Udjenzi Ġenerali

Il-Papa fl-Udjenza – Hemm bżonn ikolli l-kuraġġ li nilqa’ l-preżenza ta’ Alla

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fost il-vizzji kapitali kollha hemm wieħed li spiss ma tantx hu nnutat, forsi minħabba ismu li ftit li xejn hemm min jifhmu: qed nitkellem fuq l-aċċidja. Għalhekk, fil-lista tal-vizzji, it-terminu aċċidja spiss jinbidel ma’ ieħor li jintuża aktar: it-telqa jew l-għażż. Fir-realtà, l-għażż aktar hu effett milli kawża. Meta persuna tintelaq u ma tagħmel xejn, tinħakem mill-apatija, aħna ngħidu li hi għażżiena… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – Hemm xi ħaġa fil-passat ta’ kulħadd li għandha bżonn tal-fejqan

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja tagħna ta’ katekeżi fuq il-vizzji u l-virtujiet, illum nieqfu fuq vizzju pjuttost ikrah, id-diqa, jiġifieri t-taqtigħ ta’ qalb, li spiss iħabbat lill-bniedem u jżommu milli jġarrab il-ferħ tal-ħajja.

Qabelxejn irridu ninnutaw li, dwar id-diqa, il-Missirijiet tal-Knisja kienu elaboraw distinzjoni importanti. Fil-fatt hemm diqa li għandha postha fil-ħajja Nisranija u li bil-grazzja ta’ Alla tinbidel f’ferħ: din, ovvjament, ma għandniex niċħduha u tagħmel parti mill-mixja ta’ konverżjoni… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Importanti li kollox jissewwa dritt, qabel ma tinżel ix-xemx

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’dawn il-ġimgħat qegħdin nittrattaw it-tema tal-vizzji u tal-virtujiet, u llum se nieqfu nirriflettu fuq il-vizzju tal-korla. Huwa vizzju partikularment mudlam, u forsi huwa l-iktar faċli li nindividwaw minn lenti fiżika. Il-persuna maħkuma mill-korla diffiċilment jirnexxilha taħbiha: tinkixef mill-mossi ta’ ġisimha, mill-aggressività, min-nifs tqil, mill-ħarsa mqita jew inkwetata.

Fl-ikbar manifestazzjoni tagħha l-korla hija vizzju li ma jagħtikx nifs… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – Patrimonju tibnih b’ħafna għaraq, imma jista’ jisparixxi f’minuta

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżijiet fuq il-vizzji u l-virtujiet, u llum nitkellmu fuq ix-xeħħa, jiġifieri dik l-għamla ta’ rabta mal-flus li lill-bniedem iżommu milli jkun ġeneruż.

Dan mhuwiex dnub li jolqot biss il-persuni li għandhom ġid enormi, imma vizzju ta’ kulħadd, li spiss ma għandu xejn x’jaqsam mal-bilanċ tal-kont il-bank. Hi marda tal-qalb, mhux tal-kartieri… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – In-namur hu wieħed mis-sentimenti l-aktar safja

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nisimgħuha sewwa l-katekeżi, għax wara se jkollna lil taċ-ċirku li se jagħmlu xi ħaġa hawn biex niddevertu ftit.

Inkomplu hawn il-mixja tagħna fuq il-vizzji u l-virtujiet; u l-Missirijiet tal-qedem jgħallmuna li, wara l-gula, it-tieni “demonju”, jiġifieri vizzju, li dejjem issibu mdendel mal-bieb tal-qalb hu dak tal-lussurja. Waqt li l-gula hi l-kilba fil-konfront tal-ikel, dan it-tieni vizzju hu għamla ta’ “kilba” lejn persuna oħra, jiġifieri r-rabta avvelenata li l-bnedmin għandhom bejniethom, speċjalment fl-isfera tas-sesswalità… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – Relazzjoni ħażina mal-ikel tipproduċi dan il-mard kollu

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’din il-mixja tagħna ta’ katekeżijiet li qed nagħmlu fuq il-vizzji u l-virtujiet, illum se nieqfu fuq il-vizzju tal-gula.

