Anġelus

Il-Papa fl-Angelus: ejja nħarsu f’għajnejn l-iskartati li niltaqgħu magħhom

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum, is-Solennità tal-Konċepiment Immakulat tal-Beata Verġni Marija, idaħħalna fid-dar ta’ Nażaret, fejn tirċievi t-tħabbira tal-anġlu (cfr Lq 1:26-38). Bejn il-ħitan tad-dar, il-persuna tidher x’inhi aktar milli meta tkun xi mkien ieħor. U propju f’dik l-intimità tad-dar l-Evanġelju jtina dettall li jikxef is-sbuħija tal-qalb ta’ Marija.

L-anġlu jindirizzaha bħala “mimlija bil-grazzja”. Jekk hi mimlija bil-grazzja, ifisser li Marija hi ħielsa għal kollox mill-ħażen, bla dnub, Immakulata.  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlob għall-immigranti li sabu qabarhom meta ppruvaw ifittxu art li tilqagħhom

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum, l-ewwel Ħadd tal-Avvent, jiġifieri l-ewwel Ħadd ta’ tħejjija għall-Milied, ikellimna dwar il-miġja tal-Mulej fl-aħħar taż-żminijiet. Ġesù jħabbar ġrajjiet ta’ niket u tbatija, imma propju f’dal-ħin jistedinna biex ma nibżgħux. Għaliex? Għax kollox se jmur sew? Le, imma għax Hu se jiġi. Ġesù għad jerġa’ jiġi, Ġesù għad jiġi, hekk iwiegħed. Jgħid hekk: “Qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib” (Lq 21:28)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus iħeġġiġna nkunu attivi fil-ħarsien tad-dar komuni tagħna

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Is-silta tal-Evanġelju tal-liturġija tal-lum tiftaħ bi stqarrija ta’ Ġesù li tħallik imbellah: “Ix-xemx tiddallam, il-qamar jiltef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema” (Mk 13:24-25).  Imma kif? Jaqaw il-Mulej se jibda jagħmel id-diżastri? Le, żgur li mhux din l-intenzjoni tiegħu. Hu jrid ifehimna li kulma hawn f’did-dinja, xi ħin jew ieħor se jgħaddi. Ix-xemx ukoll, il-qamar, il-kwiekeb li jiffurmaw il-firmament – kelma li tfisser “determinazzjoni”, “stabbiltà” – iddestinati li jgħaddu… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: neħilsu s-sagru mir-rabta mal-flus

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Ix-xena li jiddeskrivilna l-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum isseħħ ġot-Tempju ta’ Ġerusalemm.  Ġesù jħares, josserva dak li qed jiġri f’dal-post, l-aktar wieħed qaddis, u jara kif l-iskribi jħobbu joqogħdu jippassiġġaw biex jiġbdu l-attenzjoni, isellmulhom, juruhom rispett u biex ikollhom il-postijiet ta’ quddiem. U Ġesù jżid li “jberbqu ġid ir-romol u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu jitolbu ħafna” (Mk 12:40). Fl-istess ħin għajnejh jaqgħu fuq xena oħra: armla fqira, propju waħda minn dawk sfruttata mis-setgħana, titfa’ “kulma kellha biex tgħix” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fil-festa tal-Qaddisin Kollha: Il-Beatitudnijiet juru l-mogħdija għall-qdusija u l-hena

  Il-Vatikan

Dear brothers and sisters, buongiorno!

Today we celebrate All Saints, and in the Liturgy the “programmatic” message of Jesus resounds: namely, the Beatitudes (cf. Mt 5:1-12a). They show us the path that leads to the Kingdom of God and to happiness: the path of humility, compassion, meekness, justice and peace. To be a saint is to walk on this road… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Jalla mħabbitna għal Alla u l-proxxmu tidwi fina

