nistaqsu: f’liema sens l-Ispirtu jagħti lil min jirċevih dan l-għrfien ġdid u sħiħ? Mhijiex kwistjoni ta’ kwantità u lanqas kwistjoni akkademika: Alla ma jridx jagħmel minna enċiklopediji, jew studjużi… Kompli aqra »

Il-qaddisin il-ġodda jispiraw soluzzjoni ta’ ħbiberija u toroq ta’ djalogu – Il-Papa fil-quddiesa tal-kanonizzazzjoni

Quddiesa u kanonizzazzjoni tal-Beati

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Il-Papa Franġisku fil-15 ta’ Mejju 2022, iċċelebra quddiesa fejn ikkanonizza 10 beati: Titus Brandsma, Lazzru msejjaħ Devasahayam, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Maria Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale u Maria Domenica Mantovani.

L-omelija tal-Papa Franġisku

Smajna xi kelmiet li Ġesù jlissen lil dawk li huma tiegħu qabel ma jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier, kliem li jurina xi jfisser inkunu tassew Insara: “Kif ħabbejtkom jien, hekk ħobbu intom lil xulxin” (Ġw 13:34)… Kompli aqra »

Il-ħniena ta’ Alla spiss tpoġġina f’kuntatt mat-tbatijiet tal-proxxmu – il-Papa

Quddiesa tal-Ħniena Divina

  Il-Bażilika ta’ San Pietru, il-Vatikan

Illum Kristu Rxoxt jidher lid-dixxipli u lilhom, li kienu abbandunawh, joffrilhom il-ħniena tiegħu, billi jurihom il-pjagi tiegħu. Il-kelmiet li jgħidilhom għandhom ritmu ta’ tislima, li fil-Vanġelu tal-lum tidher tliet darbiet: “Is-sliem għalikom!” (Ġw 20:19,21,26). Is-sliem għalikom! Din hi t-tislima tal-Irxoxt, li jiġi jiltaqa’ ma’ kull dgħufija u żball tal-bniedem. Ejjew mela nimxu ma’ dawn it-tliet sliem għalikom! ta’ Ġesù: niskopru fihom tliet azzjonijiet tal-ħniena divina fina… Kompli aqra »