Arkivji mensili: Frar 2023

Urejthom liċ-ċkejknin – L-Isqof Galea-Curmi

  Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa

Photo by Bennet P Biju L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“O Ġesù tiegħi, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, u għin lil dawk li għandhom l-aktar bżonn tal-ħniena tiegħek”. Din it-talba li aħna soltu ngħidu ma’ kull misteru tar-Rużarju ma kinitx fit-talba oriġinali tar-Rużarju, imma hija talba li għandha l-oriġini tagħha proprju fil-ġrajja ta’ Fatima. Hija t-talba li tfisser, fi ftit kliem, il-messaġġ importanti li tat il-Madonna ġewwa Fatima, il-messaġġ li tat lit-tliet itfal: Franġisku, Ġaċinta u Luċia… Kompli aqra »

Avviż

Għada, l-Ġimgħa, 24 ta’ Frar 2023, il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet; u t-Tribunal Ekkleżjastiku fil-Belt Valletta, ser ikunu magħluqa l-ġurnata kollha.

Il-Kurja terġa’ tiftaħ is-Sibt, 25 ta’ Frar 2023. Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Kemm minna nitolbuh lill-Ispirtu?

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba!

Fil-mixja tal-katekeżi tagħna fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, illum nerġgħu nitilqu mill-kelmiet ta’ Ġesù li għadna kemm smajna: “Morru u agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu” (Mt 28:19). Morru – jgħid l-Irxoxt –, mhux biex tinduttrinaw u lanqas biex tagħmlu proseliti, le, imma agħmlu dixxipli, jiġifieri agħtu lil kulħadd il-possibbiltà li jidħol f’kuntatt ma’ Ġesù, li jsir jafu u jħobbu liberament… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 23 ta’ Frar 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Frar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Dewt 30:15-20
Salm: 1:1-2,3,4,6

L-Evanġelju: Lq 9:22-25

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jeħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, jiċħduh ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum”.

Darba qal lil kulħadd: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu kuljum, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi, isalvaha… Kompli aqra »

Il-Koalizzjoni Inti Tista’ Ssalvani tiltaqa’ mal-Prim Ministru

Illum rappreżentanti tal-Koalizzjoni Inti Tista’ Ssalvani kellhom laqgħa mal-Prim Ministru, id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa, il-Ministru tal-Ġustizzja u s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza.

Il-Koalizzjoni kienet irrappreżentata minn Dr Miriam Sciberras u Tonio Fenech mill-Fondazzjoni Life Network, u Dr Konrad Borg, Dr Daniel Farrugia u Dr. Helga Consiglio minn Doctors for Life.

Il-Koalizzjoni ppreżentat it-tħassib tagħha dwar l-Abbozz ippreżentat lill-Parlament u spjegat għaliex fil-forma preżenti tagħha jintroduċi l-abort. Il-koalizzjoni tenniet il-pożizzjoni tagħha kif spjegata fil-websajt www.salvani.euKompli aqra »

Għinna u ħenn għalina – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

It-talba, il-karba li għamel dan ir-raġel lil Ġesù kienet: “Għinna u ħenn għalina” (Mk 9:22). Dar-raġel kellu lil ibnu li kellu spirtu ħażin fih. Kien hemmhekk flimkien mal-kotra ta’ nies, u d-dixxipli, u mal-kittieba qegħdin jitkellmu. U Ġesù wasal, kien għadu kif niżel mill-muntanja tat-Trasfigurazzjoni, u jarahom hemm. Dar-raġel ħareġ mill-folla u qallu biex jgħin lit-tifel billi jneħħi minnu l-ispirtu ħażin… Kompli aqra »

Riflessjonijiet tar-Randan: L-Irmied

“Trab kont u trab terġa ssir”

Fl-ewwel jum tar-Randan, imsejjaħ ukoll l-Erbgħa tal-Irmied, il-qassis, jew persuna oħra, iroxx ftit irmied imbierek fuq rasna fiċ-ċelebrazzjoni waqt li jfakkarna fil-bidu u t-tmiem tagħna. 

Għaliex jintuża l-irmied? Minn xiex inhu magħmul? Friegħi taż-żebbuġ li jkunu tbierku u ntużaw fiċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm tas-sena ta’ qabel jinħarqu u l-irmied tagħhom jintuża f’Ras ir-Randan… Kompli aqra »

Ir-Randan: mixja li fiha niskopri kemm Alla hu twajjeb u ħanin

Ir-Randan imqaddes, 40 jum ta’ talb u penitenza, bi tħejjija għaċ‑ċelebrazzjoni tal‑Passjoni, il‑Mewt u l‑Qawmien mill‑mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. Ir-Randan hu wkoll mixja li għandna ngħixuha bħala mixja tal-libertà, dik li permezz tagħha ninħelsu minn dak kollu li jtaqqalna, niftħu qalbna lejn Alla u lejn il-proxxmu tagħna. Tajjeb li dil-mixja tkun ibbażata fuq tliet atteġġjamenti importanti għall-Mulej il-karità, it-talb u s-sawm, li jekk jiġu mill-qalb għandhom jagħmlu l-mixja waħda ta’ konverżjoni u tiġdid… Kompli aqra »

Il-Kurja tal-Arċisqof terġa’ tingħata l-Marka tal-Ugwaljanza mill-NCPE

The National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) has re-certified the Archbishop’s Curia – Archdiocese of Malta with the Equality Mark Certification. The latter was first awarded the equality mark certification in 2020 by the NCPE.

Recertification of the Equality Mark confirms that the Archbishop’s Curia has kept its commitment to promote and foster a workplace culture that values diversity, equality, and respect… Kompli aqra »