Ittri Pastorali

Messaġġ Pastorali: Il-Quddiesa ta’ nhar ta’ Ħadd

Messaġġ pastorali mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex

Għeżież,

Qegħdin niċċelebraw il-jum qaddis u solenni li fih aħna l-Insara nirringrazzjaw lil Alla għad-don sabiħ tal-Ewkaristija: tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù li jingħata lilna għas-salvazzjoni tagħna.  F’dan il-jum għażiż xtaqna naqsmu magħkom katekeżi sabiħa, prattika u profonda li tana l-Qdusija Tiegħu, il-Papa Franġisku, fit-13 ta’ Diċembru 2017. Il-Papa jirrispondi għall-mistoqsija importanti “Għaliex immorru l-Quddiesa l-Ħadd?”, u jgħid hekk:

“Iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tal-Ħadd hi fil-qalba tal-ħajja tal-Knisja (ara Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n… Kompli aqra »

Nibqgħu nakkumpanjaw l-għeżież tagħna b’rispett u dinjità

Ittra Pastorali għar-Randan 2023

“Jien hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija, ukoll jekk imut, jgħix u kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt. Temmnu inti dan?” (Ġw 11:25-26). Ġesù jagħmel din il-mistoqsija lil Marta, oħt Lazzru u Marija, tlieta mill-ħbieb intimi ta’ Ġesù. L-Evanġelju li għadna kemm smajna llum jgħidilna ċar li Ġesù kien iħobbhom ħafna lil Marta, Marija u Lazzru.

Fil-bidu tal-Evanġelju li smajna tasal l-aħbar lil Ġesù li l-ħabib tiegħu Lazzru marid: “Mulej, ara ħabibek marid” (Ġw 11:3)… Kompli aqra »

Ittra miftuħa lill-membri tal-Parlament Malti

Ittra mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex mibgħuta lbieraħ, 1 ta’ Diċembru 2022, lill-membri parlamentari dwar l-emenda proposta fil-Liġi ta’ Malta dwar it-terminazzjoni tat-tqala.

Onorevoli,

Nixtiequ nuru l-preokkupazzjoni kbira tagħna, flimkien ma’ tant nies oħra, dwar l-Abbozz ta’ Liġi numru 28 tal-2022 li jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9, u li jekk approvat kif inhu mill-Parlament, iddaħħal l-abort f’Malta.

Skont kif kien intqal uffiċjalment, l-oriġini ta’ din l-emenda kienet ix-xewqa li, f’każ li tabib jagħmel intervent mediku biex isalva l-ħajja tal-omm li tkun f’periklu li tmut, u minħabba dan l-intervent tmut it-tarbija, it-tabib u l-omm ma jkunux suġġetti għal passi kriminali kontrihom… Kompli aqra »

Nipproteġu kull ħajja umana b’għożża kbira

Nota Pastorali mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex

Il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni li niċċelebraw nhar il-Ħamis li ġej, 8 ta’ Diċembru, hi festa għażiża ħafna għalina l-Maltin. Hi festa li għandha messaġġ importanti wkoll fl-istess kelma li tant għandha tifsira – “kunċizzjoni” – għax tfakkarna li aħna niċċelebraw lil Marija mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. Hi bla tebgħa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. Fl-istess festa hemm din id-dikjarazzjoni ċara li l-ħajja umana hi għażiża mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. 

Meta aħna nitkellmu fuq l-għożża tal-ħajja mill-ewwel mument tat-tnissil, u r-rispett lejn id-dinjità ta’ din il-ħajja li bdiet, ma ngħidux hekk għax hija l-fidi li tgħidilna li hemm il-ħajja umana mill-konċepiment, jew għax il-Knisja tgħidilna hekk… Kompli aqra »

Nilqgħu fostna l-Għannej tal-Ħniena

Ittra Pastorali għar Randan 2022

L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

“Meta ħlisna mill‑għarqa, sirna nafu li l‑gżira kien jisimha Malta. In‑nies tagħha ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha. Laqgħuna tajjeb lilna lkoll u qabbdulna ħuġġieġa, għax kienet bdiet nieżla x‑xita u kien il‑bard” (Atti 28:1‑2).

