Ittri Pastorali

Ħames barkiet għal pajjiżna

Ittra Pastorali għar-Randan 2024

L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Għar‑Randan ta’ din is‑sena, aħna l‑Isqfijiet qed nipproponu biex bħala pajjiż u bħala Nsara nirriflettu fuq il‑ħames doni mingħand il‑Mulej li l‑poeta nazzjonali Dun Karm Psaila jfakkarna fihom fl‑Innu Malti: id‑dehen, il‑ħniena, is‑saħħa, l‑għaqda u s‑sliem.

“Mexxini fis‑sewwa tiegħek”

L‑ewwel don hu d‑dehen: il‑kapaċità li wieħed jifhem, jagħraf u jiddeċiedi li jagħżel it‑tajjeb mill‑ħażin. Fl‑ewwel Ħadd tar‑Randan, nitolbu fis‑Salm: “Triqatek, Mulej, għarrafni… Kompli aqra »

Messaġġ Pastorali: Il-Quddiesa ta’ nhar ta’ Ħadd

Messaġġ pastorali mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex

Għeżież,

Qegħdin niċċelebraw il-jum qaddis u solenni li fih aħna l-Insara nirringrazzjaw lil Alla għad-don sabiħ tal-Ewkaristija: tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù li jingħata lilna għas-salvazzjoni tagħna.  F’dan il-jum għażiż xtaqna naqsmu magħkom katekeżi sabiħa, prattika u profonda li tana l-Qdusija Tiegħu, il-Papa Franġisku, fit-13 ta’ Diċembru 2017. Il-Papa jirrispondi għall-mistoqsija importanti “Għaliex immorru l-Quddiesa l-Ħadd?”, u jgħid hekk:

“Iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tal-Ħadd hi fil-qalba tal-ħajja tal-Knisja (ara Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n… Kompli aqra »

Nibqgħu nakkumpanjaw l-għeżież tagħna b’rispett u dinjità

Ittra Pastorali għar-Randan 2023

“Jien hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija, ukoll jekk imut, jgħix u kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt. Temmnu inti dan?” (Ġw 11:25-26). Ġesù jagħmel din il-mistoqsija lil Marta, oħt Lazzru u Marija, tlieta mill-ħbieb intimi ta’ Ġesù. L-Evanġelju li għadna kemm smajna llum jgħidilna ċar li Ġesù kien iħobbhom ħafna lil Marta, Marija u Lazzru.

Fil-bidu tal-Evanġelju li smajna tasal l-aħbar lil Ġesù li l-ħabib tiegħu Lazzru marid: “Mulej, ara ħabibek marid” (Ġw 11:3)… Kompli aqra »

Ittra miftuħa lill-membri tal-Parlament Malti

Ittra mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex mibgħuta lbieraħ, 1 ta’ Diċembru 2022, lill-membri parlamentari dwar l-emenda proposta fil-Liġi ta’ Malta dwar it-terminazzjoni tat-tqala.

Onorevoli,

Nixtiequ nuru l-preokkupazzjoni kbira tagħna, flimkien ma’ tant nies oħra, dwar l-Abbozz ta’ Liġi numru 28 tal-2022 li jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9, u li jekk approvat kif inhu mill-Parlament, iddaħħal l-abort f’Malta.

Skont kif kien intqal uffiċjalment, l-oriġini ta’ din l-emenda kienet ix-xewqa li, f’każ li tabib jagħmel intervent mediku biex isalva l-ħajja tal-omm li tkun f’periklu li tmut, u minħabba dan l-intervent tmut it-tarbija, it-tabib u l-omm ma jkunux suġġetti għal passi kriminali kontrihom… Kompli aqra »

Nipproteġu kull ħajja umana b’għożża kbira

Nota Pastorali mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex

Il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni li niċċelebraw nhar il-Ħamis li ġej, 8 ta’ Diċembru, hi festa għażiża ħafna għalina l-Maltin. Hi festa li għandha messaġġ importanti wkoll fl-istess kelma li tant għandha tifsira – “kunċizzjoni” – għax tfakkarna li aħna niċċelebraw lil Marija mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. Hi bla tebgħa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. Fl-istess festa hemm din id-dikjarazzjoni ċara li l-ħajja umana hi għażiża mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. 

