Stqarrijiet għall-Istampa

L-Isqfijiet Maltin jifirħu lill-Isqof-elett Henry Joseph Balzan

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna, l‑Isqof Anton Teuma u l‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi jifirħu lil Mons. Henry Joseph Balzan għall‑ħatra mill‑Papa Franġisku ta’ Isqof Awżiljarju tal-Arċidjoċesi ta’ La Serena, fiċ-Ċilì. L‑Arċidjoċesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex jingħaqdu fit‑talb għall‑Isqof‑elett biex il‑Mulej jagħtih l‑għajnuna f’din il‑missjoni ġdida afdata lilu.

Mons. Henry Joseph Balzan, saċerdot tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, twieled fl-1 ta’ Novembru 1963 il-Ħamrun. Daħal fis-Seminarju fl-1982 u kiseb il-Baċellerat u l-Liċenzjat fit-Teoloġija fl-Università ta’ Malta… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Scicluna f’April 2024

Matul ix‑xahar ta’ April, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta xxandar il‑quddiesa kuljum fid‑9:30am fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt. Mit‑Tnejn sas‑Sibt tixxandar it‑talba tar‑rużarju fuq Knisja.mt, Newsbook.com.mt, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Kull nhar ta’ Ħadd, il‑quddiesa tixxandar fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt, l‑istazzjon tar‑radju RTK 103, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta.

L‑Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra l‑quddies f’dawn il‑ġranet:

L-Erbgħa 3 ta’ April, fid‑9:30am, l-Arċisqof imexxi l-pellegrinaġġ ta’ San Girgor fiż-Żejtun… Kompli aqra »

L-Arċisqof jgħammed 14-il adult minn seba’ pajjiżi differenti

Illejla, waqt il‑Vġili Solenni tal‑Qawmien tal‑Mulej mill‑Imwiet fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, l‑Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra s‑Sagramenti tad‑Dħul fil‑Ħajja Nisranija (magħmudija, griżma u tqarbin) lil 14‑il katekumenu, jiġifieri persuni li f’età adulta jagħżlu l‑ħajja Nisranija. L-14‑il adult, li llejla b’dawn is‑sagramenti se jsiru membri ġodda tal‑Knisja Kattolika, huma mill‑Albanija, iċ‑Ċina, l-Indja, il‑Kolumbja, Malta, Mauritius u r‑Renju Unit. Dawn il‑katekumeni temmew il‑programm tar‑Rit għad‑Dħul tal‑Adulti fil‑Ħajja NisranijaKompli aqra »

L-Arċisqof jisħaq fuq ir-rwol importanti tal-ministri tat-tqarbin fil-Knisja

L‑Arċisqof Charles Scicluna rringrazzja lill‑ministri straordinarji tat‑tqarbin għad‑dedikazzjoni u s‑servizz tagħhom fil‑parroċċi u f’komunitajiet oħra. Huwa għamel dan f’Ħamis ix‑Xirka, il‑ġurnata li fiha Ġesù Kristu waqqaf is‑sagrament tal‑Ewkaristija waqt l‑Aħħar Ċena.

F’ittra mibgħuta lill‑ministri kollha tat‑tqarbin fl‑Arċidjoċesi ta’ Malta, l‑Arċisqof qal li l‑missjoni tagħhom hi ferm importanti għall‑Knisja. Dan għaliex mhux biss joffru servizz waqt iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi, iżda wkoll iwasslu lil Ġesù Ewkaristija lill‑morda u lil dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux joħorġu minn darhom… Kompli aqra »

Kappillani ġodda għall-Imqabba, il-Kalkara u Tal-Ibraġ; u amministratur parrokkjali għall-Balluta

Kappillan ġdid għall-parroċċa tal-Imqabba Dun Blake Camilleri

L‑Arċisqof Charles Scicluna qed jafda l‑ħidma pastorali tal‑parroċċa ta’ Santa Marija fl‑Imqabba f’idejn Dun Blake Camilleri bħala l‑kappillan ta’ din il‑parroċċa. Mons. Arċisqof jirringrazzja lil Dun John Philip Curmi tal‑ħidma tiegħu bħala kappillan f’din il‑parroċċa għal dawn l‑aħħar 10 snin.

