Anġelus

Il-Papa fl-Angelus: Biex niksbu l-ħajja jeħtieġ naċċettaw l-isfida li nħallu warajna affarijiet oħra

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Mt 4:12-23) jirrakkonta s-sejħa tal-ewwel dixxipli li ħdejn l-għadira tal-Galilija, jitilqu kollox biex imorru wara Ġesù. Xi wħud minnhom kienu diġà ltaqgħu miegħu permezz ta’ Ġwanni l-Battista, u Alla nissel fihom iż-żerriegħa tal-fidi (ara Ġw 1:35-39). U issa Ġesù jerġa’ lura jfittixhom, hemm, fejn jgħixu u jaħdmu. Il-Mulej ifittixna dejjem; il-Mulej dejjem joqrob lejna, dejjem… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Aħna niġbdu lill-oħrajn lejn Ġesù jew lejna nfusna?

  Pjazza San Pietru, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (cfr Ġw 1, 29-34) itina x-xhieda ta’ Ġwanni l-Battista dwar Ġesù, wara li kien għammdu fix-xmara Ġordan.  Jgħid hekk: “Dan hu li għalih għidtilkom: warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli” (vv. 29-30)

Din id-dikjarazzjoni, din it-testimonjanza, tikxef l-ispirtu ta’ servizz ta’ Ġwanni.  Hu kien mistieden iħejji t-triq għall-Messija u għamel dan bis-saħħa tiegħu kollha.  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Ejjew nagħmlu bħal Ġesù: naqsmu mal-oħrajn

  Pjazza San Pietru, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum qed niċċelebraw il-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej u l-Evanġelju jippreżentalna xena inkredibbli: hija l-ewwel darba li Ġesù qed jidher fil-pubbliku wara ħajja moħbija f’Nazaret; jasal fuq xatt ix-xmara Ġordan biex jitgħammed minn Ġwanni (Mt 3, 13-17).  Kien rit li bih in-nies kienu jindmu u jieħdu l-impenn li jikkonvertu; innu liturġiku jgħid li l-poplu kien imur biex jitgħammed “b’ruħ għerja u saqajn ħafja” – ruħ miftuħa, għerja, bla xejn mistur – jiġifieri bl-umiltà, b’qalb trasparenti.  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Tieħu ħsieb b’għożża: dan huwa l-lingwaġġ ta’ Omm Alla

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżeież ħuti, il-jum it-tajjeb u s-sena t-tajba!

Il-bidu ta’ sena ġdida hu offrut lil Marija Santissma, li llum qed niċċelebrawha bħala Omm Alla. F’dal-ħin nitolbu bil-ħrara l-interċessjoni tagħha partikolarment għall-Papa Emeritu Benedittu XVI, li lbieraħ filgħodu ħalla din id-dinja. Ningħaqdu flimkien, b’qalb waħda u ruħ waħda, biex niżżu ħajr lil Alla għad-don ta’ dan il-qaddej fidil tal-Evanġelju u tal-Knisja.  Ftit ħin ilu fuq it-tv, fil-programm “A Sua immagine”, konna qed naraw l-attivitajiet kollha u l-ħajja tal-Papa Benedittu… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Aħna xhieda ta’ Kristu?

  Pjazza San Pietru, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb u l-festa t-tajba!

Ilbieraħ iċċelebrajna t-Twelid tal-Mulej u biex tgħinna nilqgħuh aħjar, il-Liturġija ttawwal il-festa sal-1 ta’ Jannar: għal tmint ijiem.  Sorprendentement, però, f’dawn l-istess jiem jitfakkru xi figuri drammatiċi ta’ qaddisin martri.  Per eżempju, illum San Stiefnu, l-ewwel martri nisrani; u pitgħada l-Qaddisin Innoċenti, it-tfal li nqatlu minn Erodi għax beża’ li Ġesù kien se joħodlu t-tron (cfr Mt 2,1-18).  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Ma nistgħux ngħakksu lilna nfusna b’sentimenti negattivi

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb! 

