Udjenzi Ġenerali

Il-Papa Franġisku fl-Udjenza: Il-ħajja hi ġest ta’ mħabba u stedina għall-imħabba

  Is-Sala Pawlu VI, il-Vatikan

Katekeżi. Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 3. Ġesù mgħallem tat-tħabbira

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Ħamis li għadda rriflettejna fuq Ġesù mudell tat-tħabbira, fuq il-qalb pastorali tiegħu dejjem miftuħa għall-oħrajn. Illum ejjew inħarsu lejh bħala mgħallem tat-tħabbira. Inħallu jmexxina l-episodju li fih hu jipprietka fis-sinagoga tar-raħal tiegħu, Nazaret. Ġesù jaqra silta mill-profeta Iżaija (ara 61:1-2) u mbagħad jgħaġġeb lil kulħadd bi “prietka” qasira ħafna, ta’ frażi waħda biss, frażi waħda biss… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Alla jbati jara lil min jitlaq u, waqt li jibkih, iħobbu iżjed

  L-Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba lkoll!

L-Erbgħa li għaddiet bdejna serje ġdida ta’ katekeżi fuq il-passjoni tal-evanġelizzazzjoni, jiġifieri fuq iż-żelu appostoliku li għandu jħeġġeġ lill-Knisja u lil kull Nisrani. Illum ejjew inħarsu lejn il-mudell insuperabbli tat-tħabbira: Ġesù. Il-Vanġelu ta’ nhar il-Milied sejjaħlu l-“Verb ta’ Alla” (ara Ġw 1:1). Il-fatt li huwa l-Verb, jew aħjar il-Kelma, jurina aspett essenzjali ta’ Ġesù: hu dejjem f’relazzjoni, fi ħruġ, qatt iżolat, dejjem f’relazzjoni, fi ħruġ; fil-fatt, il-kelma teżisti biex tiġi trasmessa, ikkomunikata… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Kull bniedem hu maħbub minn Alla

  Awla Pawlu VI, Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum qed nibdew ċiklu ġdid ta’ katekeżi, iddedikat lil tema urġenti u deċiżiva għall-ħajja Nisranija: il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, jiġifieri ż-żelu appostoliku. Din hi dimensjoni vitali għall-Knisja: il-komunità tad-dixxipli ta’ Ġesù fil-fatt titwieled appostolika, titwieled missjunarja, mhux proselitista, u dan sa mill-bidu rridu niddistingwuh: li tkun missjunarju, li tkun appostoliku, tevanġelizza, mhuwiex l-istess bħal li tagħmel proselitiżmu, ħaġa ma għandha xejn x’taqsam mal-oħra… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-persuni li jkollhom laqgħa vera ma’ Ġesù ma jibżgħux jiftħulu qalbhom

  Awla Pawlu VI, Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Qabel ma nibda din il-katekeżi nixtieq li ningħaqdu ma’ dawk kollha li, hawn qrib tagħna, ġew isellmu lil Benedittu XVI, u li naħsbu fih, hu li kien mgħallem kbir ta’ katekeżi. Il-ħsieb mirqum u ġentili tiegħu ma kienx awtoreferenzjali, imma ekkleżjali, għax dejjem ried jakkumpanjana lejn il-laqgħa ma’ Ġesù Kristu. Ġesù, il-Mislub li rxoxta, il-Ħaj u l-Mulej, kien id-destinazzjoni li lejha l-Papa Benedittu mexxiena, billi qabdilna jdejna… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Alla tagħna hu qrib, iħenn u juri tjieba u ħlewwa

  Awla Pawlu VI, Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u mill-ġdid il-Milied it-tajjeb!

Dan iż-żmien liturġiku jistedinna nieqfu u nirriflettu dwar il-misteru tal-Milied. U billi proprju llum jaħbat ir-raba’ ċentinarju mill-mewt ta’ San Franġisk de Sales, Isqof u Duttur tal-Knisja, nistgħu nieħdu spunt minn xi ħsibijiet tiegħu. Hu kiteb ħafna fuq il-Milied. Dwar dan, għandi l-pjaċir inħabbar li llum qed tiġi ppubblikata l-Ittra appostolika li tfakkar dan l-anniversarju… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-Kelma ta’ Alla hi preżenza ħajja

  Awla Pawlu VI, Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba!

