• L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   


 • Il-Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

  19 ta’ Diċembru 2018

  F’dawn il-ġranet nisimgħu r-rakkonti li jippreċedu t-twelid tal-Messija u llum għandna tħabbira importanti fost il-ħafna tħabbiriet li qed niċċelebraw f’dawn il-jiem fl-aħħar ġimgħa tal-Avvent qabel propju l-Milied.

  Illum għandna t-tħabbira ta’ Gabrijel lil Żakkarija. Isem Żakkarija jfisser ‘Alla jiftakar’. L-isem Eliżabett ifakkarna li Alla huwa ‘Alla tal-eżerċti’ u ‘Alla ta’ mħabba’. Gabrijel jippreżenta ruħu bħala l-messaġġier mibgħut minn Alla. San Girgor il-Kbir jispjegalna li l-ismijiet tal-arkanġli jiġu mill-missjoni tagħhom. Gabrijel jintbagħt f’sitwazzjonjiet impossibbli għal bniedem biex juri l-qawwa ta’ Alla. F’dan il-każ qed jgħid lil raġel misjur fiż-żmien u lil mara l li m’għadhiex żagħżugħa, li se jkollhom tarbija. Id-dubju ta’ Żakkarija mhuwiex biss personali imma anke loġika: “Kif inkun żgur minn dan? Għax jiena raġel xiħ, u marti mdaħħla fiż-żmien!” (Lq 1:18).

  Gabrijel jinterpreta t-titubanza u l-eżitazzjoni, dubju ta’ Żakkarija bħala nuqqas ta’ twemmin. Fl-istess ħin aħna nifhmuh lil Żakkarija; għadu ma fehemx li għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Dan id-djalogu jfakkarna wkoll fid-djalogu bejn Gabrijel u Marija meta għamlilha proposta impossibli għall-bniedem u hi wkoll tpoġġiet f’diffikultà. Il-każ tagħha mhuwiex bħal ta’ Żakkarija, mhijiex interpretata bħala nuqqas ta’ fidi anzi hija l-intelliġenza ta’ din it-tfajla li qed tipprova tifhem xi jrid minnha Alla u kif dan se jseħħ fiha. Wara kollox Ġwann il-Battista jitwieled mit-tnissil frott ir-raġel u l-mara u fl-ordni tan-natura għalkemm hemm ukoll l-intervent ta’ Alla li din il-ħaġa jridha tassew. Fil-każ ta’ Marija t-tnissil ta’ Ġesù huwa lil hemm mill-ordni tan-natura. Din hija d-distinzjoni ta’ dawn iż-żewġ tħabbiriet għaliex illum qed jitħabbar il-prekursur, jiġifieri dak li jiġi qabel il-Mulej biex iħejji poplu li huwa lest għall-Mulej.          

  Jiena nħobb nammira ħafna dan il-kwadru sabiħ tal-Kavallier Antoine de Favray fejn naraw lil San Ġwann il-Battista u lil San Pawl għaliex meta fl-1740 nbniet din id-dar tal-irtiri (illum il-Kurja), iż-żewġ patruni ta’ kienu dawn iż-żewġ personaġġi. Imma apparti li l-figuri huma tassew sbieħ, jolqotni ħafna l-Battista. Il-kwadri kollha tal-Favray jitkellmu b’idejhom, għax l-idejn huma l-iżjed partijiet espressivi u jdejn il-Battista qegħdin iwassluna ’l fuq mentri idejn San Pawl li qed jgħidulna li ħelsuh mil-lifgħa.

  Imma San Ġwann Battista, li żgur l-artist pinġieh bħala raġel sabiħ li jfakkarna fl-ikonografija ta’ Ġesù għaliex fuq kollox huma kuġini. F’San Ġwann hemm ukoll din il-ħarsa mimlija tama u dan huwa l-Evanġelju tal-lum li jagħtina t-tama li l-umanità se teħles mid-dlam u li se jitwieled xi ħadd li Santu Wistin isejjaħlu ‘vuċi’. Santu Wistin għandu kummentarju sabiħ ukoll dwar il-fatt li missier il-vuċi li jitlef il-vuċi u jakkwistaha meta jitwieled ibnu.

  Tkellimt fuq l-ismijjiet tal-ġenituri (Żakkarija u Eliżabetta) imma l-isem tat-tarbija huwa magħżul minn Alla, bħalma hu magħżul minn Alla l-isem tat-tarbija ta’ Marija ta’ Nazaret. L-isem li l-missier irid jagħti huwa ‘Ġwanni’, ‘Yohannan’, ‘Alla li jħenn’. Kemm hi ħaġa sabiħa li nirriflettu fuq l-isem ‘Yeshua’, ‘Alla jsalva’, li huwa ppreċedut mill-prekursur tiegħu, u huwa xi ħadd jismu ‘Alla li jħenn’. U dan huwa l-kantiku li mbagħad nisimgħu fil-kantiku tal-Missier u anke ta’ missier Ġwanni u anke ta’ omm Ġesù. It-tnejn li huma jitkellmu fuq il-ħniena. 

  Aħna qegħdin niċċelebraw dan l-istaġun sabiħ tal-ħniena ta’ Alla. Dan huwa l-messaġġ ta’ tama li nagħtu lil xulxin. Nitolbu lil Alla li ngħixu wkoll, inħennu għal xulxin, nagħdru lil xulxin, naħfru lil xulxin—mhux dejjem faċli, anzi qatt mhu faċli—imma lill-Mulej nitolbuh ifakkarna fil-ħniena tiegħu biex jagħtina l-qawwa biex dak li nitolbuh meta ngħidulu jħenn għalina, nkunu nistgħu nasqmuh anke mal-oħrajn.  

  ✠ Charles J. Scicluna

      Arċisqof ta’ Malta

   

 • Ritratti: knisja.mt/ritratti