Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum l-Evanġelju jirrakkuntalna l-parabbola tan-negozjant li kien qed ifittex ġawhra prezzjuża. Ġesù jgħid li dan “meta sab ġawhra tiswa ħafna, mar bejgħ kulma kellu u xtara lilha” (Mt 13,46).  Nieqfu ftit fuq il-ġesti ta’ dan in-neguzjant, li l-ewwel fittex, imbagħad sab u fl-aħħar xtara.

L-ewwel ġest: fittex.  Hu neguzjant dinamiku, li ma jibqax iċċassat imma joħroġ mid-dar u jibda jfittex il-ġawhar prezzjużi. Ma jgħidx, “biżżejjed dak li għandi”, ifittex oħrajn isbaħ. Din hi stedina għalina biex ma ningħalqux fid-drawwa, fil-medjokrità ta’ min jikkuntenta, imma biex fina terġa’ titkebbes ix-xewqa, biex ix-xewqa li nfittxu, li nimxu ‘l quddiem, ma tintefhiex; biex nikkultivaw ħolm ta’ ġid, infittxu n-novitajiet tal-Mulej, għax il-Mulej mhux ripetittiv, dejjem iġib in-novità, in-novità tal-Ispirtu, dejjem iġedded ir-realtajiet tal-ħajja (cfr Apok 21,5).  U aħna għandu jkollna dan l-atteġġjament: infittxu.

It-tieni ġest tan-neguzjant hu: sab. Hu persuna bil-għaqal, għajnejh miftuħin u jaf jagħraf il-ġawhra ta’ valur kbir. Dan mhux faċli. Naħsbu ftit per eżempju, fil-bazarijiet affaxxinanti tal-orjent, fejn il-posti mimlijin merċa huma mgeddsin wieħed mal-ieħor mal-ħitan tat-toroq miżgħuda bin-nies; inkella f’xi posta li bħala jidhru tant f’ħafna bliet, mimlija kotba u oġġetti varji oħra. Kultant, f’dawn is-swieq, nieqfu biex nosservaw bir-reqqa u nistgħu nsibu xi teżori: affarijiet prezzjużi, kotba rari, li mħalltin mal-bqija, mhux dejjem narawhom mad-daqqa t’għajn. Iżda n-negozjant tal-parabbola għajnejh beraħ u jaf isib, jaf “jiddixxerni” biex isib il-ġawhra. Din ukoll hi tagħlima għalina: ta’ kuljum, fid-dar, fit-triq, fuq ix-xogħol, fil-vaganzi, għandna l-possibbiltà li nindunaw b’dak li hu tajjeb. Hu importanti ħafna ngħarfu nsibu dak li jgħodd: nitħarrġu biex inkunu nistgħu ngħarfu l-ġawhar prezzjuż u nagħżlu lilu minn fost l-imbarazz. Ma naħlux il-ħin u l-libertà tagħna fix-xejn, f’passatempi li jħallulna l-vojt fina, meta l-ħajja toffrielna kuljum il-ġawhra prezzjuża tal-laqgħa ma’ Alla u mal-oħrajn! Jeħtieġ nitgħallmu nagħrfuha: niddixxernu biex insibuha.

U l-aħħar ġest tan-neguzjant: jixtri l-ġawhra.  Meta jinduna bil-valur kbir tagħha, ibigħ kollox, jissagrifika l-ġid kollu basta jkollu lilha. Jibdel għal kollox l-inventarju tal-ħanut tiegħu; m’hemm xejn aktar ħlief dik il-ġawhra: hi l-għan ewlieni tiegħu, is-sens tal-preżent tiegħu u tal-ġejjieni tiegħu. Din ukoll hija stedina għalina.  Imma liema hi din il-ġawhra li minħabba fiha għandna ninfatmu minn kollox, dik li qed ikellimna dwarha l-Mulej? Din il-ġawhra hija Hu innifsu, hija l-Mulej! Infittxu lill-Mulej u nsibu lill-Mulej, niltaqgħu mal-Mulej, ngħixu mal-Mulej.  Il-ġawhra hi Ġesù: Hu l-ġawhra prezzjuża tal-ħajja, li għandna nfittxuha, insibuha u nagħmluha tagħna. Hu ta’ siwi assolut li ninvestu kollox fih, għax meta niltaqgħu ma’ Ġesù, il-ħajja tinbidel. Jekk tiltaqa’ ma’ Ġesù jibdillek ħajtek.

Allura, nerġgħu ngħatu daqqa t’għajn lit-tliet ġesti tan-neguzjant – fittex, sab, xtara – u nagħmlu xi mistoqsija.  Fittex: jien, f’ħajti qiegħed infittex? Inħossni f’posti, li wasalt, nikkuntenta, jew inkella nħarreġ ix-xewqa tiegħi għat-tajjeb? Jien ninsab fi żmien ta’ “pensjoni spiritwali”? Kemm żgħażagħ diġà huma pensjonanti! It-tieni ġest, sab: nitħarreġ biex niddixxerni dak li hu tajjeb u li jiġi minn Alla, billi nagħraf niċċaħħad minn dak li jħalli fija l-ftit jew ix-xejn? Fl-aħħar, xtara: “naf nagħti lili nnifsi għal Ġesù?” Hu jinsab fl-ewwel post għalija, Hu l-akbar għana li għandi f’ħajti? Ikun sabiħ illum ngħidulu: “Ġesù Int l-akbar ġid li għandi”.  Kulħadd jgħidha issa f’qalbu: “Int l-akbar ġid li għandi”.  Marija tgħinna nfittxu, insibu u nħaddnu lil Ġesù kollu kemm hu magħna.

Sors: laikos.org