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fil-Liturġija tal-lum l-Evanġelju jirrakkonta dwar skriba li jersaq qrib Ġesù u jistaqsih: “Liema hu l-akbar kmandament?” (Mk 12:28). Ġesù jwieġeb bi kwotazzjoni mill-Iskrittura u jafferma li l-akbar kmandament hu li tħobb lil Alla; minn dan imbagħad, bħala konsegwenza naturali, jitnissel it-tieni: ħobb li għajrek bħalek innifsek (cfr vv. 29-31). Meta jisma’ din it-tweġiba l-iskriba mhux biss jagħraf li hi f’lokha imma fl-istess waqt, hu u jagħraf kemm hi minnha, itenni kważi l-istess kliem ta’ Ġesù: “Sewwa qiegħed tgħid, Mgħallem; għandek raġun tgħid li wieħed hemm, u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b’qalbek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb lil għajrek bħalek innifsek, huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha” (vv… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Jeħtieġ li l-migranti ma jergġħux jintbagħtu lura lejn pajjiżi b’nuqqas ta’ sigurtà

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jirrakkonta li waqt li kien ħiereġ minn Ġeriko, Ġesù jagħti lura d-dawl lil Bartimew, għama li kien jittallab fit-triq (cfr Mk 10, 46-52). Hi laqgħa importanti, l-aħħar waħda qabel ma l-Mulej jidħol Ġerusalemm għall-Għid. Bartimew kien tilef id-dawl, imma mhux leħnu! Infatti, meta jisma’ li kien se jgħaddi Ġesù jibda jgħajjat: “Bin David, Ġesù, ikollok ħniena minni!” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Jalla l-Ispirtu s-Santu jġedded fina l-grazzja tal-magħmudija

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Mk 10, 35-45) jirrakkonta li żewġ dixxipli, Ġakbu u Ġwanni, jitolbu li Ġesù biex ġurnata waħda jkunu bilqiegħda maġenbu fil-glorja, qieshom xi “prim  ministri”, jew xi ħaġa hekk.  Iżda d-dixxipli l-oħra jisimgħuhom u jieħdu għalihom.  F’dal-punt, bil-paċenzja, Ġesù joffrilhom tagħlima kbira: il-veru glorja ma tinkisibx billi nogħlew fuq l-oħrajn imma billi ngħixu l-istess magħmudija li kellu jirċievi Hu, ftit taż-żmien wara, f’Ġerusalemm, jiġifieri s-salib.  Xi jfisser dan?  Il-kelma ‘magħmudija” tfisser “immersjoni”: bil-Pasjoni tiegħu Ġesù niżel fl-imwiet billi offra ħajtu biex isalvana.  Il-glorja tiegħu, il-glorja t’Alla għalhekk, hi mħabba li ssir qadi, mhux setgħa mxennqa biex tiddomina.  Mhux setgħa bix-xenqa li tiddomina, le!  Hija mħabba li ssir qadi.  Għalhekk Ġesù jtemm jgħid lil tiegħu, u lilna wkoll: “Min irid ikun il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom” (Mk 10, 43).  Biex tikbru għandkom timxu t-triq tal-qadi, isservu lill-oħrajn… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlob biex persuni b’mard mentali ma jiġux diskriminati

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb

Il-Liturġija tal-lum ittina l-laqgħa li kellu Ġesù ma raġel li kellu ħafna ġid (Mk 10:22) u li fl-istorja nsibuh bħala “ż-żgħażugħ għani” (cfr Mt 19:20-22). Ma nafux ismu. L-Evanġelju ta’ San Mark, fil-verità, jgħid li hu “wieħed raġel” bla ma jgħid la kemm għandu żmien u lanqas ismu, biex fih aħna naraw lilna nfusna fih, bħal f’mera. Infatti, il-laqgħa tiegħu ma’ Ġesù, ttina ċ-ċans li nagħmlu eżami tal-fidi… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Angelus: il-Mulej iżommna bħalma missier iżomm lil ibnu

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum naraw reazzjoni mhux tas-soltu minn Ġesù: jitlef sabru.  U l-aktar ħaġa sorprendenti hi li ma kinux il-fariżej, li biex jippruvaw jonsbuh jagħmlulu mistoqsijiet dwar jekk id-divorzju hux leċitu, li tilfulu sabru, imma d-dixxipli tiegħu infushom, li biex iħarsuh mir-rassa tal-folla jċanfru xi tfal li tressqu lejn Ġesù.  Fi kliem ieħor, il-Mulej ma jisbilx għal min irid jiddiskuti miegħu, imma għal min, biex iserrħu mill-għejja, ibiegħed minnu lit-tfal.  … Kompli aqra »