Udjenzi Ġenerali

Il-Papa fl-Udjenza: Alla ma jibżax mit-talb tagħna ta’ protesta

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 10. Ġob. Il-prova tal-fidi, il-barka tal-istennija

Is-silta mill-Bibbja li għadna kemm smajna tagħlaq il-Ktieb ta’ Ġob, wieħed mill-klassiċi tal-letteratura universali. Aħna niltaqgħu ma’ Ġob fil-mixja tagħna tal-katekeżi fuq ix-xjuħija: niltaqgħu miegħu bħala xhud tal-fidi li ma taċċettax “karikatura” ta’ Alla, imma qed tipprotesta quddiem il-ħażen, sa ma Alla jwieġeb u juri wiċċu. U fl-aħħar Alla jwieġeb, bħal dejjem b’mod sorprendenti: juri lil Ġob il-glorja tiegħu imma mingħajr ma jgħaffġu, anzi, bi ħlewwa sovrana, kif jaf jagħmel Alla, dejjem, bi ħlewwa… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: It-tajjeb li jkun sar u nżera’ fix-xjuħija hu l-aqwa ġid li nistgħu nħallu b’wirt

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 9. Ġuditta. Żagħżugħa ammirevoli, xjuħija ġeneruża

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum se nitkellmu fuq Ġuditta, erojina biblika. L-għeluq tal-ktieb li jġib isimha – smajna silta minnu – jiġbor l-aħħar parti tal-ħajja ta’ din il-mara, li ddefendiet lil Iżrael mill-għedewwa tiegħu. Ġuditta kienet armla żagħżugħa u twajba Lhudija li, grazzi għall-fidi tagħha, għall-ġmiel tagħha u għall-għaqal tagħha, salvat il-belt ta’ Betulja u l-poplu ta’ Ġuda mill-assedju ta’ Oloferne, ġeneral ta’ Nebukadnessar, is-sultan tal-Assirja, għadu prepotenti u mistkerrah ta’ Alla… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-fidi mhix is-simbolu tad-dgħufija tagħna, imma s-sinjal tal-qawwa tagħha

  Il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 8. Elgħażar, il-koerenza tal-fidi, wirt tal-ġieħ

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja ta’ dawn il-katekeżijiet fuq ix-xjuħija, illum se niltaqgħu ma’ persunaġġ bibliku – anzjan – jismu Elgħażar, li għex fi żmien il-persekuzzjoni ta’ Antjoku Epifanju. Hi figura sabiħa ħafna. Il-figura tiegħu tagħtina xhieda tar-relazzjoni speċjali li teżisti bejn il-fedeltà tax-xjuħija u l-ġieħ tal-fidiKompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Hemm bżonn li dan il-pont bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani nerġgħu nibnuh

  Il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 7. Nogħemi, il-patt bejn il-ġenerazzjonijiet li jiftaħ għall-futur

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba!

Illum inkomplu nirriflettu fuq l-anzjani, fuq in-nanniet, fuq ix-xjuħija, tidher kerha l-kelma imma le, ix-xjuħ m’hawnx bħalhom, huma sbieħ! U llum se nħallu jispirana l-Ktieb mill-isbaħ ta’ Rut, ġojjell tal-Bibbja. Il-parabbola ta’ Rut iddawwal il-ġmiel tar-rabtiet fil-familja: imnissla mir-rabta tal-koppja, imma li jmorru lil hemm minnha… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Nitlobkom qarrbu lit-tfal żgħar lejn l-anzjani, dejjem ressquhom qrib tagħhom

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum, bl-għajnuna tal-Kelma ta’ Alla li smajna, niftħu passaġġ li jgħaddi mid-dgħufija tal-età anzjana, immarkata b’mod speċjali mill-esperjenzi ta’ konfużjoni u ta’ taqtigħ il-qalb, ta’ telfa u ta’ abbandun, ta’ diżillużjoni u ta’ dubju. Naturalment, l-esperjenzi tad-dgħufija tagħna, quddiem is-sitwazzjonijiet drammatiċi – f’xi waqtiet traġiċi – tal-ħajja, jistgħu jseħħu f’kull żmien tal-ħajja. Madankollu, fl-età anzjana dawn jistgħu jħallu inqas impressjoni u jwasslu biex bħal jindraw, biex ma ngħidux ukoll jibdew jagħtu fastidju… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Kull gwerra hi offiża qawwija kontra Alla

  Il-Vatikan

Ninsabu fil-qalba tal-Ġimgħa Mqaddsa, li hi mifruxa minn Ħadd il-Palm sa Ħadd il-Għid. Dawn il-Ħdud it-tnejn huma kkaratterizzati mill-festa li ssir madwar Ġesù. Imma huma żewġ festi differenti.  

