Anġelus

Il-Papa fl-Angelus: Niskopru l-preżenza tal-Mulej fil-ħajja tagħna

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Il-parabboli li ttina l-liturġija tal-lum – żewġ parabboli – huma mnebbħin mill-ħajja ta’ kuljum u juru kemm il-ħarsa ta’ Ġesù hi attenta fuqna, Hu li josserva r-realtà permezz ta’ xbihat żgħar mill-ħajja ta’ kuljum, jiftaħ it-twieqi fuq il-misteru ta’ Alla u fuq il-ġrajja umana.  Ġesù kien jitkellem b’mod li faċli tifhmu, kien jitkellem bit-tixbihat tar-realtà, tal-ħajja ta’ kuljum.  B’hekk jgħallimna li wkoll il-ġrajjiet tal-ħajja ta’ kuljum, li ximindaqqiet jidhru kollha l-istess u li aħna ngħixuhom b’distrazzjoni jew inqisuhom piż, huma mgħammrin mill-preżenza moħbija ta’ Alla, jiġifieri għandhom tifsira.  Allura aħna wkoll jeħtieġ li jkollna għajnejna miftuħa ħalli nkunu nistgħu “nfittxu u nsibu lil Alla f’kull ħaġa”… Kompli aqra »

Il-Papa: It-talb, il-ħajja u l-fidi jżommu mixgħula l-fjamma tal-ħajja Nisranija

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’din il-katekeżi ta’ qabel tal-aħħar fuq it-talb se nitkellmu fuq il-perseveranza fit-talb. Hija stedina, anzi kmand li ġej mill-Iskrittura Mqaddsa. Il-mixja spiritwali tal-Pellegrin Russu tibda meta jaħbat ma’ frażi ta’ San Pawl fl-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin: “Itolbu bla heda, iżżu ħajr lil Alla f’kollox” (5:17-18). Il-kelma tal-Appostlu tolqtu lil dak ir-raġel u jistaqsi kif inhu possibbli jitlob bla waqfien, meta l-ħajja tagħna hi maqsuma f’tant mumenti differenti, li mhux dejjem iħalluk tikkonċentra… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Angelus: L-Ewkaristija hija l-ħobż tal-midinba u mhux il-premju tal-qaddisin

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum fl-Italja u f’pajjiżi oħra qed tkun iċċelebrata s-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu.  L-Evanġelju jtina r-rakkont tal-Aħħar Ikla (Mk 14,12-16.22-26).   Il-kliem u l-ġesti tal-Mulej imissulna qlubna:  Hu jieħu l-ħobż f’idejh, jgħid il-barka, jaqsmu u jnewlu lid-dixxipli filwaqt li jgħidilhom: “Ħudu, dan hu ġismi” (v.  22).

Hekk, bis-sempliċità, Ġesù jtina l-akbar sagrament.  Il-ġest tiegħu hu wieħed umli u ta’ għotja, ġest ta’ qsim.  Fl-aħjar ta’ ħajtu ma jqassamx il-ħobż biex ixabba’ lill-folla, imma jqassam lilu nnifsu fl-ikla tal-Għid, flimkien mad-dixxipli.  B’hekk Ġesù jurina li l-għan tal-ħajja jinsab fl-għotja, li l-akbar ħaġa hi l-qadi.  U llum aħna nsibu l-kobor t’Alla f’loqma ħobż, fi dgħufija mfawra bl-imħabba, mfawra bil-kondiviżjoni.  Il-kelma li nixtieq nagħfas fuqha hi propju l-kelma ‘dgħufija’ ‘fraġilità’.  Ġesù jsir fraġli bħall-ħobż li jinqasam u jitfarrak.  Imma l-qawwa tiegħu hemmhekk tinsab, fil-fraġilità tiegħu.  Fl-Ewkaristija, il-fraġilità hija qawwa: qawwa tal-imħabba li tiċċekken biex inkunu nistgħu nilqugħha, mhux nibżgħu minnha; qawwa tal-imħabba li tinkiser u titqassam biex tmantni u tagħti l-ħajja; qawwa tal-imħabba li ssir bi ċċiet biex tiġbor lilna lkoll f’għaqda waħda… Kompli aqra »

