Anġelus

Il-Papa fl-Angelus: Il-fidi f’Alla tfisser ir-rieda li sservi

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Mk 9, 30-37) jirrakkonta li fi triqthom lejn Ġerusalemm, id-dixxipli ta’ Ġesù kienu qed jiddiskutu dwar min kien l-akbar fosthom (v. 34).  Għalhekk Ġesù qalilhom ħaġa iebsa, li tgħodd ukoll għalina llum: “Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ kulħadd” (v. 35).  Jekk trid tkun tal-ewwel, trid tmur fi-tarf tal-kju, tkun l-aħħar wieħed u taqdi lil kulħadd.  Permezz ta’ dis-sentenza bla frilli, il-Mulej qed jinawgura rivoluzzjoni: jaqleb ta’ taħt fuq il-kriterju dwar dak li jgħodd verament.  Il-valur tal-persuna ma jiddependix l-aktar mill-irwol li għandha, mis-suċċess miksub, mix-xogħol li tagħmel, minn kemm għandha flus il-bank; le, le, mhux minn dak jiddependi; il-kobor u s-suċċess, f’għajnejn Alla jitkejlu b’mod differenti: jitkejlu skont is-servizz.  Mhux fuq dak li wieħed għandu imma fuq dak li wieħed jagħti.  Trid tkun tal-ewwel?  Aqdi.  Illum, il-kelma “qadi” donnha tidher xi ftit imċajpra, qiesu ż-żmien herrieha.  Iżda fl-Evanġelju għandha tifsira preċiża u konkreta.  Li sservi mhix turija ta’ kortesija: hi li tagħmel bħalma għamel Ġesù, illi, biex niġbru ħajtu fi ftit kliem, qal li ġie “mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi” (Mk 10,45).  Hekk qal il-Mulej.  Għalhekk, jekk irridu nimxu wara Ġesù, għandna nterrqu t-triq li fasslilna Hu stess, it-triq tal-qadi.  Il-fedeltà tagħna lejn il-Mulej tiddependi minn kemm aħna lesti li naqdu.  U dan nafuh, dan għandu prezz, għax għandu “t-togħma tas-salib”.  Imma waqt li l-kura u disponibbiltà lejn l-oħrajn jisseddqu, aħna nsiru aktar ħielsa minn ġewwa, aktar nixbħu lil Ġesù.  Aktar ma nservu aktar inġarrbu l-preżenza t’Alla.  Speċjalment meta naqdu lil min m’għandux x’itina lura, il-foqra, aħna u nagħmlu tagħna d-diffikultajiet, il-ħtiġijiet tagħhom bi ħniena tenera: hemmhekk inkunu qed niskopru li jkun imiss lilna li nkunu maħbubin u mħaddnin minn Alla… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus f’Budapest: Jalla s-Salib jorbot il-passat mal-futur tiegħek

Għeżież ħuti,

Il-kelma Ewkaristija tfisser “azzjoni ta’ grazzja” u fi tmiem din iċ-ċelebrazzjoni, li qed tagħlaq il-Kungress Ewkaristiku u ż-żjara tiegħi f’Budapest, irrid ngħid grazzi minn qalbi.  Grazzi lill-familja nisranija kbira Ungeriża li nixtieq inħaddanha bir-riti tagħha, bl-istorja tagħha f’ħutna kattoliċi u ta’ Konfessjonijiet oħra, ilkoll f’mixja lejn l-għaqda sħiħa.  F’das-sens irrid insellem minn qalbi lill-Patrijarka Bartilmew, Ħija, li onorana bil-preżenza tiegħu.  Grazzi partikolarment li maħbubin ħuti isqfijiet, lis-saċerdoti, lill-persuni konsagrati rġiel u nisa, u lilkom ilkoll, għeżież fidili!  Ringrazzjament kbir lil kull min ħawtel biex iseħħ dal-Kungress Ewkaristiku u għal dil-ġurnata… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Il-fejqan tal-qalb jibda mis-smigħ

