Udjenzi Ġenerali

Il-Papa fl-Udjenza jistaqsina: taf tisma’ lil qalbek?

  Pjazza San Pietru fil-Vatikan

Katekeżi fuq id-Dixxerniment: 2. Eżempju: Injazju ta’ Loyola

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bir-riflessjoni tagħna fuq id-dixxerniment – f’dan iż-żmien, ta’ kull nhar ta’ Erbgħa se nitkellmu fuq id-dixxerniment spiritwali –, u għalhekk jista’ jiswielna ta’ għajnuna li nagħmlu riferiment għal xhieda konkreta.

Wieħed mill-eżempji li l-iżjed nistgħu nitgħallmu minnhom joffrihulna Sant’Injazju ta’ Loyola, b’episodju deċiżiv ta’ ħajtu… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-vokazzjoni tal-anzjani hi li jagħtu xhieda ta’ umanità u ta’ fidi lit-tfal

  Il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija – 17. Ix-“Xiħ fil-għomor”. Ix-xjuħija tiżgurana dwar id-destinazzjoni għall-ħajja li ma tmut qatt

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-kelmiet tal-ħolma ta’ Danjel, li għadna kemm smajna, jevokaw viżjoni ta’ Alla misterjuża u fl-istess waqt splendenti. Jerġa’ jaqbadha l-ftuħ tal-ktieb tal-Apokalissi biex jirriferi għal Kristu Rxoxt, li jidher lil Ġwanni bħala l-Messija, Saċerdot u Sultan, etern, jaf kollox u ma jinbidilx (1:12-15)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: il-mewt hi passaġġ li jwassalna għand il-Mulej

  Il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 16. “Sejjer inħejjilkom post” (ara Ġw 14:2). Ix-xjuħija, żmien indirizzat lejn il-milja.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wasalna issa fl-aħħar katekeżijiet iddedikati lix-xjuħija. Illum nidħlu fl-intimità kommoventi tat-tluq ta’ Ġesù minn mad-dixxipli tiegħu, li l-Vanġelu ta’ Ġwanni jirrakkontalna fil-wisa’. Id-diskors tat-tluq jiftaħ bi kliem ta’ faraġ u ta’ wegħda: “Tħallux qalbkom titħawwad!” (14:1); “Meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll” (14:3)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza jiddeskrivi l-vjaġġ fil-Kanada bħala ‘pellegrinaġġ penitenzjali’

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi: Il-Vjaġġ appostoliku fil-Kanada

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq naqsam magħkom xi riflessjonijiet fuq il-vjaġġ appostoliku li għamilt fil-Kanada fil-jiem li għaddew. Kien vjaġġ differenti mill-oħrajn. Fil-fatt, il-motivazzjoni prinċipali kienet li niltaqa’ mal-popli indiġeni biex nesprimi lilhom il-qrubija tiegħi u n-niket tiegħi u nitlob maħfra – nitlob maħfra – għad-deni li sarilhom minn dawk l-Insara, fosthom ħafna Kattoliċi, li fil-passat ikkollaboraw mal-politika ta’ assimilazzjoni imposta u ta’ emanċipazzjoni tal-gvernijiet tal-epoka… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Anzjan ma jistax ikun hieni mingħajr ma jħares lejn iż-żgħażagħ

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 15. Pietru u Ġwanni

Għeżież ħuti, merħba u l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja tal-katekeżi tagħna fuq ix-xjuħija, illum ejjew nimmeditaw fuq id-djalogu bejn Kristu Rxoxt u Pietru fi tmiem il-Vanġelu ta’ Ġwanni (21:15-23). Hu djalogu kommoventi, li minnu toħroġ l-imħabba kollha ta’ Ġesù għad-dixxipli tiegħu, u anki l-umanità sublimi tar-relazzjoni tiegħu magħhom, b’mod partikulari ma’ Pietru: relazzjoni ta’ ħlewwa, imma mhux vojta; diretta, qawwija, ħielsa, miftuħa… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Id-djalogu bejn żgħażagħ u nanniet hu fundamentali għas-soċjetà