Illum, ir-raba’ u l-aħħar Ħadd tal-Avvent, il-liturġija tippreżentalna l-figura ta’ San Ġużepp (cfr Mt 1,18-24).  Hu bniedem ġust, li wasal biex jiżżewweġ.  Nistgħu nimmaġinaw x’kien qed joħlom dwar il-ġejjieni tiegħu: familja sabiħa, mara ta’ għożża u tant ulied bravi, u xogħol dinjituż: ħolm sempliċi imma tajjeb, ħolm tan-nies sempliċi u twajbin. F’daqqa waħda, però, dan il-ħolma titfarrak minħabba skoperta soprendenti: Marija, l-għarusa mwiegħda, qed tistenna tarbija, u dit-tarbija mhix tiegħu!  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Minflok naħsbu fir-rigali, fl-Avvent għandna nagħtu r-rigal ta’ kliem u ġesti li jfarrġu lil miġrugħ

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb! 

L-Evanġelju ta’ dat-tielet Ħadd tal-Avvent ikellimna dwar Ġwanni l-Battista, li meta kien jinsab il-ħabs, jibgħat lid-dixxipli tiegħu jistaqsu lil Ġesù: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?” (Mt 11,4).  Infatti, Ġwanni jinħakem mid-dubju meta jisma’ dwar Ġesù u jidħol f’dubju jekk dan kienx verament il-Messija jew le.  Infatti hu kien jimmaġina Messija aħrax li meta jiġi kien se jagħmel ħaqq bil-qawwa u jikkastiga lill-midinbin… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Trid tbati biex tagħżel it-tajjeb

  Pjazza San Pietru, Ruma

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb u l-festa t-tajba!

L-Evanġelju tas-solennità tal-lum jeħodna fid-dar ta’ Marija biex jirrakkuntalna t-Tħabbira (cfr Lq 1,26-38).  L-anġlu Gabrijel isellem lil Marija b’dal-kliem: “Ifraħ, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek (v. 28)”.  Ma jsejħilhiex b’isimha, Marija, iżda b’isem ġdid li ma kinitx taf bih: mimlija bil-grazzja.  Mimlija bil-grazzja, jiġifieri bla ebda dnub, huwa l-isem li jtiha Alla u li qed nagħmlu l-festa tiegħu illum… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Alla jinsab moħbi fil-ħajja tagħna, dejjem hemm qiegħed

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb u l-Ħadd t-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum nisimgħu b’wegħda sabiħa li tintroduċina għal żmien l-Avvent: “Il-Mulej sidkom għad jiġi” (cfr Mt 24, 42). Din hi l-bażi tat-tama tagħna, dak li jweżinna anki waqt il-mumenti l-aktar diffiċli u ta’ niket ta’ ħajjitna: Alla jiġi, Alla hu qribna u jiġi. Ma ninsew dan qatt! Il-Mulej dejjem jiġi, il-Mulej jiġi jżurna, il-Mulej joqrob lejna, u jerġa’ jiġi fl-aħħar taż-żminijiet biex jilqagħna u jħaddanna miegħu… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: L-imħabba t’Alla hi fidila, perseveranti, ma tinbidel qatt

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb, il-Ħadd it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-lum jeħodna Ġerusalemm, fl-imkien l-aktar qaddis: it-tempju. Hemmhekk, madwar Ġesù, xi wħud bdew ifaħħru l-ġmiel ta’ dik il-binja grandjuża, “imżejna b’ħaġar prezzjuż” (Lq 21,5). Imma l-Mulej jafferma: “Kulma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx” (v. 6). Imbagħad iżid id-doża, u jispjega kif fl-istorja tagħna kważi kollox jiġġarraf: ikun hemm, jgħid, taqbid u gwerer, terremoti, karestiji, pestilenzi u persekuzzjonijiet (ara vv 9-17). Qisu ried jgħid: m’hemmx għalfejn torbtu wisq il-fiduċja tagħkom mar-realtajiet tad-dinja: dawk jgħaddu. Hu kliem għaref, li forsi jistgħu jħallulna ftit morr: diġà hawn tant affarijiet li sejrin ħażin, allura għaliex il-Mulej ukoll qed jgħid kliem daqstant negattiv? Fil-verità l-intenzjoni tiegħu mhix li jkun negattiv, hi ħaġ’oħra, hi dik li jtina tagħlima prezzuża, jiġifieri t-triq li permezz tagħha noħorġu minn din l-inċertezza… Kompli aqra »