Kull darba li naqraw dawn il‑versi minn kapitlu 28 mill‑Atti tal‑Appostli u nisimgħu l‑isem ta’ Malta, inħossu bħal dehxa ma’ ġisimna kollu u bħal sħana tilħaq lil qalbna… Kompli aqra »

Nibnu soċjetà ta’ għożża u solidarjetà

Ittra Pastorali għar-Randan 2021

L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Għeżież,

Is‑sejħa li jagħmlilna Ġesù llum, “Indmu u emmnu fl‑Evanġelju” (Mk 1:15), hi sejħa biex aħna nħaddnu l‑Aħbar it‑Tajba u mmorru fil‑qalba tal‑fidi tagħna, kif ifissirha Ġesù stess: “Alla hekk ħabb lid‑dinja li ta lil Ibnu l‑waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l‑ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3:16).

Alla hu mħabba u lilna, bħala wliedu, isejħilna biex ngħixu fl‑imħabba… Kompli aqra »

Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku – Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Il-Vjaġġ Appostoliku f’Malta mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku

Għeżież,

Huwa b’ferħ kbir li lqajna l-aħbar li l-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku se jżur Malta fil-31 ta’ Mejju 2020, nhar Għid il-Ħamsin.

Meta f’Jannar li għadda kien qed jagħmel ir-riflessjoni tiegħu fuq is-silta mill-Atti tal-Appostli, li titkellem fuq kif l-Appostlu Missierna San Pawl wasal Malta
fin-nawfraġju, il-Papa kellu kummenti sbieħ ħafna fuq il-Maltin li laqgħu lil Pawlu u lin-nies tal-ġifen… Kompli aqra »

Ittra Pastorali f’Għid il-Ħamsin 2019: L-Ispirtu s-Santu jsejħilna għall-imħabba

 • Ħamsin jum wara l-Għid il-Kbir tal-Qawmien mill-Mewt tal-Mulej Ġesù niċċelebraw il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli u d-dixxipli miġbura fit-talb ma’ Marija, Omm Ġesù. Ir-rakkont li jagħtina San Luqa fl-Atti tal-Appostli jsemmi esperjenza ta’ riħ qawwi li mela l-kamra ta’ fuq fejn kienu d-dixxipli, u ilsna tan-nar li dehru fuq kull wieħed u waħda minnhom. Jissemmew ukoll ilsna oħra: meta l-appostlu Pietru u sħabu joħorġu jxandru b’kuraġġ il-Bxara t-Tajba, dawk kollha li semgħuhom irrealizzaw li għalkemm kienu ġejjin minn pajjiżi differenti, ilkoll xorta waħda setgħu jifhmu l-Bxara t-Tajba fl-ilsien tagħhom…

 • Kompli aqra »

Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom

Ittra Pastorali għar-Randan 2019

 •  

 • L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

   

 • Għeżież,

  Aħna nies li nħobbu d‑dar. Dan bir‑raġun, għax bejn dawk l‑erba’ ħitan tad‑djar tagħna jintisġu stejjer meraviljużi: stejjer ta’ familji li fihom l‑għaxqa, stejjer ta’ ġenerożità kbira; stejjer li ma jitwemmnux meta tara ġenituri ssagrifikati għal uliedhom, speċjalment fejn ikun hemm xi wild bi ħtiġijiet speċjali; stejjer erojċi, bħal fejn hemm mard serju…

 • Kompli aqra »

Nibnu djarna fuq il-blat

Ittra Pastorali mill-Isqfijiet fil-festa tat-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija

 • Messaġġ qasir mill-Isqfijiet

   

 •  

 • L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

   

 • Għeżież,

  Fl‑okkażjoni tal‑festa nazzjonali tal‑Vitorja, li aħna l‑Maltin niċċelebraw fit‑8 ta’ Settembru, fil‑festa liturġika tat‑Twelid ta’ Marija Bambina nixtiequ naqsmu magħkom ftit riflessjonijiet dwar is‑sitwazzjoni tal‑housing f’pajjiżna. Qegħdin nirreferu għad‑diffikultà li qed isibu wħud mill‑familji tagħna, ħafna miż‑żgħażagħ tagħna, u diversi barranin fostna, biex isibu dar li jistgħu jikru jew jixtru…

 • Kompli aqra »