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 14. Is-servizz hieni tal-fidi li nagħrfuh fil-gratitudni (ara Mk 1:29-31)

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Għadna kemm smajna r-rakkont sempliċi u emozzjonanti tal-fejqan tal-kunjata ta’ Xmun – li kien għadu ma ġiex imsejjaħ Pietru – fil-verżjoni tal-vanġelu ta’ Mark. L-episodju qasir nerġgħu nsibuh, b’varjanti ħfief imma suġġestivi, anki fiż-żewġ vanġeli Sinottiċi l-oħra. “Omm il-mara ta’ Xmun kienet fis-sodda bid-deni”, jikteb Marku… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-anzjani huma l-memorja tal-familja, tal-umanità, tal-pajjiż

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija – 12. “Titlaqnix meta tħallini saħħti” (Salm 71:9)

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

It-talba sabiħa tal-anzjan li nsibu fis-Salm 71 li għadna kemm smajna tħeġġiġna nimmeditaw fuq it-tensjoni qawwija li hemm fil-kundizzjoni tax-xjuħija, meta l-memorja tat-taħbit megħlub u tal-barkiet milqugħa tiġi ppruvata mill-fidi u mit-tama.

Il-prova diġà tippreżenta ruħha bid-dgħufija li ssieħeb il-passaġġ tal-fraġilità u l-vulnerabbiltà tal-età avvanzata… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza jħeġġeġ lill-anzjani jiżirgħu l-ġuħ u l-għatx għall-ġustizzja fiż-żgħażagħ

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija – 11. Koħelet: il-lejl inċert tas-sens u tal-ħwejjeġ tal-ħajja

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fir-riflessjoni tagħna fuq ix-xjuħija – qed inkomplu nirriflettu fuq ix-xjuħija –, illum nikkonfrontaw ruħna mal-Ktieb ta’ Koħelet, ġojjell ieħor ingastat fil-Bibbja. Mal-ewwel qari tiegħu fuq fuq il-ktieb jolqotna u jħallina mifxula bir-ritornell ċelebri tiegħu: “Kollox frugħa”, kollox frugħa: ir-ritornell li spiss jitfaċċa; kollox frugħa, kollox “ċpar”, kollox “duħħan”, kollox “vojt”… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Alla ma jibżax mit-talb tagħna ta’ protesta

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 10. Ġob. Il-prova tal-fidi, il-barka tal-istennija

Is-silta mill-Bibbja li għadna kemm smajna tagħlaq il-Ktieb ta’ Ġob, wieħed mill-klassiċi tal-letteratura universali. Aħna niltaqgħu ma’ Ġob fil-mixja tagħna tal-katekeżi fuq ix-xjuħija: niltaqgħu miegħu bħala xhud tal-fidi li ma taċċettax “karikatura” ta’ Alla, imma qed tipprotesta quddiem il-ħażen, sa ma Alla jwieġeb u juri wiċċu. U fl-aħħar Alla jwieġeb, bħal dejjem b’mod sorprendenti: juri lil Ġob il-glorja tiegħu imma mingħajr ma jgħaffġu, anzi, bi ħlewwa sovrana, kif jaf jagħmel Alla, dejjem, bi ħlewwa… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: It-tajjeb li jkun sar u nżera’ fix-xjuħija hu l-aqwa ġid li nistgħu nħallu b’wirt

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 9. Ġuditta. Żagħżugħa ammirevoli, xjuħija ġeneruża

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum se nitkellmu fuq Ġuditta, erojina biblika. L-għeluq tal-ktieb li jġib isimha – smajna silta minnu – jiġbor l-aħħar parti tal-ħajja ta’ din il-mara, li ddefendiet lil Iżrael mill-għedewwa tiegħu. Ġuditta kienet armla żagħżugħa u twajba Lhudija li, grazzi għall-fidi tagħha, għall-ġmiel tagħha u għall-għaqal tagħha, salvat il-belt ta’ Betulja u l-poplu ta’ Ġuda mill-assedju ta’ Oloferne, ġeneral ta’ Nebukadnessar, is-sultan tal-Assirja, għadu prepotenti u mistkerrah ta’ Alla… Kompli aqra »