X’jgħidilna l-Vanġelu dwar dan? Ejjew inħarsu lejn Ġesù. L-ewwel miraklu tiegħu, fit-tieġ ta’ Kana, jikxef is-simpatija tiegħu fil-konfront tal-ferħ tal-bniedem: hu jrid li l-festa tispiċċa tajjeb u jirregala lill-miżżewġin ġodda kwantità kbira ta’ nbid bnin ħafna… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – Irridu nitgħallmu kif inġibu ruħna fit-tentazzjonijiet

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-ġimgħa l-oħra introduċejna t-tema tal-vizzji u tal-virtujiet. Din tfakkarna fit-taqbida spiritwali tan-Nisrani. Fil-fatt, il-ħajja spiritwali tan-Nisrani mhijiex paċifika, lineari u mingħajr sfidi; bil-maqlub, il-ħajja Nisranija tesiġi taqbida kontinwa: it-taqbida Nisranija biex nikkonservaw il-fidi, biex narrikkixxu d-don tal-fidi fina. Mhux b’kumbinazzjoni li l-ewwel dilka li kull Nisrani jirċievi fis-sagrament tal-Magħmudija – id-dilka katekumenali – ma fihiex fwieħa, u simbolikament tħabbar li l-ħajja hi taqbida… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Ħu ħsieb qalbek, u agħraf u iċħad il-ħażen

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Katekeżi. Il-vizzji u l-virtujiet. 1. Introduzzjoni: nieħdu ħsieb ta’ qalbna

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq nintroduċi ċiklu ta’ katekeżi fuq it-tema tal-vizzji u l-virtujiet. U nistgħu nibdew sewwasew mill-ftuħ tal-Bibbja, hemm fejn il-ktieb tal-Ġenesi, permezz tar-rakkont tal-ewwel ġenituri tagħna, jippreżenta d-dinamika tal-ħażen u tat-tentazzjoni. Ejjew naħsbu fil-Ġenna tal-art. Fil-kwadru idilliku rrappreżentat mill-ġnien tal-Għeden, jitfaċċa persunaġġ li jsir is-simbolu tat-tentazzjoni: is-serp, dan il-persunaġġ li jwaqqa’ fit-tentazzjoni… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Ħallu lil qalbkom tħoss xi ħaġa

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

800 sena ilu, fil-Milied tal-1223, San Franġisk għamel fi Greccio l-presepju ħaj. Waqt li fid-djar u f’tant postijiet oħra hemm min qed iħejji jew ilesti l-presepju, nagħmlu sew li niskopru kif beda.

Mnejn nibet il-presepju? X’kienet l-intenzjoni ta’ San Franġisk? Qal hekk: “Jiena rrid infakkar b’mod ħaj it-tfajjel li twieled f’Betlehem, u li b’xi mod nara b’għajnejja l-ħtiġijiet u n-nuqqas ta’ kumdità li sab ruħu fihom meta ġie mqiegħed fil-maxtura u kif kien mimdud fuq it-tiben bejn il-baqra u l-ħmara” (Tumas ta’ Celano, Vita prima, XXX, 84: FF 468)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – Jien tassew inħobb lill-Mulej, sal-punt li rrid inħabbru?

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti,

Illum nagħlqu s-serje ddedikata liż-żelu appostoliku, li fiha ħallejna tnebbaħna l-Kelma ta’ Alla biex tgħinna nrawmu fina l-passjoni għat-tħabbira tal-Vanġelu. U din ħaġa li tmiss lil kull Nisrani. Ejjew naħsbu fil-fatt li fil-Magħmudija ċ-ċelebrant, waqt li jmiss il-widnejn u l-fomm tal-imgħammed, jgħid: “Sidna Ġesù, li ta s-smigħ lit-torox u l-kelma lill-imbikkmin, jagħti lilek ukoll il-grazzja li ma ddumx ma tisma’ b’widnejk il-kelma tiegħu u tilqagħha, u tistqarr b’fommok il-fidi tiegħek biex tfaħħar u ssebbaħ lil Alla l-Missier”… Kompli aqra »