L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna nagħmlu tliet festi għat-twelid ta’ xi ħadd matul is-sena ta’ talb tal-Knisja fis-Sena Liturġika. Infakkru b’ferħ kbir it-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu fil-25 ta’ Diċembru. Infakkru t-twelid ta’ Sidtna Marija fit-8 ta’ Settembru. Imma festa antika oħra hi t-twelid ta’ Ġwanni. Dawn huma t-tliet festi li fihom infakkru t-twelid ta’ personaġġ. Ġeneralment il-qaddisin infakkruhom fl-anniversarju tal-mewt tagħhom jew f’anniversarju importanti fil-ħajja tagħhom; imma qatt fl-anniversarju tat-twelid tagħhom.

Dan xi jfisser? Ifisser li l-Knisja mill-ewwel fehmet, li t-twelid ta’ din it-tarbija lil żewġ persuni anzjani ħafna; hu sinjal mhux biss għal Marija għax l-anġlu Gabrijel lill-Madonna hekk qalilha: “Ara, l-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nislet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir” (Lq 1:36-37).

It-twelid tal-Battista, mhux biss it-tqala ta’ ommu, imma t-twelid tiegħu hu l-konferma tal-anġlu Gabrijel lil Marija. Imma hi wkoll il-konferma tal-kelma li ta lil Żakkarija, li f’ħin minnhom iddubita li jista’ jkollhom tifel jew l-ulied. Fil-fatt Żakkarija, skont l-istess Evanġelju ta’ San Luqa, jitlef il-vuċi wara dan il-messaġġ li rċieva mill-anġlu Gabrijel. Isir missier imma jingħata d-dover li jsemmih Ġwanni.

Jekk ma tistax issalva t-tarbija, l-ebda liġi ma tgħidlek li l-omm tħalliha tmut; lanqas il-liġi ta’ Malta. Ma hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw lill-omm

L-isem Żakkarija hu isem sabiħ ħafna għax ifisser: ‘Alla jiftakar’. Aħna għandna t-tifkira ta’ ommna – iż-żokkra – li l-għerq hu l-istess. Fil-fatt, anke fl-innu li jgħanni missier Ġwanni, Żakkarija jgħid: “jiftakar fil-patt qaddis tiegħu” (Lq 1:72). Anke l-Madonna tgħid: “għax ftakar fil-ħniena tiegħu” (Lq 1:54). Meta jiftakar Alla, ma jiftakarx id-dnubiet, imma jiftakar il-ħniena tiegħu: “għax ftakar fil-ħniena tiegħu” (Lq 1:54) ma’ wlied Iżrael.

Imma l-Mulej għal din it-tarbija, Alla għażel l-isem ‘Alla ħanin’ – Yohanan. Hekk jippreparana biex niltaqgħu ma’ Ġesù. Kemm hi importanti din il-festa li qed nagħmlu, mhux biss għax it-twelid ta’ kull tarbija ġġib il-ferħ. Illum nixtieq insellem lill-ġenituri li qed jistennew tarbija; u nitolbu wkoll għall-koppja partikolari li qed tistenna tarbija u hemm d-diffikultajiet fit-tqala biex it-tobba jagħmlu kulma jistgħu biex isalvaw kemm lit-tarbija u kemm l-omm; u jekk ma tistax issalva t-tarbija, l-ebda liġi ma tgħidlek li l-omm tħalliha tmut; lanqas il-liġi ta’ Malta. Ma hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw lill-omm. Għalhekk nitolbu ħafna għall-koppji, li t-tqala tista’ tkun mument ta’ ansjetà, vjaġġ ta’ periklu delikat ħafna.

Bl-interċessjoni ta’ San Ġwann Battista, kif ukoll bl-interċessjoni tal-ġenituri tiegħu Santa Eliżabetta u San Żakkarija, nitolbu ħafna għal dawk il-ġenituri li anke jixtiequ li jkollhom it-tfal. Il-liġijiet tagħna huma ppreżentati bħala dawk li jiffaċilitaw it-tqala ta’ nies li ma jistax ikollhom it-tfal. Nitolbu li tiġi rispettata dejjem id-dinjità ta’ kull ħlejqa mit-tnissil tagħha u li ma jkunx hemm dik l-idea li min mhux perfett, niskartawh għax Alla ma jiskarta lil ħadd. Inkella nkunu qed nagħmluha ta’ allat imma allat boloh.

Inħoss li f’din il-festa ta’ San Ġwann Battista, dan it-twelid li qed niċċelebraw, aħna l-Maltin għandna bżonn nitolbu ħafna biex il-Mulej jagħti dawl lill-mexxejja tagħna biex jagħżlu tajjeb; ukoll lil dawk li qed jistudjaw biex jiffaċiltaw il-ħajja, mhux jippromwovu l-mewt.

San Ġwann Battista hu parti mill-kultura tagħna. Illum fil-bidu ta’ din il-quddiesa smajna dawk in-noti ta’ antifona: innu antik lil San Ġwann Battista, li tawna s-seba’ noti tal-mużika oċċidentali kif nafuha; u li huma msejħin skont l-ewwel sillaba tal-versi ta’ dan l-innu. Hemmhekk tinduna wkoll li f’kull festa tat-twelid ta’ San Ġwann, meta bil-Latin, nitolbu dan l-innu, tirrealizza kemm il-kultura tagħna, saħansittra s-seba’ noti tal-mużika li tintuża biex infaħħru l-Alla u għall-affarijiet oħra, huma msemmijin għall-innu ddedikat lil San Ġwann il-Battista! Allura għandna bżonn napprezzaw iżjed il-kultura proprju tagħna – kemm taf lill-kultura Nisranija.

Nitolbu li tiġi rispettata dejjem id-dinjità ta’ kull ħlejqa mit-tnissil tagħha u li ma jkunx hemm dik l-idea li min mhux perfett, niskartawh għax Alla ma jiskarta lil ħadd. Inkella nkunu qed nagħmluha ta’ allat imma allat boloh

Għal ħafna żmien, San Ġwann kien il-patrun ta’ Malta, kif jixhed il-kwadru li hemm proprju f’din il-kappella, li hu kwadru sabiħ ħafna. San Ġwann qed jipponta ’l fuq imma għandu dik il-kelma li qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla” (Ġw 1:29). Għax kellu l-grazzja li jindika min hu l-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja. Il-frażi li nirrepetu f’kull quddiesa qabel it-tqarbin, meta s-saċerdot jurina lill-Ġesù fl-Ewkaristija: ‘Dan hu l-Ħaruf ta’ Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja’ hi frażi ta’ San Ġwann Battista. Dan hu Ġesù.  

Ejjew nitolbu ħafna l-interċessjoni ta’ Ġwanni l-Battista, magħżul biex ikun profeta tal-akbar għoli, u li ta ħajtu biex jixhed għall-verità.

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta


Qari tal-quddiesa
Qari I: Iż 49:1-6
Salm: 138:1-3,13-15
Qari I: Atti 13:22-26
L-Evanġelju: Lq 1:57-66,80