• Pope Francis on Friday evening presided over the Stations of the Cross in the Coliseum. During his prayer at the end of the service, the Holy Father  lamented the those Christians killed for their faith by “barbarous blades amid cowardly silence, as well as the fact the Mediterranean and Aegean Seas had become “insatiable cemeteries,” blaming “our indifferent and anaesthetised conscience.”
   
  Stazzjonijiet tal-Via Sacra
   
  O Salib ta’ Kristu!
  O Salib ta’ Kristu, simbolu ta’ mħabba divina u inġustizzja umana, xbieha tal‑ogħla sagrifiċċju għall‑imħabba u għall‑egoiżmu  bla tarf saħansitra tal‑ġenn, għodda tal‑mewt u t‑triq tal‑qawmien mill‑mewt, sinjal ta’ ubbidjenza u simbolu ta’ tradiment, il‑forka tal‑persekuzzjoni u l‑istandard tar‑rebħa.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll aħna narawk merfugħ ’l fuq f’ħutna maqtula, maħruqin ħajjin, griżmejn mħanxrin u maqtugħa minn xfafar ħorox u kiefra fost skiet ġjufi.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’uċuħ ta’ tfal, nisa u nies għajjena għall‑aħħar u mbeżżgħa, li jaħarbu mill‑gwerra u l‑vjolenza u li sikwit isibu biss mewt u ħafna Pilati li jaħslu jdejhom.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’dawk li mimlijin bl‑għarfien  imma mhux bl‑ispirtu, skulari tal‑mewt u mhux tal‑ħajja, li minflok li jgħallmu l‑ħniena u l‑ħajja, jheddu bil‑kastig u l‑mewt u li jikkundaw il‑ġust.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fil‑ministri mhux fidili li, minflok li jneżżgħu lilhom infushom mill‑ambizzjonijiet fiergħa, ineżżgħu għalkollox l‑innoċenti mid‑dinjità tagħhom.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fil‑qlub iebsa ta’ dawk li ħfief biex jiġġudikaw lill‑oħrajn bi qlub lesti biex jikkundannaw anke sal‑punt tat‑tħaġġir, bla ma jagħrfu d‑dnubiet u n‑nuqqasijiet tagħhom stess.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’espressjonijiet ta’ fundamentaliżmu u atti terroristiċi magħmula b’segwaċi ta’ xi reliġjonijiet li jipprofanaw l‑isem ta’ Alla u li jużaw l‑isem imqaddes biex jiġġustifikaw l‑vjolenza tagħhom bla skop.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’dawk li jixtieq jneħħuk mill‑postijiet pubbliċi u jeskluduk mill‑ħajja pubblika, f’isem lajċiżmu jew ugwaljanza li inti nnifsek għallimtna.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fil‑qawwija u f’dawk li jmexxu l‑armi li jżoqqu l‑kaldarun tal‑gwerra bid‑demm innoċenti ta’ ħutna.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’tradituri li, għal tletin biċċa fidda, kieku jagħtu li min ikun għal mewt.
  O Cross of Christ, today too we see you in traitors who, for thirty pieces of silver, would consign anyone to death.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’ħallelin u uffiċjali korrotti li, minflok jgħassu il‑ġid komuni u l‑morali, ibigħu lilhom infushom lis‑suq vili ta’ immoralità.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fil‑boloh li jibnu mħażen biex jaħżnu teżori li jintemmu, u b’hekk iħallu lil Lazzru jmut bil‑ġuħ fuq l‑għetiebi tagħhom .