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jippreżentalna lil Ġesù jfejjaq persuna truxa u muta.  Fir-rakkont jolqtok il-mod kif il-Mulej jagħmel dan is-sinjal tal-għaġeb.  U jagħmlu hekk: jiġbed lir-raġel trux u mutu ‘l barra mill-folla, idaħħallu sebgħu f’widnejh u bir-riq imisslu lsienu, imbagħad jerfa’ ħarstu lejn is-sema, jitniehed u jgħid: “Effata”, jiġifieri “Infetaħ” (cfr Mk 7, 33-34).  Meta għamel fejqan ieħor għal mard serju daqs dak, bħalma huma l-paraliżi u l-lebbra, Ġesù ma jagħmilx l-istess ammont ta’ ġesti.  Għaliex qed jagħmel dan kollu issa, minkejja li kulma talbuh kien biex iqiegħed idejh fuq il-marid? … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Inħarsu lejn il-ħajja billi nibdew mill-qalb tagħna

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

l-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jurina lil xi skribi u fariżej li baqgħu skantati bl-atteġġjament ta’ Ġesù.  Skandalizzaw ruħhom għax id-dixxipli tiegħu qed jieklu mingħajr ma mxew fuq it-tradizzjoni ritwali li qabel, jaħslu jdejhom.  Bejnhom u bejn ruħhom jgħidu: “Din l-imġieba tmur kontra l-prattika tar-reliġjon” (cfr Mk 7, 2-5).

Aħna wkoll nistgħu nsaqsu: Għaliex Ġesù jippermetti li d-dixxipli tiegħu ma jagħtux kas ta’ dawn it-tradizzjonijiet?  Fl-aħħar mill-aħħar mhux affarijiet ħżiena, imma ritwali tajbin, sempliċi ħasil qabel wieħed jibda jiekol.  Għaliex Ġesù ma jagħtix kas?  Għax għalih l-aktar importanti hu li l-fidi terġa’ tieħu postha fil-qalba ta’ kollox.  Fl-Evanġelju dan narawh isir il-ħin kollu: li l-fidi terġa’ titqiegħed fiċ-ċentru.  U nevitaw riskju li jgħodd għal dawk l-iskribi u għalina wkoll: li nosservaw il-formalità li tidher u l-vera sustanza tal-fidi ntuha t-tieni post.  Bosta drabi aħna wkoll “nirtukkaw” qlubna.  Il-formalità esterna mhijiex ir-ruħ tal-fidi: dan hu riskju.  Huwa r-riskju ta’ reliġjożità tad-dehra: nidhru tajbin minn barra filwaqt li ma nagħtux kas biex insaffu qlubna.  Dejjem hemm it-tentazzjoni li lil Alla “nsibulu soluzzjoni” b’xi devozzjoni tad-dehra, iżda Ġesù mhux kuntent b’kult bħal dan.  Ġesù ma jridx dak li jidher, irid fidi li tirfed il-qalb… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Angelus: L-inkarnazzjoni ssejħilna biex naraw lil Ġesù fil-proxxmu

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Ġw 6, 60-69) jurina r-reazzjoni ta-folla u tad-dixxipli għad-diskors ta’ Ġesù wara l-miraklu tal-ħobż. Ġesù għamel stedina biex in-nies jifhmu dak is-sinjal u jemmnu fih, li hu l-veru ħobż li niżel mis-sema, il-ħobż tal-ħajja; u spjega li l-ħobż li Hu jagħti huwa ġismu u demmu. Għal widnejn in-nies, dal-kliem jinħass iebes u diffiċli tifhmu, tant illi, minn dak il-ħin – jgħid l-Evanġelju – ħafna reġgħu lura, jiġifieri waqfu jimxu wara l-Imgħallem (vv… Kompli aqra »

Il-Papa: Marija tfakkarna li Alla jsejħilna għall-glorja permezz tal-umiltà

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-festa t-tajba!

