ATTARD: Ċentru Parrokkjali Ġwanni Pawlu II; kuljum, mill-5.00am sal-10.00pm.

BALLUTA: Kappella ‘Ibqa’ Magħna Mulej’ fi Triq it-Torri;Winter: 21 December to 20 March – 6:30 a.m. to 9:00 p.m.; Spring: 21 March to 20 June – 6:30 a.m. to 10:00 p.m.; Summer: 21 June to 20 September – 6:30 a.m. to 11:00 p.m.; Autumn: 21 September to 20 December – 6:30 a.m. to 10:00 p.m.

BALZAN: Kappella Santa Marija; fis-sajf, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-6.00am sa l-10.00pm; fix-xitwa, mis-6.00am sad-9.00pm; is-Sibt, mis-6.00am sa nofsinhar.

BALZAN: Sorijiet Franġiskni Missjunarji ta’ Marija (82, Triq San Franġisk). Mit-Tnejn sas-Sibt mid-9.00am sal-12pm u 5-6pm; il-Ħadd 9-12pm.

BIRGU: Oratorju tal-Kurċifiss; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mill-4.00pm sat-8.00pm.

BORMLA: Knisja San Pawl; mit-Tnejn sas-Sibt, mis-7.00am sas-6.00pm.

BIRKIRKARA (Parroċċa Sant’Elena): Knisja Sant’Antnin u Santa Katerina, fi Triq il-Kbira (ħdejn l-Għassa tal-Pulizija); it-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mill-10.00am sa nofsinhar.

BIRKIRKARA (Parroċċa Sant’Elena): Kappella Santa Kjara fiċ-Ċentru ĊAK, Triq S. Sommier; mit-Tnejn sas-Sibt mid-9.00am sa nofsinhar.

BIRKIRKARA (Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem): Ċentru Parrokkjali; mit-Tnejn sal-Ħadd, mis-7.30am sat-8.30pm.

BIRKIRKARA (Komunita’ Tereżjana): Kappella tas-Sagrament, mal-genb tal-knisja lantika li l-lum hija s-Sala Madonna tal-Karmnu u li tidħol għaliha minn Triq il-Wied; kuljum, mis-6.00am sal-12.15pm u mill-4.15pm sas-7.30pm.

BIRZEBBUGA: Kappella tal-Adorazzjoni; it-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ħamis – mit-8.15am – 9.00pm, it-Tlieta – mit-8.15am – 5.30pm u l-Ġimgħa – mit-8.15am – 4.00pm.

FLORIANA: Ċentru Annunzjata; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mill-9.00am sa nofsinhar u bejn l-4.oop.m u l-5.00p.m.

GHAXAQ: Kappella fil-ġenb tal-Knisja Parrokkjali; kuljum, mis-6.30am sal-10.00pm

GWARDAMANGIA/PIETA’: Kappella tas-Sagrament fis-Santwarju Madonna ta’ Fatima; il-Ħamis, mid-9.30am sad-9.00pm, b’Quddiesa fis-6.30pm.

GWARDAMANGIA/PIETA’: Kappella fi Triq St Monika (magenb is-Sala Yvonne); kuljum mis-7.00am – 7.00p.m.

GZIRA: fi Triq il-Kapillan Carlo Manche’ (fil-ġenb tal-Knisja parrokjali); kuljum mis-6.00am sal-11.00pm.

HAMRUN (Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni): Triq Manwel Magri; Fix-xitwa, mit-8.00am sat-8.00pm. Fis-sajf, mit-8.00am sad-9.00pm.

HAMRUN (Parroċċa San Gejtanu): Knisja ta’ Nuzzu; mit-Tnejn sas-Sibt, mit-8.00am sas-6.00pm.

IBRAGG (Quddiem il-Knisja);  kuljum, mis-7.30a.m. sal-10.00pm.

KIRKOP: Kappella Lunzjata; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mill-10.00am sas-1.00pm.

ISLA: Knisja San Ġiljan; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mit-8.00am sat-8.00pm.

LIJA: Knisja Santa Marija, fi Triq Sant’Andrija; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mit-8.00am sat-8.00pm.

LUQA: Kappella Madonna tal-Ftajjar fi Triq il-Karmnu; kuljum, mis-7.00am sas-7.00pm.

Kappella tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta; kuljum, 24 siegha.

MARSA (Parroċċa Trinita’ Qaddisa): Oratorju, mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mid-9.00am sal-11.30am.

MARSAXLOKK: Kappella tas-Sorijiet. Domus Mariae, Xatt is-Sanjjieda, Marsaxlokk. Mit-Tnejn sas-Sibt 9.00am -12.00pm, 4.30pm -5.30pm.

MELLIEĦA: Santwarju; l-ewwel Ġimgħa tax-xahar, mis-7.30am sa nofsinhar.

MĠARR: Kappella ta’ l-Adorazzjoni, taħt il-Knisja Parrokkjali (dħul separat); fis-sajf mis-7.00am sal-10.00pm, fix-xitwa mis-7.00am sad-9.00pm.

MOSTA: Kappella Mustina; il-}amis u s-Sibt, mit-8.30am sas-6.00pm; [ranet oħrajn tal-Ġimgħa, mit-8.30am sad-9.00pm. Il-}add ma tiftaħx.

MOSTA (Sorijiet Agostinjani): mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mid-9.00am sal-11.00am.

MQABBA: Kappella tad-Duluri; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mis-7.30am sas-7.30pm.

MSIDA: Kappella tal-Kunċizzjoni; it-Tlieta u l-Erbgħa, mis-7.30am sal-5.30pm.