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’dawk li jeqirdu lil ‘darna komuni’, li bl‑egoiżmu jirvinaw l‑futur tal‑ġenerazzjonijiet futuri.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fl‑anzjani li kienu abbandunati mill‑familji tagħhom, l‑immankati u fi tfal imutu bil‑ġuħ u skartati mis‑soċjetà tagħna egoistika u ta’ wiċċ b’ieħor.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fil‑Baħar Mediterran u Agean li saru ċimiterji bla xeba’, riflessjoni tal‑kuxjenza indifferenti u lloppjata tagħna.
  O Salib ta’ Kristu, xbieha ta’ mħabba bla tarf u t‑triq tal‑Qawmien mill‑Imwiet, illum ukoll narawk f’persuni nobbli u wieqfa li jagħmlu l‑ġid bla ma jfittxu tifħir jew ammirazzjoni mill‑oħrajn.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’ministri li huma fidila u umli li jdawlu d‑dlam ta’ ħajjitna bħal xemgħat li jinħarqu ħielsa sabiex idawlu u jferrħu l‑ħajjiet ta’ dawk li huma l‑inqas fostna.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fl‑uċuħ ta’ nisa u rġiel kkonsagrati – Samaritani tajba – li ħallew kollox biex jorbtu, fi skiet evanġeliku, il‑ġrieħi tal‑faqar u l‑inġustizzja.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fil‑ħanina li sabu fil‑ħniena l‑akbar espressjoni ta’ ġustizzja u fidi.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’irġiel u nisa sempliċi li jgħixu l‑fidi tagħhom fil‑ħajja ta’ kuljum bil‑ferħ, f’osservazzjoni filjali tal‑kmandamenti tiegħek.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fin‑niedma, li fil‑fondoq tal‑miżerja ta’ dnubiethom huma kapaċi jgħajtu: Mulej, ftakar fija meta tiġi fis‑saltna tiegħek!
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk fil‑beati u l‑qaddisin li jafu jaqsmu l‑lejl mudlam tal‑fidi bla ma qatt jitilfu fiduċja fik u bla ma jfittxu li jifhmu s‑skiet misterjuż tiegħek.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’familji li jgħixu il‑vokazzjoni tal‑ħajja miżżewġa tagħhom fil‑fedeltà u li tagħti l‑frott.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’voluntiera li jagħtu b’ġenerożità jagħtu l‑għajnuna lil dawk fi ħtieġa u lil dawk li huma mirfusin mis‑saqajn.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’dawk li huma ppersegwitati għall‑fidi tagħhom, li fost it‑tbatijiet tagħhom, ikomplu joffru xiehda awtentika lil Ġesù u lill‑Vanġelu.
  O Salib ta’ Kristu, illum ukoll narawk f’dawk li joħolmu, dawk b’qalb ta’ tfal, li jaħdmu biex jagħmlu d‑dinja post aħjar, dejjem aktar uman u ġust.
  Fik, Salib Imqaddes, naraw lil Alla li jħobb saħansitra sal‑aħħar, u naraw il‑mibgħeda ta’ dawk li jridu jaħkmu b’forza, dik il‑mibgħeda li tgħama l‑imħuh u l‑qlub ta’ dawk li jippreferu d‑dlam mid‑dawl.
  O Salib ta’ Kristu, Arka ta’ Noè li salvajt l‑umanità mid‑dulluvju tad‑dnub, eħlisna mill‑ħażen u mill‑Ħażin. O Tron ta’ David u siġill tal‑Patt divin u ta’ dejjem, qajjimna mit‑tqarriq tal‑frugħa! O għajta ta’ mħabba, nebbaħ fina xewqa għal Alla u għat‑tjieba u għad‑dawl.
  O Salib ta’ Kristu, għallimna li tlugħ ix‑xemx huwa aktar qawwi minn dlam il‑lejl. O Salib ta’ Kristu, għallimna li d‑dehra (finta) tar‑rebħa tal‑ħazen tgħib quddiem il‑qabar vojt u quddiem iċ‑ċertezza tal‑Qawmien mill‑imwiet u l‑imħabba ta’ Alla li xejn ma jista’ jegħlibha, idallamha jew idgħajjifha. Ammen!
   
  Source: Vatican Radio
  Traduzzjoni: Josephine Rose Campbell