Arkivji mensili: November 2020

“Ma ħaqqnix li int tismagħni; imma kun ħanin, u lili f’nar ta’ dejjem qatt titfagħni”

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju jqabbel żewġ mumenti drammatiċi ħafna: il-qerda ta’ Ġerusalemm li Ġesù jħabbar u li seħħet fis-sena 70 taħt l-imperatur Titu. Fil-fatt, fl-ark trijonfali ta’ Titu qrib il-Kolossew ġewwa Ruma, hemm imfakkra propju l-qerda ta’ Ġerusalemm u hemm din l-iskultura impressjonanti ta’ żewġ suldati jġorru l-menorah ta’ fidda mastizz li kien hemm fit-tempju ta’ Ġerusalemm. Ġesù jħabbar il-qerda ta’ Ġerusalemm imma wkoll iħabbar tmiem id-dinja… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Udjenza: L-imħabba hija l-għerq mistiku fil-ħajja tal-persuni li jemmnu

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

L-ewwel passi tal-Knisja fid-dinja seħħu fit-talb. Il-kitbiet appostoliċi u r-rakkonti kbar tal-Atti tal-Appostli jgħaddulna x-xbieha ta’ Knisja li timxi, Knisja ħabrieka, li imma ssib fil-laqgħat tat-talb il-bażi u l-enerġija għall-azzjoni missjunarja. Ix-xbieha tal-Komunità ewlenija ta’ Ġerusalemm hija punt ta’ riferiment għal kull esperjenza Nisranija oħra. Jikteb Luqa fil-Ktieb tal-Atti: “U kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Appostli u fl-għaqda ta’ bejniethom, fil-qsim tal-ħobż u fit-talb” (2:42)… Kompli aqra »

‘Terz tan-nisa jgħixu fil-biża’ tal-vjolenza’

People hold candles and photos during a vigil in memory of women who were murdered, ahead of the International Day for the Elimination of Violence against Women at Constitution Square in Guatemala City, Guatemala. According to the Guatemalan Women’s Group, to date, 444 women have been murdered in 2020.

Wednesday, 25 November, marks the International Day for the Elimination of Violence against Women, which seeks to raise awareness of what the UN calls a “shadow pandemic”… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 26 ta’ Novembru, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Apok 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a
Salm: 99 (100), 2.3.4.5

L-Evanġelju: Lq 21, 20-28

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta mbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kullimkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħa jaħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Lhudija u jitbiegħdu minnha dawk li jkunu ġo nofsha, u ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba’; għax dawk ikunu jiem il-kastig li fihom iseħħ kulma hemm miktub… Kompli aqra »

“Il-Knisja f’Malta hi grata lejn Oliver” – L-Arċisqof

Quddiesa tal-funeral mill-Istat ta' Prof. Oliver Friggieri

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Bħalma jħenn il-Missier għal uliedu, hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża’ tiegħu għax hu jaf kif aħna magħġuna, jiftakar li aħna trab”. Is-salmi huma ġabra ta’ poeżiji li fl-osservazzjoni li għamel il-Papa Girgor il-Kbir, bihom Alla nqeda biex jagħtina għodda ħalli nkunu nistgħu nfaħħruh, nitolbuh, ingergru miegħu, u nitolbuh l-għajnuna.

Oliver xorob qatigħ minn l-għajn safja tal-Kelma ta’ Alla li parti kbira minnha hija letteratura straordinarja… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 25 ta’ Novembru, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Apok 15, 1-4
Salm: 97 (98), 1.2-3ab.7-8.9

L-Evanġelju: Lq 21, 12-19

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f’ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f’moħħkom: toqogħdux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih… Kompli aqra »

Il-Papa jawtorizza 8 digrieti dwar kandidati għall-qdusija

Pope Francis has authorized the Vatican Congregation for the Causes of Saints to promulgate 8 decrees, including a decree on the martyrdom of 127 Spaniards.  Bishop Marcello Semeraro, the Prefect of the Congregation, on Monday presented the causes to the Pope, who approved them. 

Miracle

Among them is a decree on a miracle attributed to the intercession of Italian Venerable Servant of God Mario Ciceri, a diocesan priest of Milan Archdiocese.  He was born on September 8, 1900 in Veduggio (Italy) and died on April 4, 1945 in Brentana di Sulbiate (Italy).  This clears him for beatification with the title Blessed… Kompli aqra »

Ngħożżu kull mument mal-għeżież tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' Sant’Andrija Dûng Lac u sħabu l-martri u t-tmien anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tal-Arċisqof

  Il-Knisja tal-Lunzjata, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din l-aħħar ġimgħa tas-sena liturġika, l-Evanġelji jressqulna quddiem għajnejna l-kliem ta’ Ġesù dwar l-aħħar żminijiet. Il-lista li biha jintemm l-Evanġelju tal-lum (Lq 21:5-11) donnha qed nisimgħu l-aħbarijiet: ġnus kontra ġnus, pajjiż kontra pajjiż, ġuħ, taqlib tal-art, u mard li jittieħed. Aħna qegħdin ngħixu fi żmien ta’ din il-pandemija fejn il-mard jittieħed. B’xi mod, għal Ġesù, dan kollu mhuwiex it-tmiem imma jfakkarna fit-tmiem… Kompli aqra »