NAXXAR: Santa Marija tax-Xagħra, li tinsab wara dak li kien is-sit tal-Fiera Kummercjali; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mid-9.00am sa nofsinhar. Wara nofsinhar: mill-4.00pm sat-8.00pm (Mejju-Lulju), u mill-4.00pm sas-7.00pm minn nofs Settembru sa April). Minn nofs Lulju sa nofs Settembru l-Kappella ma tkunx miftuħa wara nofsinhar.

PAOLA: (Parroċċa Kristu Re): Kappella tal-MUSEUM; Mit-Tnejn sal-Ħamis, mit-8.00am sal-8.00pm. Il-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd mit-8.00am sal-4.00pm.

PAOLA: (Parrocca Madonna ta’ Lourdes): Knisja Parrokkjali; il-Ġimgħa, mit-8.00am sal-10.00am.

PAOLA: Kappella ta’ l- MCAST, Corradino Hill: It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa: 7am sa 6pm. It-Tlieta u l-Ħamis: 7am sa 8:30pm.

QAWRA: Kappella tas-Sagrament, fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali; fix-xitwa mis-6.30am sad-9.00pm, fis-sajf mis-6.30am sal-10.00pm

QORMI: (Parroċċa San Ġorġ): Kappella San Pietru fi Triq Santa Katarina; kuljum, mis-6.00am sal-10.00pm.

QRENDI: Kappella tas-Salvatur; mit-Tnejn sas-Sibt, mit-8.30am sas-7.30pm.SAFI: Knisja Santa Marija; it-Tlieta, mit-8.00am sa 11.45am.

RABAT: Kappella ta’ San Bartilmew; it-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa, mid-9.00am sal-5.00pm.

SAFI: Kappella Santa Marjia; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mit-8am sa nofsinhar u mit-3pm sas-6pm.

SAN ĠILJAN: Kappella Millennium; kuljum, mis-9.00am sas-2.00am. Kappella ta’ l-Adorazzjoni ħdejn il-Car Park tal-Knisja Parrokkjali: kuljum 7.00 am –10.30 pm

SAN ĠWANN: Kappella Santa Margerita fi Triq il-Kappella; mit-Tnejn sal-Ħadd, mis-7.30am sad-9.00pm.

SAN PAWL IL-BAĦAR: Knisja Parrokkjali; kuljum, mill-5.00am sa nofsinhar u mill-4.00pm sas-7.00pm.

SANTA LUCIJA: Triq Inez Soler; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mid-9.00am sa nofsinhar u mill-5.00pm sas-7.00pm

SANTA VENERA: Ċentru Parrokkjali fi Triq il-Kbira San Ġużepp; kuljum, mid-9.00 am sas-6.00pm.

SIĠĠIEWI: Kappella San Ġwann; mit-Tnejn sas-Sibt, mis-6.00am sat-8.00pm.

SLIEMA (Parroċċa Sacro Cuor): Kappella ‘Il-Mulej il-blata tiegħi’ li tinsab ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali fi Triq il-Knisja; kuljum mit-8.00am sad-9.30p.m.

TARXIEN: Kappella San Bert fi Triq il-Kbira; mit-Tnejn sas-Sibt, fix-xitwa mis-6.30am sal-10.00am u mis-6.30pm sat-8.00pm.; fis-sajf mis-6.30am sal-10.00am u mis-6.30pm sad-9.00pm.

VALLETTA (Parroċċa San Duminku): Knisja tas-Sagramentini; fix-xitwa, mit-Tnejn sas-Sibt, mis-7.00am sal-4.00pm; il-}add, (minn nofs Settembru sa Ġunju) mis-7.30am sanofsinhar; fis-sajf, kuljum mis-7.00am sa nofsinhar.

VALLETTA (Parroċċa Santu Wistin): L-Oratorju tal-Madonna taċ-Ċintura, fi Triq il-Fran; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mis-7.00am sas-7.15pm u s-Sibt mis-7.00am sas-1.00pm

ŻABBAR: Kappella Lunzjata; mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mis-7.30am sat-8.00pm.

ŻEBBUĠ: Iċ-Ċenaklu, quddiem il-Kappella tad-Duluri fi Triq il-Kbira; kuljum, mis-7.00am sad-9.30pm.

ŻEJTUN: Kappella Spirtu s-Santu; kuljum, mis-7.00am sas-1.00pm u mit-3.15pm sal-5.00pm.

ŻEJTUN: Kappella tas-Salvatur; fix-xitwa, mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mis-6.00pm sad–9.00pm; fis-sajf, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mill-5.00pm sat-8.00pm

ŻEJTUN: Knisja tal-}niena, Bir-id-Deheb; kuljum, mis-7.30a.m. sal-5.00pm.

ŻURRIEQ: Kappella San Ġakbu Appostlu; kuljum, mis-7.30am sat-8.00pm.

TALB GĦAS-SAĊERDOTI: Kull nhar ta’ Ħamis, fil-Kappella ta’ Dar iċ-Ċenaklu, fid-Dartal-Kleru, Birkirkara, Ġesu’ Ewkaristija jkun espost għall-adorazzjoni biex isir talb għas-saċerdoti u l-vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u lajċI mpenjati. Fix-xitwa, mid-9.00am sal-5.00pm. Fis-sajf, mid-9.00am sa nofsinhar.

GĦINUNA NŻOMMU DAN IT-TAGĦRIF AĠĠORNAT

Kull tagħrif ġdid jew tagħrif aġġornat dwar Kappelli ta’ Adorazzjoni jista’ jigi komunikat lil: [email protected]

Grazzi ħafna!