Arkivji mensili: Mejju 2013

L-Oratorju ‘San Paolo evangelizza i Maltesi’

L-Arċidjoċesi ta’ Malta tippreżenta Oratorju minn Karlu Diacono, sabiex tikkomemora l-100 anniversarju mill-Kungress Ewkaristiku tal-1913 u s-sena tal-Fidi.

L-Oratorju, imtella’ minn solisti, l-kor Mirabitur u l-Orkestra Filarmonika ta’ Malta immexxija minn Dun Ġwann Galea.

Dħul huwa b’xejn.

Iktar dettalji mill-Poster t’hawn taħt.

. The Musical Heritage of the International Eucharistic Congress (1913)

Performance of Diacono’s Oratorio at St… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tas-27 ta’ Mejju

Mark 10, 17-27

Kien se jaqbad it-triq, meta mar fuqu wieħed jgħaġġel, niżel għarkubbtejh quddiemu u qallu: “Mgħallem tajjeb, x’għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?”  “Għaliex qiegħed issejjaħli ‘tajjeb’?” qallu Ġesù,”ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta’ ħaddieħor; weġġaħ lil missierek u  ‘l ommok.” U dak wieġbu u qallu: “Mgħallem, jiena dan kollu ili nħarsu minn żgħożiti.” Mbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta’ mħabba u qallu: “Ħaġa waħda tonqsok: mur bigħ li għandek, agħtih   lill-fqar, u jkollok teżor fis-sema; mbagħad ejja u imxi warajja.” Imma għal dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq b’qalbu sewda, għaliex kellu bosta ġid… Kompli aqra »

Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Ħal Għargħur

Fr Christopher Galea

L-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ħatar lil Dun Christopher Galea bħala kappillan tal-parroċċa ta’ San Bartilmew, Ħal Għargħur.

Dun Christopher twieled fl-14 ta’ Ottubru 1969. Hu rċieva l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja tal-Mosta u fl-iskola St Michael’s, St Venera. Hu kompla l-istudji terzjarji fil-Fakultà tat-Teologija (Filosofija u Teoloġija), fl-Università ta’ Malta.

Dun Christopher Galea ġie ordnat saċerdot fit-2 ta’ Lulju 1999 u nħatar viċi-kappillan tal-parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi… Kompli aqra »

Arċipriet ġdid għall-parroċċa taż-Żejtun

Dun Nicholas Pace

L-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ħatar lil Dun Nicholas Pace bħala arċipriet tal-parroċċa ta’ Santa Katarina, iż-Żejtun.

Dun Nicholas twieled fl-1 ta’ Diċembru 1961. Hu rċieva l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja tas-Siġġiewi, fil-Kulleġġ Santu Wistin, tal-Pietà, u fil-Kulleġġ Stella Maris (6th Form) il-Gżira. Hu kompla l-istudji terzjarji fil-Fakultà tat-Teoloġija (Filosofija u Teoloġija), fl-Università ta’ Malta.

Dun Nicholas Pace ġie ordnat saċerdot fit-8 ta’ Lulju 1988 u nħatar viċi-kappillan fil-parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara u wara, fil-parroċċa Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar… Kompli aqra »

27 ta’ Mejju – 2 ta’ Ġunju

It-Tnejn

9.15 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

5.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-ġenituri tal-missjunarji Maltin u jiċċelebra quddiesa f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta.

7.45 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa organizzata mis-saċerdoti żgħażagħ b’suffraġju tal-Arċipriet Eric Overand, fis-Seminarju, Tal-Virtù.

It-Tlieta
L-Erbgħa

7.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ ma membri mill-Kunsill Pastorali Parrokkajli u mal-Kummissjoni Implimentazzjoni tas-Sinodu, tas-Sliema (Parroċċa Ġesù Nazzarenu)… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-26 ta’ Mejju

Festa tat-Trinita Qaddisa

Gwann 16, 12-15

“Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-25 ta’ Mejju

Mark 10, 13-16

Ġibulu quddiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajjtu magħhom. Ġesù, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: “Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna ta’ Alla. Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha.” Mbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom… Kompli aqra »

Il-Papa jħeġġeġ li nitolbu hekk: ‘Mulej, jiena nemmen, għinni fejn ma nemminx’

Pope Francis praying

Waqt quddiesa f’Casa Santa Marta fil-Vatikan, il-Papa Franġisku qal li talb umli, kuraġġuż u intens jista’ verament iwassal għal miraklu. Imnebbaħ mill-vanġelu li jirrakkonta kif id-dixxipli naqsu milli jagħmlu miraklu, b’Ġesu jċanfar in-nuqqas ta’ fidi, il-Papa jfakkar fil-kliem li ‘kollox possibbli għal min għandu l-fidi’. Il-Papa jistaqsi għaliex in-nuqqas ta’ fidi u jkompli jgħid li jaħseb li dan jiġri meta wieħed ma jiftaħx qalbu u meta qalb il-bniedem tkun trid il-kontroll ta’ kollox u allura ma tkunx tista’ tagħti lil Ġesu dak il-kontroll… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-24 ta’ Mejju

Mark 10, 1-12

Telaq minn hemmhekk u mar fl-art tal-Lhudija u ‘l hemm mill-Ġordan, u n-nies mill-ġdid inġabret madwaru; u hu, kif kienet id-drawwa tiegħu, raġa’ qabad jgħallimhom. Resqu xi Fariżej lejh, u biex iġarrbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal: “X’ordnalkom Mosè?” Qalulu: “Mosè ta  l-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju, u jibgħatha… Kompli aqra »