Udjenzi Ġenerali

Il-Papa fl-Udjenza b’messaġġ għall-koppji għarajjes: meta jispiċċa n-namur tibda l-imħabba vera

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nissoktaw bil-mixja tagħna ta’ riflessjoni fuq il-figura ta’ San Ġużepp. Illum nixtieq ninżel fil-fond tal-fatt li hu kien “ġust” u “r-raġel mgħarras lil Marija”, u hekk nagħti messaġġ lill-għarajjes kollha, u anki lill-miżżewġin ġodda. Ħafna ġrajjiet marbuta ma’ Ġużeppi jimlew ir-rakkonti tal-vanġeli apokrifi, jiġifieri dawk li mhumiex kanoniċi, u li influwenzaw anki l-arti u diversi postijiet ta’ kult… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: San Ġużepp fl-istorja tas-salvazzjoni

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

L-Erbgħa li għaddiet bdejna ċ-ċiklu ta’ katekeżi fuq il-figura ta’ San Ġużepp – wasalna fit-tmiem tas-Sena ddedikata lilu –. Illum inkomplu b’din il-mixja u nieqfu fuq ir-rwol tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni.

Ġesù fil-Vanġeli hu indikat bħala “bin Ġużeppi” (Lq 3:23; 4:22; Ġw 1:45; 6:42) u “bin il-mastrudaxxa” (Mt 13:55; Mk 6:3). L-evanġelisti Mattew u Luqa, meta jirrakkontaw it-tfulija ta’ Ġesù, jagħtu spazju lir-rwol ta’ Ġużeppi… Kompli aqra »

Il-Papa: San Ġużepp hu l-eżempju u x-xhud ta’ żminijietna

Following his catechesis on St Paul’s Letter to the Galatians at the Wednesday General Audience, Pope Francis begins a new series of reflections on St Joseph as an example and a witness for our times.

Katekeżi fuq San Ġużepp – 1. San Ġużepp u l-ambjent li fih għex

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fit-8 ta’ Diċembru 1870 il-Beatu Piju IX ipproklama lil San Ġużepp Patrun tal-Knisja universali… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Ma nħallux l-għeja tiġri bina

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wasalna biex nagħlqu dawn il-katekeżijiet fuq l-Ittra lill-Galatin. Stajna rriflettejna fuq ħafna kontenut ieħor li nsibu f’din il-kitba ta’ San Pawl! Il-Kelma ta’ Alla hija għajn bla tarf. U l-Appostlu f’din l-Ittra kellimna bħala evanġelizzatur, bħala teologu u bħala ragħaj.

L-isqof qaddis Injazju ta’ Antjokja għandu espressjoni sabiħa, meta jikteb: “Hemm mgħallem wieħed li tkellem, u dak li qal, seħħ; imma l-ħwejjeġ li huwa għamel bla ma tkellem huma denji tal-Missier… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Li temmen f’Ġesù jfisser li timxi warajh

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fis-silta mill-Ittra lill-Galatin li għadna kemm smajna, San Pawl isejjaħ lill-Insara biex jimxu fl-Ispirtu s-Santu (ara 5:16,25). Hu stil: nimxu flimkien fl-Ispirtu s-Santu. Fil-fatt, li nemmu f’Ġesù jfisser nimxu warajh fit-triq tiegħu, kif għamlu l-ewwel dixxipli. U jfisser fl-istess waqt naħarbu t-triq opposta, dik tal-egoiżmu, ta’ min ifittex l-interessi tiegħu, li l-Appostlu jsejjaħ “passjonijiet tal-ġisem” (v… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: l-imħabba biss tiġbed u tbiddel il-qalb tal-bniedem

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-predikazzjoni ta’ San Pawl hi kollha ċċentrata fuq Ġesù u fuq il-misteru tal-Għid tiegħu. Fil-fatt l-Appostlu jippreżenta ruħu bħala xandar ta’ Kristu, u ta’ Kristu msallab (ara 1 Kor 2:2). Lill-Galatin, ittentati li jibnu r-reliġjożità tagħhom fuq l-osservanza ta’ preċetti u tradizzjonijiet, hu jfakkarhom x’inhu ċ-ċentru tas-salvazzjoni u tal-fidi: il-mewt u l-qawmien tal-Mulej. Dan jagħmlu billi jqegħdilhom quddiemhom ir-realiżmu tas-salib ta’ Ġesù… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-libertà titwettaq fil-karità

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’dawn il-jiem qed nitkellmu fuq il-libertà tal-fidi, aħna u nisimgħu l-Ittra lill-Galatin. Imma ġieni f’moħħi dak li Ġesù qal fuq l-ispontanjetà u l-libertà tat-tfal, meta dan it-tifel bil-libertà kollha resaq lejja u qagħad idur qisu qiegħed id-dar… U Ġesù jgħidilna: “Intom ukoll, jekk ma tagħmlux bħat-tfal iż-żgħar, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet”. Il-kuraġġ li nersqu lejn il-Mulej, li nkunu miftuħin għall-Mulej, li ma nibżgħux mill-Mulej: jiena nirringrazzjah lil dan it-tifel tal-lezzjoni li ta lilna lkoll… Kompli aqra »

Il-Papa jesprimi mistħija li l-Knisja ma indirizzatx l-abbużi

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nerġgħu naqbdu llum ir-riflessjoni tagħna fuq l-Ittra lill-Galatin. Fiha, San Pawl kiteb kliem li ma jmut qatt dwar il-libertà Nisranija. X’inhi l-libertà Nisranija? Illum se nieqfu fuq din it-tema: il-libertà Nisranija.

Il-libertà hija teżor li napprezzawh tassew biss meta nitilfuh. Għal ħafna minna, li mdorrijin ngħixu fil-libertà, spiss tidher iżjed bħala dritt miksub milli bħala don u wirt li rridu nħarsu… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-qawwa tal-grazzja għandha twassal għal opri tal-ħniena

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja tagħna biex nifhmu aħjar it-tagħlim ta’ San Pawl, illum se niltaqgħu ma’ tema diffiċli imma importanti, dik tal-ġustifikazzjoni. X’inhi l-ġustifikazzjoni? Aħna, minn midinba, sirna ġusti. Min għamilna ġusti? Dan il-proċess ta’ bidla huwa l-ġustifikazzjoni. Aħna, quddiem Alla, aħna ġusti. Huwa minnu, għandna d-dnubiet personali tagħna, imma fl-aħħar mill-aħħar aħna ġusti. Din hi l-ġustifikazzjoni. Ġie diskuss ħafna fuq dan l-argument, biex tinstab l-aktar interpretazzjoni li taqbel mal-ħsieb tal-Appostlu u, kif jiġri ta’ spiss, kien hemm ukoll pożizzjonijiet kontra xulxin… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: iż-żjajjar f’Budapest u s-Slovakkja kienu ‘pellegrinaġġ ta’ talb u tama’

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq inkellimkom fuq il-Vjaġġ Appostoliku li għamilt f’Budapest u fis-Slovakkja, u li għalaq proprju ġimgħa ilu, l-Erbgħa li għaddiet. Li kelli niġbru fi ftit kelmiet, ngħid hekk: kien pellegrinaġġ ta’ talb, pellegrinaġġ lejn l-għeruq, pellegrinaġġ ta’ tama. Talb, għeruq u tama.

1. L-ewwel tappa kienet Budapest, għall-Quddiesa tal-għeluq tal-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali, li tmexxiet għal sena eżatt wara meta kienet ippjanata, minħabba l-pandemija… Kompli aqra »