Udjenzi Ġenerali

Il-Papa fl-Udjenza: Nieħdu l-ħin nirriflettu dwar kif ngħixu l-fidi tagħna

Katekeżi fuq l-Ittra lill-Galatin – 7. Galatin bla moħħ

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bl-ispjegazzjoni tal-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin. Din mhijiex xi ħaġa ġdida, din l-ispjegazzjoni, jew xi ħaġa tiegħi: dan li qed nistudjaw hu x’jgħid San Pawl f’kunflitt serju ħafna mal-Galatin. U hi wkoll Kelma ta’ Alla, għax daħlet fil-Bibbja. Mhumiex ħwejjeġ li qed jivvintahom xi ħadd: le… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-ipokrezija tipperikola l-għaqda fil-Knisja

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

L-Ittra lill-Galatin tagħtina fatt pjuttost sorprendenti. Kif smajna, Pawlu jgħid li ċanfar lil Kefa, jiġifieri Pietru, quddiem il-komunità ta’ Antjokja, għax l-imġiba tiegħu ma kinitx tajba. X’kien ġara daqshekk gravi li ġagħal lil Pawlu jdur fuq Pietru b’mod daqshekk iebes? Forsi esaġera Pawlu, ħalla l-karattru tiegħu jiġri żżejjed bih? Ħa naraw li mhuwiex hekk, imma li għal darb’oħra hawn fin-nofs ir-relazzjoni bejn il-Liġi u l-libertà… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-fidi timmeritalna li nirċievu lil Ġesù

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

San Pawl, namrat ta’ Ġesù Kristu u li kien fehem tajjeb x’kienet is-salvazzjoni, għallimna li “wlied il-wegħda” (Gal 4:28) – jiġifieri lkoll kemm aħna, iġġustifikati minn Ġesù Kristu – mhumiex qegħdin taħt ir-rabta tal-Liġi, imma huma msejħin għall-istil ta’ ħajja impenjattiv fil-libertà tal-Vanġelu. Il-Liġi, imma, teżisti. Imma teżisti b’mod ieħor: l-istess Liġi, l-Għaxar Kmandamenti, imma b’mod ieħor, għax minnha nfisha ma tistax tiġġustifika, issa li ġie l-Mulej Ġesù… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza Ġenerali: il-laqgħa ma’ Ġesù iżjed importanti mill-Kmandamenti

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

“Għalfejn il-Liġi?” (Gal 3:19). Din hi l-mistoqsija li, bħal San Pawl, irridu ninżlu iktar fil-fond tagħha llum, biex nagħrfu l-karattru ġdid tal-ħajja Nisranija mmexxija mill-Ispirtu s-Santu. Imma jekk hemm l-Ispirtu s-Santu, jekk  hemm Ġesù li fdiena, għaliex hemm bżonn tal-Liġi? Fuq dan jeħtieġ nirriflettu llum. L-Appostlu jikteb: “Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu, m’intomx taħt il-liġi” (Gal 5:18). Imma l-kritiċi ta’ Pawlu kienu jsostnu li l-Galatin kellhom jimxu mal-Liġi biex isalvaw… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali: l-Evanġelju hu wieħed biss

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Meta jitkellem fuq l-Evanġelju u l-missjoni tal-evanġelizzazzjoni, Pawlu jitħeġġeġ, joħroġ minnu nnifsu. Donnu ma jkun jara xejn iżjed ħlief din il-missjoni li fdalu l-Mulej. Kollox fih huwa mogħti għal din it-tħabbira, u ma għandux interess ieħor ħlief l-Evanġelju. Din hi l-imħabba ta’ Pawlu, l-interess ta’ Pawlu, il-mestier ta’ Pawlu: li jħabbar. Jasal saħansitra biex jgħid: “Kristu ma bagħatnix biex ngħammed iżda biex inxandar l-Evanġelju” (1 Kor 1:17)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-evanġelizzazzjoni titlob minnha li nimxu toroq mhux mistennija

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wara l-mixja twila ddedikata lit-talb, illum nagħtu bidu għal ċiklu ġdid ta’ katekeżijiet. Nawgura li b’din il-mixja tat-talb, irnexxielna nitolbu xi ftit aħjar, nitolbu xi ftit iżjed. Illum nixtieq nirrifletti fuq xi temi li l-Appostlu Pawlu jipproponi fl-Ittra tiegħu lill-Galatin. Hija Ittra importanti ħafna, anzi ngħid li hi deċiżiva, mhux biss biex insiru nafu aħjar lill-Appostlu, imma fuq kollox biex inqisu xi argumenti li hu jaffronta b’mod profond, u hekk juri l-ġmiel tal-Vanġelu… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Fuq is-salib Ġesù talab għal kull wieħed u waħda minna

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Kemm-il darba f’din is-serje ta’ katekeżi fakkarna kif it-talb huwa waħda mill-karatteristiċi l-iżjed evidenti fil-ħajja ta’ Ġesù: Ġesù kien jitlob, u jitlob ħafna. Matul il-missjoni tiegħu, Ġesù kien mgħaddas fit-talb, għax id-djalogu mal-Missier huwa l-qalba mkebbsa tal-ħajja kollha tiegħu.

Il-Vanġeli jixhdulna kif it-talb ta’ Ġesù sar iktar intens u qawwi fis-siegħa tal-passjoni u l-mewt tiegħu… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Udjenza: Ġesù l-mudell ta’ talb għad-dixxipli tiegħu

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Vanġeli juruna kemm it-talb kien fundamentali fir-relazzjoni ta’ Ġesù mad-dixxipli tiegħu. Dan diġà jidher fl-għażla ta’ dawk li mbagħad saru l-Appostli. Luqa jqiegħed l-għażla tagħhom f’kuntest preċiż ta’ talb u jgħid hekk: “Mela darba fost l-oħrajn ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob, u għadda l-lejl fit-talb lil Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel tnax, li semmiehom appostli” (6:12-13)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: It-talb tiegħek qed jinstema’, taqtax qalbek

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Hemm kontestazzjoni qawwija għat-talb, li ġejja minn osservazzjoni li lkoll kemm aħna nagħmlu: aħna nitolbu, nitkarrbu, imma xi drabi t-talbiet tagħna jidhru donnhom mhux mismugħa: dak li nitolbu – għalina jew għall-oħrajn – ma jseħħx. Ħafna drabi ngħaddu minn din l-esperjenza. Jekk imbagħad ir-raġuni li għaliha tlabna kienet nobbli (kif tista’ tkun l-interċessjoni għas-saħħa ta’ xi ħadd marid, jew biex tieqaf il-gwerra), meta ma niġux mismugħa dan jidher skandaluż f’għajnejna… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali: distrazzjonijiet, nixfa, għażż

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Biex nimxu mal-linja tal-Katekiżmu, f’din il-katekeżi nitkellmu dwar l-esperjenza li ngħixu fit-talb, u nfittxu nuru xi diffikultajiet komuni ħafna li nsibu, li tajjeb nidentifikawhom u negħlbuhom. Li titlob mhix ħaġa faċli: hemm ħafna diffikultajiet li jitfaċċaw fit-talb. Tajjeb li nkunu nafuhom, nindividwawhom u negħlbuhom.

L-ewwel problema li jsib ma’ wiċċu min jitlob hi d-distrazzjoni (ara KKK, 2729)… Kompli aqra »