Il-Ħadd li għadda rajna lil Kristu dieħel solennement f’Ġerusalemm, bħal f’festa, milqugħ bħala Messija: u għalih jinfirxu fit-triq imnatar (ara Lq 19:36) u friegħi maqtugħa mis-siġar (ara Mt 21:8). Il-folla ferħana tbierek b’leħen għoli lis-“Sultan, li ġej”, u tgħanni: “Sliem fis-sema, u glorja fl-ogħla tas-smewwiet!” (Lq 19:38)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Grazzi lil dan il-poplu Malti tal-laqgħa tiegħu hekk umana, hekk Nisranija

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba bikom!

Is-Sibt u l-Ħadd li għadda żort Malta: Vjaġġ appostoliku li kien ilu żmien ipprogrammat; kien ġie pospost sentejn ilu, minħabba l-Covid u l-konsegwenzi tiegħu. Ftit jafu li Malta, imqar jekk hi gżira f’nofs il-Mediterran, bikri ħafna laqgħet il-Vanġelu. Għaliex? Għax l-Appostlu Pawlu safa nawfragu qrib il-kosta tagħha u b’mod tal-għaġeb salva hu flimkien ma’ dawk li kienu fil-ġifen, fuq 270 ruħ… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-anzjanità, riżorsa għaż-żgħożija ta’ ħajja mtajra

  Il-Vatikan

Ir-rakkont bibliku – bil-lingwaġġ simboliku tal-epoka li fih inkiteb – jgħidilna ħaġa impressjonanti: Alla tant iddispjaċieh għall-ħażen li kien infirex fost il-bnedmin, tant li kien sar stil ta’ ħajja normali, li hu ħaseb li żbalja li ħalaqhom u qatagħha li jneħħihom. Soluzzjoni radikali. Seta’ jkollha wkoll implikazzjonijiet paradossali ta’ ħniena. Daqshekk bnedmin, daqshekk storja, daqshekk ġudizzju, daqshekk kundanna. U ħafna vittmi ppredestinati għall-korruzzjoni, għall-vjolenza, għall-inġustizzja kienu jiġu meħlusa għal dejjem… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: It-tfal u x-xjuħ jagħtuna kapaċità oħra kif inħarsu lejn il-ħajja

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fir-rakkont bibliku tal-ġenealoġiji tal-ewwel ġenituri minnufih tolqotna l-ħajja twila tagħhom: jissemmew sekli sħaħ! U hawn meta tibda x-xjuħija? Nistaqsu. U xi jfisser il-fatt li dawn il-missirijiet tal-qedem għexu daqshekk fit-tul wara li nisslu l-ulied? Missirijiet u wlied jgħixu flimkien, għal sekli! Din il-firxa taż-żminijiet fuq sekli, irrakkuntata bi stil ritwali, tagħti lir-relazzjoni bejn ħajja twila u ġenealoġija tifsira simbolika qawwija, qawwija ħafna… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza Ġenerali: Irridu nġibu lura l-patt bejn il-ġenerazzjonijiet f’din il-kultura tal-iskart

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Temmejna l-katekeżijiet fuq San Ġużepp. Illum qed nibdew mixja ta’ katekeżi li tfittex mill-Kelma ta’ Alla xi jnebbaħha dwar it-tifsira u l-valur tax-xjuħija. Se nirriflettu fuq iż-żmien tax-xjuħija. Minn xi għexieren ta’ snin ’l hawn, din l-età tal-ħajja qed tmiss “poplu ġdid” fil-veru sens tal-kelma, li huma x-xjuħ, l-anzjani. Qatt daqs illum ma konna daqshekk fil-għadd fl-istorja umana… Kompli aqra »