Meta aħna nitkellmu fuq l-għożża tal-ħajja mill-ewwel mument tat-tnissil, u r-rispett lejn id-dinjità ta’ din il-ħajja li bdiet, ma ngħidux hekk għax hija l-fidi li tgħidilna li hemm il-ħajja umana mill-konċepiment, jew għax il-Knisja tgħidilna hekk… Kompli aqra »

Nilqgħu fostna l-Għannej tal-Ħniena

Ittra Pastorali għar-Randan 2022

L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

“Meta ħlisna mill‑għarqa, sirna nafu li l‑gżira kien jisimha Malta. In‑nies tagħha ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha. Laqgħuna tajjeb lilna lkoll u qabbdulna ħuġġieġa, għax kienet bdiet nieżla x‑xita u kien il‑bard” (Atti 28:1‑2).

Kull darba li naqraw dawn il‑versi minn kapitlu 28 mill‑Atti tal‑Appostli u nisimgħu l‑isem ta’ Malta, inħossu bħal dehxa ma’ ġisimna kollu u bħal sħana tilħaq lil qalbna… Kompli aqra »

Nibnu soċjetà ta’ għożża u solidarjetà

Ittra Pastorali għar-Randan 2021

L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Għeżież,

Is‑sejħa li jagħmlilna Ġesù llum, “Indmu u emmnu fl‑Evanġelju” (Mk 1:15), hi sejħa biex aħna nħaddnu l‑Aħbar it‑Tajba u mmorru fil‑qalba tal‑fidi tagħna, kif ifissirha Ġesù stess: “Alla hekk ħabb lid‑dinja li ta lil Ibnu l‑waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l‑ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3:16).

Alla hu mħabba u lilna, bħala wliedu, isejħilna biex ngħixu fl‑imħabba… Kompli aqra »

Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku – Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Il-Vjaġġ Appostoliku f’Malta mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku

Għeżież,

Huwa b’ferħ kbir li lqajna l-aħbar li l-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku se jżur Malta fil-31 ta’ Mejju 2020, nhar Għid il-Ħamsin.

Meta f’Jannar li għadda kien qed jagħmel ir-riflessjoni tiegħu fuq is-silta mill-Atti tal-Appostli, li titkellem fuq kif l-Appostlu Missierna San Pawl wasal Malta
fin-nawfraġju, il-Papa kellu kummenti sbieħ ħafna fuq il-Maltin li laqgħu lil Pawlu u lin-nies tal-ġifen… Kompli aqra »

Ittra Pastorali f’Għid il-Ħamsin 2019: L-Ispirtu s-Santu jsejħilna għall-imħabba

  • Ħamsin jum wara l-Għid il-Kbir tal-Qawmien mill-Mewt tal-Mulej Ġesù niċċelebraw il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli u d-dixxipli miġbura fit-talb ma’ Marija, Omm Ġesù. Ir-rakkont li jagħtina San Luqa fl-Atti tal-Appostli jsemmi esperjenza ta’ riħ qawwi li mela l-kamra ta’ fuq fejn kienu d-dixxipli, u ilsna tan-nar li dehru fuq kull wieħed u waħda minnhom. Jissemmew ukoll ilsna oħra: meta l-appostlu Pietru u sħabu joħorġu jxandru b’kuraġġ il-Bxara t-Tajba, dawk kollha li semgħuhom irrealizzaw li għalkemm kienu ġejjin minn pajjiżi differenti, ilkoll xorta waħda setgħu jifhmu l-Bxara t-Tajba fl-ilsien tagħhom…

  • Kompli aqra »

Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom

Ittra Pastorali għar-Randan 2019

  •  

  • L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

     

  • Għeżież,

    Aħna nies li nħobbu d‑dar. Dan bir‑raġun, għax bejn dawk l‑erba’ ħitan tad‑djar tagħna jintisġu stejjer meraviljużi: stejjer ta’ familji li fihom l‑għaxqa, stejjer ta’ ġenerożità kbira; stejjer li ma jitwemmnux meta tara ġenituri ssagrifikati għal uliedhom, speċjalment fejn ikun hemm xi wild bi ħtiġijiet speċjali; stejjer erojċi, bħal fejn hemm mard serju…

  • Kompli aqra »