Inkomplu – waslu fl-aħħar – bil-katekeżijiet tagħna fuq id-dixxerniment, u min segwa sa issa dawn il-katekeżijiet forsi jista’ jaħseb: imma xi prattika kkumplikata hi din tad-dixxerniment! Fir-realtà, hija l-ħajja li hi kkumplikata u, jekk ma nitgħallmux naqrawha, ikkumplikata kif inhi, nirriskjaw li naħluha, għax nibqgħu għaddejjin b’soluzzjonijiet li jispiċċaw javviluna.

Fl-ewwel laqgħa tagħna konna rajna li dejjem, ta’ kuljum, irridu jew ma rridux, qed nagħmlu atti ta’ dixxerniment, f’dak li nieklu, naqraw, fuq ix-xogħol, fir-relazzjonijiet, f’kollox… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Nishru biex inħarsu lil qalbna u nifhmu xi jkun għaddej ġewwa

  Awla Pawlu VI, Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Issa deħlin fil-fażi finali ta’ din il-mixja ta’ katekeżijiet fuq id-dixxerniment. Tlaqna mill-eżempju ta’ Sant’Injazju ta’ Loyola; imbagħad rajna l-elementi tad-dixxerniment – jiġifieri t-talb, l-għarfien tagħna nfusna, ix-xewqa u l-“ktieb tal-ħajja” –; waqafna fuq id-deżolazzjoni u l-konsolazzjoni, li huma l-“materja” tiegħu; u hekk wasalna għall-konferma tal-għażla li tkun saret.

Inħoss li hu bżonnjuż hawn li nfakkru f’atteġġjament essenzjali biex il-ħidma kollha li tkun saret biex niddixxernu x’inhu l-aħjar u nieħdu d-deċiżjoni t-tajba ma tintilifx, u dan hu l-atteġġjament tas-sahraKompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-possessività hi għadu tat-tajjeb u toqtol l-imħabba

  Sala tal-Udjenza Papa VI, Ruma

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-proċess tad-dixxerniment, importanti nibqgħu attenti anki għall-fażi li tiġi dritt wara d- deċiżjoni li nkunu ħadna, biex nagħrfu s-sinjali li jikkonfermawha jew dawk li juru li kienet
żbaljata. Jiena rrid nieħu deċiżjoni, nagħmel id-dixxerniment, favur jew kontra, sentimenti,
nitlob… imbagħad jintemm dan il-proċess u nieħu d-deċiżjoni u mbagħad tiġi dik il-parti li fiha rridu noqogħdu attenti, naraw… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Stedina biex nitgħallmu mill-esperjenzi u ma nkomplux nirrepetu l-istess żbalji

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bir-riflessjoni tagħna fuq id-dixxerniment, u b’mod partikulari fuq l-esperjenza spiritwali msejħa “konsolazzjoni”, li dwarha tkellimna l-Erbgħa li għaddiet, u nistaqsu: kif nagħrfu liema hi l-vera konsolazzjoni? Hija mistoqsija importanti ħafna għal dixxerniment tajjeb, biex ma niġux imqarrqa fit-tiftixa tal-ġid veru tagħna.

Nistgħu nsibu xi kriterji f’silta mill-Eżerċizzi spiritwali ta’ Sant’Injazju ta’ Loyola… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: “Il-konsolazzjoni tagħtik il-paċi u tiġddek lejn il-Mulej”

  Il-Pjazza ta' San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżi tagħna fuq id-dixxerniment tal-ispirtu: kif ngħarblu dak li qed jiġri fil- qalb tagħna, fir-ruħ tagħna. U wara li qisna xi aspetti tad-deżolazzjoni – dik id-dalma tar-ruħ
– illum nitkellmu fuq il-konsolazzjoni, li hija d-dawl tar-ruħ, u li hi element ieħor importanti għad-dixxerniment, u li ma rridux ma nagħtux kasu, għax jista’ jkun hemm xi ekwivoki… Kompli aqra »