L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Ħadd li għadda rajna l-konfront ta’ Ġesù max-Xitan fis-sinagoga ta’ Kafarnahum u l-ewwel kapitlu ta’ San Mark ikompli bir-rakkont u jagħtina l-esperjenza tad-dixxipli ta’ Ġesù kif ħarġu mis-sinagoga. Is-sinagoga kienet il-post fejn jiltaqa’ l-Poplu ta’ Alla biex jitlob u biex jikkontempla u jimmedita fuq il-Kelma tal-Mulej. Għalhekk staqsew lil Ġesù biex jikkummenta l-Iskrittura.

Illum l-Evanġelju jeħodna ġo dar ta’ familja. Miegħu (Ġesù) għandu lill-erba’ dixxipli li huma dawk li jsejjaħ minn tal-ewwel, żewġt aħwa kull wieħed: l-aħwa Ġakbu u Ġwanni wlied Żebedew u l-aħwa Xmun u Indrì. Ġesù u d-dixxipli jmorru d-dar tal-familja ta’ Xmun u ta’ Indrì. Xmun ikellem lil Ġesù fuq il-kunjata. Nimmaġina li meta Xmun qalilha li kien telaq kollox biex imur wara dan l-imgħallem, din il-kunjata ma ħallietux b’xejn. Xi kelma żgur li qalet għaliex biex imur wara Ġesù, Xmun u anke ħuh Indrì kienu ħallew kollox; ħallew ix-xbieki tagħħom, ħallew dak li kien jagħti l-għajxien lilhom u lill-familja tagħhom. Nimmaġina li ta’ mara li hi, xi kelma jew tnejn qalet żgur.

Din il-kunjata tinzerta imma li jaqbadha deni kbir u ntefgħet f’qiegħ ta’ sodda. Ġesù ma naħsibx li kellu xi ħaġa x’jgħidilha imma li għamel meta qalulu li omm il-mara ta’ Pietru kienet mixħuta fis-sodda bid-deni, “resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha” (Mk 1:31).

Din hi esperjenza qawwija ħafna fl-Evanġelju ta’ San Mark għaliex dak li Ġesù għamel mal-kunjata ta’ Pietru, jagħmlu kontinwament ma’ kull wieħed u waħda minna. Min jaf kemm ingergrulu lill-Mulej, imma hu jersaq lejna, jaqbadna minn idejna u jqajjimna. Il-verb biex iqajjem lil omm il-mara ta’ Pietru huwa l-istess verb li mbagħad nisimgħu f’Ħadd il-Għid għall-qamwien ta’ Ġesù. Mela qajjimha mhux biss fiżikament imma anke fl-ispirtu, fir-ruħ tagħha.

Id-deni ħallieha u din il-mara bdiet isservihom. Min jaf x’ferħ daħal fid-dar ta’ Pietru u Indrì bil-preżenza ta’ Ġesù?! Nimmaġina li omm il-mara ta’ Pietru tħares lejn Xmun Pietru u tgħidlu għażilt tajjeb. Hi kellha x-xorti li f’ġisimha u f’ruħha tħoss il-qawwa ta’ Ġesù. U nimmaġina li dik il-kelma jew tnejn li kienet qalet, nesiethom.

San Mark jerġa’ jirrepeti l-fatt li Ġesù huwa kontinwament f’konfront mal-ħidma tax-Xitan imma ma jridx lix-Xitan jikxef min hu fil-verità Ġesù, jiġifieri l-Iben ta’ Alla (ara Mk 1:34).   

L-aħħar punt li nixtieq naqsam magħkom illum huwa l-eżempju li jagħtina Ġesù. “Filgħodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm jitlob” (Mk 1:35). Aħna ħafna drabi nsibuha bi tqila biex nitolbu. U t-talb x’inhu? Ma naħsibx li Ġesù kellu bżonn jgħid ħafna talb ripetittiv għalkemm nimmaġinah li kien iħobb jitlob bis-salmi. Wara kollox, fl-Evanġelju stess ta’ San Mark, meta Ġesù jsalbuh fuq is-salib, jitlob is-Salm 22: “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?” (S 22:2). Il-komunità Nisranija kienet dejjem tgħożż dan is-Salm bħala s-salm li Ġesù talab minn fuq is-salib.

Għalhekk, kienet tremenda dik l-għajta tiegħu fuq is-salib għaliex hu, l-Iben ta’ Alla, kien fil-preżenza tal-Missier kontinwament imma xorta kellu l-bżonn jinqata’ għalih waħdu fis-silenzju qabel iż-żerniq u jitlob. Ikun fil-preżenza tal-Missier, ikompli d-djalogu tal-Missier li tkellem dwaru b’tant ħeġġa u ħerqa qabel ma miet f’Ħamis ix-Xirka: “Jiena u l-Missier aħna ħaġa waħda” (ara Ġw 17:22).

Xi jfisser it-talb għalina? It-talb huwa djalogu ma’ xi ħadd li jħobbna ħafna. Meta tidħol fil-preżenza ta’ Alla ftakar f’din il-ħaġa: qiegħed quddiem Alla l-Imbierek li ħalqek u jħobbok, li bagħat lil Ibnu biex jersaq lejk, jaqbdek minn idek u jqajmek.        

F’dawn iż-żminijiet fejn mingħajr ma rridu l-qalb tagħna tiddallam, il-ħsibijiet tagħna jpoġġulna ħafna mistoqsijiet bħalma poġġa ħafna mistoqsijiet Ġob, smajnih fl-Ewwel Qari (Ġob 7:1-4), kważi jitlef it-tama. Imma llum f’dan il-ħames Ħadd ta’ matul is-sena, irridu niftakru f’dak il-ġest sabiħ ta’ Ġesù u “jidħol ħdejn dik il-mara fis-sodda bid-deni, resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha (Mk 1:31).

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta


Il-Qari tal-Quddiesa:
Qari I: Ġob 7:1-4.6-7
Salm: 146 (147), 1-2.3-4.5-6
Qari II: 1 Kor 9:16-19.22-23
Evanġelju: Mk 1:29-39

More Photos >>