Udjenzi Ġenerali

Il-Papa fl-Udejnza: Nibqgħu aħwa tajba, qatt ma llatikajna

Għeżież ħuti!

Huwa b’ferħ kbir li llum insellem lill-Qdusija Tiegħu Tawadros II, Papa ta’ Lixandra u Patrijarka tas-Sede ta’ San Mark, u lid-delegazzjoni illustri li għandu miegħu.

Il-Qdusija Tiegħu Tawadros aċċetta l-istedina tiegħi li jiġi Ruma biex jiċċelebra miegħi l-ħamsin anniversarju tal-laqgħa storika bejn il-Papa San Pawlu VI u l-Papa Shenouda III, fl-1973. Kienet l-ewwel laqgħa bejn Isqof ta’ Ruma u Patrijarka tal-Knisja Kopta Ortodossa, li laħqet il-quċċata tagħha bil-firma ta’ dikjarazzjoni Kristoloġika komuni memorabbli, eżattament fl-10 ta’ Mejju… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Kristu hu l-futur tagħna

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Tlitt ijiem ilu dħalt lura mill-vjaġġ fl-Ungerija. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħejjew u akkumpanjaw din iż-żjara bit-talb, u nġedded ir-rikonoxxenza tiegħi lejn l-Awtoritajiet, lejn il-Knejjes lokali u lejn il-poplu Ungeriż, poplu kuraġġjuż u għani fil-memorja. Tul il-permanenza tiegħi f’Budapest stajt inħoss l-imħabba tal-Ungeriżi kollha. Illum nixtieq inkellimkom fuq din iż-żjara permezz ta’ żewġ immaġni: l-għeruq u l-pontijietKompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Ilkoll aħna midinbin

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżi fuq ix-xhieda taż-żelu appostoliku. Tlaqna minn San Pawl u l-aħħar darba rajna l-martri, li jxandru lil Ġesù b’ħajjithom, sa ma jagħtuha għalih u għall-Vanġelu. Imma hemm xhieda oħra kbira tul l-istorja tal-fidi: dik tal-monaċi rġiel u nisa, aħwa li jiċħdu lilhom infushom, jiċħdu d-dinja biex isiru jixbhu lil Ġesù fit-triq tal-faqar, tal-kastità u tal-ubbidjenza u biex jinterċedu għal kulħadd… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Kull Nisrani hu msejjaħ għax-xhieda tal-ħajja

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Aħna u nitkellmu fuq l-evanġelizzazzjoni u fuq iż-żelu appostoliku, wara li rajna x-xhieda ta’ San Pawl, veru “kampjun” ta’ żelu appostoliku, illum il-ħarsa tagħna ddur mhux fuq figura waħda, imma fuq il-ġemgħa tal-martri, irġiel u nisa ta’ kull età, lingwa u nazzjon li taw ħajjithom għal Kristu, li xerrdu demmhom biex jistqarru lil Kristu… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Int lest tħalli lil Ġesù jibdillek qalbek?

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wara li ġimagħtejn ilu rajna l-qabża li seħħet fil-ħeġġa personali ta’ San Pawl għall-Vanġelu, illum nistgħu nirriflettu iktar fil-fond fuq iż-żelu evanġeliku hekk kif hu stess jitkellem fuqu u jfissru f’xi ittri tiegħu.

Grazzi għall-istess esperjenza tiegħu, Pawlu ma jinjorax il-periklu ta’ żelu żbaljat, orjentat lejn direzzjoni żbaljata; f’dan il-periklu kien waqa’ hu stess qabel il-waqgħa providenzjali fit-triq tiegħu lejn Damasku… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Aħsbu ftit – x’nista’ nagħmel għall-oħrajn?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Ħadd li għadda l-Liturġija semmgħetna l-Passjoni tal-Mulej. Din tagħlaq b’dawn il-kelmiet: “Marru jissiġillaw il-ġebla” (Mt 27:66): kollox jidher spiċċa. Għad-dixxipli ta’ Ġesù dik il-blata kbira timmarka t-tmiem tat-tama. L-Imgħallem ġie msallab, maqtul bl-aktar mod kiefer u umiljanti, imdendel ma’ patibolu infami ’l barra mill-belt: falliment pubbliku, l-agħar final possibbli – f’dak iż-żmien kien l-agħar wieħed… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Irridu nilqgħu l-kelma ta’ Alla u nibdlu ħajjitna – ta’ kuljum

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nisimgħu x’tgħidilna l-“magna carta” tal-evanġelizzazzjoni fid-dinja tal-lum: l-Eżortazzjoni appostolika Evangelii nuntiandi ta’ San Pawlu VI (EN, 8 ta’ Diċembru 1975). Hi attwali, inkitbet fl-1975, imma qisha nkitbet ilbieraħ. L-evanġelizzazzjoni hi aktar minn sempliċi trasmissjoni duttrinali u morali. Hi qabelxejn xhieda: ma tistax tevanġelizza mingħajr xhieda; xhieda tal-laqgħa personali ma’ Ġesù Kristu, il-Verb Inkarnat li fih seħħet is-salvazzjoni… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Nisimgħu, niċċekknu, inkunu għas-servizz tal-oħrajn

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżijiet fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: mhux biss fuq l-“evanġelizzazzjoni” imma fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, u, fl-iskola tal-Konċilju Vatikan II, infittxu li nifhmu aħjar xi jfisser inkunu “appostli” llum. Il-kelma “appostlu” tfakkarna fil-grupp tat-Tnax-il dixxiplu magħżula minn Ġesù. Xi kultant insejħu “appostlu” lil xi qaddis, jew b’mod iżjed ġenerali lill-Isqfijiet: huma appostli, għax joħorġu f’isem Ġesù… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-imħabba ta’ Alla mhix għal xi grupp ċkejken biss

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżi li għaddiet rajna li l-ewwel “konċilju” fl-istorja tal-Knisja – konċilju, bħal dak tal-Vatikan II –, l-ewwel konċilju, ġie msejjaħ f’Ġerusalemm għal kwistjoni marbuta mal-evanġelizzazzjoni, jiġifieri x-xandir tal-Bxara t-Tajba lil dawk li ma kinux Lhud – kienu jaħsbu li lil-Lhud biss kellu jixxandar il-Vanġelu. Fis-seklu 20, il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II ippreżenta l-Knisja bħala Poplu ta’ Alla pellegrin fiż-żmien u min-natura tiegħu missjunarju (ara Digriet Ad gentes, 2)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Kemm minna nitolbuh lill-Ispirtu?

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba!

Fil-mixja tal-katekeżi tagħna fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, illum nerġgħu nitilqu mill-kelmiet ta’ Ġesù li għadna kemm smajna: “Morru u agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu” (Mt 28:19). Morru – jgħid l-Irxoxt –, mhux biex tinduttrinaw u lanqas biex tagħmlu proseliti, le, imma agħmlu dixxipli, jiġifieri agħtu lil kulħadd il-possibbiltà li jidħol f’kuntatt ma’ Ġesù, li jsir jafu u jħobbu liberament… Kompli aqra »