Anġelus

Il-Papa fl-Angelus: Id-dinja teħtieġ paċi mhux imsejsa fuq armi u biża’

  Il-Pjazza ta' San Pietru, il-Vatikan

Dear brothers and sisters, buongiorno!

In the Gospel of this Sunday’s liturgy, we read that “the Lord appointed seventy-two [disciples], and sent them on ahead of him, two by two, into every town and place where he himself was about to come” (Lk 10:1). The disciples were sent two by two, not individually. To go on a mission two by two, from a practical point of view, would seem to bring more disadvantages than advantages… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Bid-djalogu biss tinġieb il-paċi soċjali

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija ta’ dan il-Ħadd ikellimna dwar bidla deċisiva. Jgħid hekk: “Meta Ġesù qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, b’rieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm” (Lq 9:51). Hekk jibda “l-vjaġġ il-kbir” lejn il-belt qaddisa, li jitlob fehma speċjali għax hu l-aħħar wieħed. Id-dixxipli, mimlijin entużjażmu li għadu wisq tad-dinja, joħolmu li l-Imgħallem sejjer lejn it-trijonf; iżda Ġesù jaf li f’Ġerusalemm hemm jistennewh iċ-ċaħda u l-mewt (ara Lq 9:22,43b-45); jaf li sejjer biex ibati ħafna; u dan jesiġi fehma deċiża. Hekk, Ġesù jersaq b’pass riżolut lejn Ġerusalemm. Hi l-istess deċiżjoni li għandna nieħdu jekk irridu nkunu dixxipli ta’ Ġesù. Fiex tikkonsisti din id-deċiżjoni? Għax aħna għandna nkunu dixxipli ta’ Ġesù bis-serjetà, b’rieda sħiħa, mhux – kif kienet tgħid waħda xwejħa li kont naf – “Insara tal-ilma żahar”. Le, Insara deċiżi. U dan jgħinna nifhmuh, l-episodju li jirrakkonta minnufih wara, l-evanġelista Luqa… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlobna ma ninsewx lin-nies tal-Myanmar u tal-Ukrajna

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb, il-Ħadd it-tajjeb!

Fl-Italja u f’pajjiżi oħra llum qed issir iċ-ċelebrazzjoni tas-solennità tal-Ġisem u d-Demm Qaddis ta’ Kristu. L-Ewkaristija, imwaqqfa fl-Aħħar Ikla kien il-punt tal-wasla ta’ triq li tulha Ġesù kien ħejja għaliha permezz ta’ xi sinjali, fuq kollox it-tkattir tal-ħobż, li jirrakkuntalna l-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (ara Lq 9:11b-17). Ġesù jieħu ħsieb il-folla kbira li ġriet warajh biex tisma’ kelmtu u tinħeles minn mard varju. Ibierek ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, jaqsamhom, id-dixxipli jqassmuhom, u “kulħadd kiel u xaba’” (Lq 9:17), jgħidilna l-Evanġelju.  Fl-Ewkaristija kull wieħed u waħda minna nistgħu nġarrbu esperjenza tal-attenzjoni mimlija mħabba u konkreta tal-Mulej… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Nimpenjaw ruħna biex neliminaw il-pjaga tax-xogħol minorili

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb, il-Ħadd it-tajjeb!

Illum hi s-Solennitá tat-Trinità Qaddisa u fl-Evanġelju ta’ diċ-ċelebrazzjoni Ġesù jippreżentalna liż-żewġ persuni divini l-oħra, il-Missier u l-Ispirtu s-Santu. Dwar l-Ispirtu jgħid: “Ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’ mingħandi u jħabbrilkom il-ġejjieni”.  Imbagħad, dwar il-Missier jgħid: “Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi” (Ġw 16: 14-15).  Ninnutaw li l-Ispirtu s-Santu jitkellem, imma mhux dwaru nnifsu: iħabbar lil Ġesù u jirrivela lill-MissierKompli aqra »

Il-Papa waqt ir-Regina Coeli: Jalla nerġgħu niskopru r-rieda li nwettqu t-tajjeb

At the Sunday Regina Coeli prayer, Pope Francis encourages us to look beyond the “empty nets” we can find in life and look always with courage to the Lord who can fill our nets with his overflowing love and consolation, renewing our desire to do good.

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Ġw 21:1-19) jrrakkonta t-tielet dehra ta’ Ġesù rxoxt lill-appostli.  Hija laqgħa li sseħħ qrib l-għadira tal-Galilija u ddur l-aktar madwar Xmun Pietru.  Kollox jibda minnu xħin jgħid lid-dixxipli l-oħra: “Jien sejjer nistad” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlob għall-paċi fil-Perù

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti!