It-tlugħ tal-Mulej fis-sema jġibilna l-ferħ, jgħid il-Papa waqt ir-Regina Coeli

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum fl-Italja u f’pajjiżi oħra qed niċċelebraw is-solennità tat-tlugħ fis-Sema tal-Mulej.  Il-paġna evanġelika ta’ Mark (Mk 16, 15-20) – it-tmiem tal-Evanġlelju ta’ Marku –  tirrakkuntalna l-aħħar laqgħa tal-Irxoxt mad-dixxipli qabel ma Hu tela’ lejn il-lemin tal-Missier.  Is-soltu, nafuha, ix-xeni ta’ firda huma ta’ swied il-qalb, lil min jibqa’ jħallulu sentimenti ta’ fixla, ta’ abbandun; iżda minn dan kollu xejn ma effettwa lid-dixxipli.  Minkejja li l-Mulej inqata’ minnhom, huma ma jidhrux bla faraġ, anzi, huma hienja u lesti biex isiru missjunarji fid-dinja.  Għaliex mhumiex imnikktin id-dixxipli?  Għaliex aħna wkoll għandna nkunu ferħana illi naraw lil Ġesù tiela s-sema? … Kompli aqra »

Il-Papa waqt ir-Regina Coeli: L-imħabba hi li taqdi lill-oħrajn u mhux tikkontrollahom

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd (Ġw 15, 9-17), wara li kien qabbel lilu nnifsu mad-dielja u lilna mal-friegħi, Ġesù spjega liema frott jinkiseb minn min jibqa’ marbut miegħu: dal-frott huwa l-imħabba.  Jerġa jdur għall-istess verb-muftiħ: “ibqgħu”.  Jistedinna nibqgħu f’imħabbtu ħalli l-ferħ tiegħu ikun fina u l-ferħ tagħna jkun sħiħ (vv. 9-11).  Nibqgħu fl-imħabba ta’ Ġesù.

Nistaqsu lilna nfusna: liema hi din l-imħabba li Ġesù jridna nibqgħu fiha biex ikollna l-ferħ tiegħu?   Liema hi din l-imħabba?  Hi l-imħabba li ġejja mill-Missier, għax “Alla huwa mħabba” (1 Ġw 4,8).  Din l-imħabba t’Alla, tal-Missier, tfawwar bħal xmara f’Ibnu Ġesù u permezz tiegħu tasal għandna, ħolqien tiegħu.  Infatti Hu jgħid: “Kif ħabbni Missieri hekk jien ħabbejt lilkom” (Ġw 15, 9).  L-imħabba li jtina Ġesù hi l-istess waħda li biha l-Missier iħobb lilu: imħabba safja, bla kundizzjonijiet, imħabba gratwita.  Ma nistgħux nixtruha, imħabba bla ħlas.  Meta Ġesù jtihielna ikun qed iqisna ħbieb – b’din l-imħabba -, biex jgħarrafna lill-Missier, u jinvolvina fl-istess missjoni tiegħu għall-ħajja tad-dinja… Kompli aqra »

Il-Papa: Il-migranti fuq il-baħar m’għandhom qatt jiġu mċaħħda mill-għajnuna

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

F’dar-raba’ Ħadd tal-Għid, magħruf bħala l-Ħadd tar-Ragħaj it-Tajjeb, l-Evanġelju (Ġw 10,11-18) jippreżentalna lil Ġesù bħala l-veru ragħaj li jiddefendi, jagħraf u jħobb lin-nagħaġ tiegħu.

B’kuntrast miegħu, mar-Ragħaj it-Tajjeb, għandna l-“merċenarju”, li ma jimpurtahx min-nagħaġ għax mhumiex tiegħu.  Jagħmel dax-xogħol biss għall-paga, ma jħabbilx rasu biex jiddefendihom: meta jasal il-lupu jaħrab u jabbandunahom (cfr vv. 12-13).  Iżda Ġesù, ir-ragħaj veru, jiddefendina dejjem, joħroġna minn bosta sitwazzjonijiet diffiċli, sitwazzjonijiet perikolużi, permezz tal-kelma tiegħu u l-qawwa tal-preżenza tiegħu, li aħna nħossu bla waqfien, jekk inkunu rridu nisimgħu, kuljum… Kompli aqra »