Illum, Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Beata Verġni Marija, il-liturġija hi dominata mill-Magnificat. Dan l-innu ta’ ferħ qisu “ritratt” ta’ Omm Alla. Marija “tifraħ f’Alla għax ħares lejn l-umiltà tal-qaddejja tiegħu (cfr Lq 1, 47-48).

Is-sigiret ta’ Marija hu l-umiltà. Kienet l-umiltà li ġibdet il-ħarsa t’Alla fuqha. L-għajn umana tfittex dejjem il-kobor u titgħammex b’dak li jidher, Alla jħares lejn il-qalb (cfr 1, Sam 16,7) u jħossu msaħħar bl-umiltà: l-umiltà tal-qalb issaħħar ‘l Alla.  … Kompli aqra »

Il-Papa: Jalla nikbru fil-ħbiberija ma’ Ġesù, il-Ħobż tal-Ħajja

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-liturġija tal-lum Ġesù jkompli jipprietka lil dawk in-nies li kienu raw il-miraklu tat-tkattir tal-ħobż.  Hu jistedinhom biex jagħmlu qabża ta’ kwalità: wara li rċevew il-manna, li biha Alla tema’ lil missirijiethom tul il-mixja twila fid-deżert,  issa japplika s-simbolu tal-ħobż għalih innifsu.  Jgħid ċar u tond: “Jien hu l-ħobż tal-ħajja” (Ġw 6, 48)

Xinhi t-tifsira tal-ħobż tal-ħajja?  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Il-kura tas-saħħa għal kulħadd hija servizz essenzjali

Dear Brothers and Sisters, buongiorno!

I am glad to be able to keep the Sunday Angelus appointment, even here from “Gemelli” Policlinico. I thank you all: I have felt your closeness and the support of your prayers. Thank you from the bottom of my heart!

The Gospel passage we read today in the Liturgy recounts that Jesus’ disciples, sent by Him, “anointed with oil many that were sick and healed them” (Mk 6:13)… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Angelus: Niftħu għajnejna għall-preżenza umli tal-Mulej

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju li naqraw fil-liturġija ta’dal-Ħadd (Mk 6, 1-6) jirrakkuntalna n-nuqqas ta’ fidi tan-nies tar-raħal fejn twieled Ġesù.  Wara li hu kien ipprietka fil-villaġġi l-oħra tal-Galileja, reġa’għadda Nażaret, fejn kien kiber flimkien ma’ Marija u Ġużeppi; hu jum is-Sibt u beda jgħallem fis-sinagoga.  Ħafna li kienu jisimugħ bdew jistaqsu: “Mnejn kisbu dan l-għerf kollu?  Dan mhuwiex il-mastrudaxxa bin Marija jiġifieri l-ġirien tagħna li nafuhom sewwa?” (cfr vv… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Niskopru l-preżenza tal-Mulej fil-ħajja tagħna

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Il-parabboli li ttina l-liturġija tal-lum – żewġ parabboli – huma mnebbħin mill-ħajja ta’ kuljum u juru kemm il-ħarsa ta’ Ġesù hi attenta fuqna, Hu li josserva r-realtà permezz ta’ xbihat żgħar mill-ħajja ta’ kuljum, jiftaħ it-twieqi fuq il-misteru ta’ Alla u fuq il-ġrajja umana.  Ġesù kien jitkellem b’mod li faċli tifhmu, kien jitkellem bit-tixbihat tar-realtà, tal-ħajja ta’ kuljum.  B’hekk jgħallimna li wkoll il-ġrajjiet tal-ħajja ta’ kuljum, li ximindaqqiet jidhru kollha l-istess u li aħna ngħixuhom b’distrazzjoni jew inqisuhom piż, huma mgħammrin mill-preżenza moħbija ta’ Alla, jiġifieri għandhom tifsira.  Allura aħna wkoll jeħtieġ li jkollna għajnejna miftuħa ħalli nkunu nistgħu “nfittxu u nsibu lil Alla f’kull ħaġa”… Kompli aqra »