Arkivji mensili: Novembru 2021

Dun Annett: raġel ta’ eżempju rispettat madwar id-dinja – L-Arċisqof

Quddiesa f’għeluq l‑10 anniversarju mill‑mewt tal‑Isqof Annetto

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

“Immorru ferħana f’dar il-Mulej” (S 121). L-aħħar jum ta’ Dun Annett bħal-lum 10 snin, kien jum imqalleb ta’ tbatija kbira għalih imma aħna nafuh u nirrispettawh fil-memorja tiegħu għas-serenità tiegħu, għall-ferħ tiegħu li kien jiġi minn bniedem li jaf jitgħallem jistrieħ fir-rieda ta’ Alla, li l-għan ta’ ħajtu kienet l-ubbidjenza lejn ir-rieda tal-Mulej. U t-tbissima ġentili tiegħu kienet mera ta’ din ir-ruħ retta u dixxiplinata, kif jgħidu l-Ingliżi ‘to a fault’, bħalma kienet il-lealtà tiegħu lejn is-superjuri tiegħu f’kull ċirkustanza u t-tbatija tiegħu kienet ukoll ġejja minn hemmhekk… Kompli aqra »

L-Isqof Annetto Depasquale: bniedem ta’ ħafna virtujiet – L-Arċisqof

Diskors għas-Serata kommemorattiva f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Annetto Depasquale

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Knisja, meta trid tapprezza l-umanità ta’ xi ħadd minn uliedha, tħares lejn l-erba’ virtujiet li aħna nsejħulhom il-virtujiet kardinali – m’għandhomx x’jaqsmu mat-ton tal-ilbies jew mat-titli – imma għaliex huma, biex ngħidu hekk, iċ-ċappetti, il-cardines li fuqhom jistrieħ l-bieb tal-ħajja: il-prudenza, it-temperanza, il-qawwa u l-ġustizzja.

Meta tgħid ‘prudenza’ u tgħid ‘Dun Annett’ tista’ tagħmel an equivalence relationship, mhux hekk? … Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Novembru, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Novembru

Sant’Andrija, Appostlu – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 10: 9-18
Salm: 18: 2-5

L-Evanġelju: Mt 4: 18-22

F’dak iż-żmien: Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, Ġesù lemaħ żewġ aħwa, Xmun, jgħidulu Pietru, u Indrì ħuh, qegħdin ikalaw ix-xbiek il-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin”.

U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh… Kompli aqra »

Kelma waħda biss

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“…Int għid kelma biss u l-qaddej tiegħi jfiq”. Din hi t-talba li għamel iċ-ċenturjun lil Ġesù, meta mar isibu, jitolbu jfejjaq lill-qaddej tiegħu li kien batut ħafna. Hawn għandna ġrajja tassew sabiħa li tgħidilna ħafna affarijiet sbieħ għal ħajjitna. Nixtieq li nħarsu kemm lejn iċ-ċenturjun, kif ukoll lejn Ġesù, u naraw x’jgħallmuna permezz ta’ din il-ġrajja.

Iċ-ċenturjun kien bniedem li kellu responsabbiltà kbira… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlob għall-immigranti li sabu qabarhom meta ppruvaw ifittxu art li tilqagħhom

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum, l-ewwel Ħadd tal-Avvent, jiġifieri l-ewwel Ħadd ta’ tħejjija għall-Milied, ikellimna dwar il-miġja tal-Mulej fl-aħħar taż-żminijiet. Ġesù jħabbar ġrajjiet ta’ niket u tbatija, imma propju f’dal-ħin jistedinna biex ma nibżgħux. Għaliex? Għax kollox se jmur sew? Le, imma għax Hu se jiġi. Ġesù għad jerġa’ jiġi, Ġesù għad jiġi, hekk iwiegħed. Jgħid hekk: “Qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib” (Lq 21:28)… Kompli aqra »

Sinjal ta’ tama – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fl-ewwel Ħadd tal-Avvent

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

L-ewwel impressjoni li tieħu meta tisma’ dan id-diskors ta’ Ġesù hu li qed jgħid kliem li jista’ joħloq ansjetà, ibeżża’, forsi wkoll joħloq paniku. Ġesù jsemmi, fost l-oħrajn, taqlib fin-natura, fosthom il-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. F’maltempata qawwija dawn ikunu ħsejjes tal-biża’, speċjalment jekk tinżerta f’nofs ta’ baħar. Nafu li anke maltempata qawwija tax-xita, bħalma kellna nhar il-Ħamis li għadda, toħloq inkonvenjent kbir u forsi wkoll ansjetà… Kompli aqra »

Il-Madonna hi garanzija li Alla hu l-ħelsien u t-tama tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Ħadd tal-Avvent

  Il-Kolleġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Min jaf kemm-il darba nissilna t-talba għażiża: ‘O Marija, li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa, aqlgħalna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija’. Ġesù fl-Evanġelju llum jitkellem fuq din l-aħħar parti tat-talba għażiża li ngħidu lill-Madonna Kunċizzjoni Immakulata: ‘Aqlgħalna l-grazzja li noħorġu minn din id-dinja mingħajr ħtija’. Hi fit-tnissil Immakulat tagħha, daħlet fid-dinja mingħajr tebgħa tad-dnub. Il-Mulej ħares lejha b’ħarsa ta’ ħniena, ta’ mħabba speċjali… Kompli aqra »