Qabel intemm din iċ-ċelebrazzjoni nixtieq insellem lilkom ilkoll, partikolarment lill-pellegrini ġejjin minn diversi pajjiżi, fosthom għadd sabiħ ta’ żgħażagħ. Lil kulħadd, lil dawk ukoll li huma kollegati magħna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni, nawguralkom il-Ġimgħa Mqaddsa t-tajba!

Jiena qrib l-għażiż poplu tal-Perù li għaddej minn mument diffiċli ta’ tensjoni soċjali. Qed nakkumpanjakom bit-talb u nħeġġeġ lin-naħat kollha biex bla telf ta’ żmien ifittxu soluzzjoni paċifika għall-ġid tal-pajjiż, speċjalment tal-aktar foqra, b’rispett lejn id-drittijiet ta’ kulħadd u tal-istituzzjonijiet… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Se ngħożż f’qalbi tant uċuħ, u l-wiċċ imdawwal ta’ Malta!

  Il-Fosos, il-Furjana

Għeżież ħuti!

Jiena grat għall-kelmiet li għamilli f’isimkom Mons. Scicluna. Imma hu jien li rrid ngħidilkom: Grazzi!

Nixtieq nesprimi l-ħajr tiegħi lejn is-Sur President tar-Repubblika u lejn l-Awtoritajiet, lejn ħuti l-Isqfijiet, lejkom, għeżież saċerdoti, reliġjużi rġiel u nisa, u lejn iċ-ċittadini u l-fidili kollha ta’ Malta u Għawdex għall-merħba u l-imħabba li rċivejt. Illejla, wara li niltaqa’ ma’ bosta aħwa migranti, diġà jkun wasalli l-ħin li nirritorna Ruma, imma se nġorr miegħi ħafna mumenti u kelmiet minn dawn il-ġranet… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Aħna negħjew nitolbu maħfra imma Hu dejjem jaħfer

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-Ħadd it-tajjeb, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija ta’ dan il-Ħadd jirrakkonta l-parabbola li nafuha bħala dik tal-iben il-ħali (ara Lq 15:11-32). Din tressaqna lejn il-qalb ta’ Alla, li jaħfer dejjem bil-ħniena u l-ħlewwa, dejjem. Alla jaħfer dejjem, aħna negħjew nitolbu maħfra imma Hu dejjem jaħfer. Tgħidilna li Alla hu Missier, li mhux biss jilqa’ mill-ġdid, imma jifraħ u jagħmel festa lil ibnu, li reġa’ lura d-dar wara li kien berbaq kulma kellu… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Il-wirt tal-fidi mgħoddi mill-anzjani m’għandux prezz

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-Bibbja, qabel ir-rakkont tal-mewt tax-xwejjaħ Mosè għandna t-testment spiritwali tiegħu, imsejjaħ “Kantiku ta’ Mosè”. Dan il-Kantiku hu qabelxejn stqarrija mill-isbaħ ta’ fidi, u jgħid hekk:
“Irrid inxandar isem il-Mulej;
faħħruh intom lil Alla tagħna.
Għax hu l-Blata tagħna; perfett għemilu;
u lkoll ġusti t-triqat tiegħu.
Alla ta’ kelmtu u ma jqarraqx;
kollu ħaqq u kollu sewwa” (Dewt 32:3-4)…
Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus iwissi kontra l-birda mill-gwerer u l-vittmi li jħallu

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Ninsabu fil-qofol tal-mixja tar-Randan u fil-bidu tiegħu, l-Evanġelju tal-lum jippreżentalna lil Ġesù li jikkkumenta dwar xi ġrajjiet li seħħew. Waqt li kienet għada friska t-tifkira tat-18-il persuna li kienu mietu fit-tiġrif ta’ torri, jirrakkuntawlu wkoll dwar xi Galilej li sfaw maqtulin minn Pilatu (ara 13:1). U hemm mistoqsija li donnha takkumpanja dawn l-aħbarijiet traġiċi: ta’ min hi l-ħtija ta’ dawn il-fatti terribbli? Forsi dawn in-nies kienu aktar ħatja minn oħrajn u Alla ried jikkastigahom? Dawn huma mistoqsijiet li jibqgħu jkunu dejjem attwali; meta l-aħbarijiet ħżiena jgħakksuna u nħossuna bla saħħa quddiem il-ħażen, spiss nistaqsu lilna nfusna: forsi dan hu kastig minn Alla? … Kompli aqra »