Dun Blake Camilleri twieled fit‑8 ta’ Mejju 1984. Beda l‑mixja għas‑saċerdozju fis‑Seminarju Maġġuri tal‑Arċisqof f’Tal‑Virtù fir‑Rabat u studja fil‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑Università ta’ Malta minn fejn iggradwa fil‑Filosofija u t‑Teoloġija… Kompli aqra »

Stqarrija mit-Tribunal Ekkleżjastiku dwar allegazzjonijiet foloz minn Prof. Simon Mercieca

We refer to a blogpost by Simon Mercieca put up on his website on 5 March, 2024, entitled “Il-Kurja ser tippubblika l-annullament ta’ Jason Azzopardi kif kienet għamlet b’ta’ Alfred Sant meta għaddietu lil Daphne Caruana Galizia ħalli tumiljah?”

Once again, Professor Mercieca is making serious and harmful allegations against the Ecclesiastical Tribunal and the President of the Regional Tribunal of Second Instance, Mgr Joseph Bajada, which are false and require clarification… Kompli aqra »

L-Arċisqof jappella lill-MCESD biex ħadd ma jħossu ċittadin tat-tieni klassi

L-Arċisqof Charles Sclcuna u l-Isqof Joseph Galea-Curmi flimkien mal-MCESD u membri tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. Ritratt: Arċidjoċesi ta’ Malta – Ian Noel Pace

L‑Arċisqof Charles Scicluna appella lill-imsieħba soċjali tal‑Kunsill Malti għall‑Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) sabiex fid‑deċiżjonijiet li jittieħdu ma ninsewx lir-residenti mhux Maltin li qed jgħixu f’pajjiżna għaliex m’għandhomx ikunu ċittadini tat‑tieni klassi.

Huwa qal dan waqt laqgħa li fil-Kurja tal-Arċisqof u li għaliha kien hemm preżenti wkoll l-Isqof Joseph Galea-Curmi, bil‑parteċipazzjoni tas‑Segretarju Parlamentari għad‑Djalogu Soċjali, l‑Onor… Kompli aqra »

L-Arċidjoċesi tikkundanna kummenti malafamanti dwar it-Tribunal Ekkleżjastiku

Qed issir referenza għal blogpost ta’ Simon Mercieca bit‑titlu “Jason  Azzopardi jingħata l‑annullament taż‑żwieġ mit‑tribunal tal‑Knisja”.

F’din il‑blogpost, Simon Mercieca jagħmel diversi dikjarazzjonijiet skorretti u malafamanti fil-konfront ta’ membri tat‑Tribunal Ekkleżjastiku, b’mod partikolari tal‑President tat‑Tribunal Reġjonali tat‑Tieni Istanza, Mons. Joseph Bajada.

Fost l‑oħrajn, Simon Mercieca jallega li Mons. Bajada influwenza deċiżjoni biex
Dr Azzopardi jingħata annullament minħabba r-rabta ta’ Mons… Kompli aqra »

Kunsill ġdid tal-Kappillani 2024-2026

Mix-xellug: Dun Evan Caruana, Dun Franco Fenech, Dun Albert Buhagiar Dun Bastjan Caruana, Dun Reuben Micallef, l-Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof Joseph Galea-Curmi, Dun Daniel Cardona, Dun Karm Farrugia u Dun Robin Camilleri.

Il‑Kulleġġ tal‑Kappillani tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta ħatar Kunsill ġdid tal‑Kappillani għas‑snin 2024‑2026 u li se jkun magħmul minn tmien kappillani.

Fl‑ewwel laqgħa tal‑Kunsill tal‑Kulleġġ tal‑Kappillani, l‑Isqfijiet ta’ Malta awguraw lill‑membri l‑ġodda sabiex il‑ħidma tagħhom tħalli l‑frott mixtieq fil‑parroċċi u fil‑Knisja f’Malta… Kompli aqra »

Ħames barkiet għal pajjiżna

Ittra Pastorali għar-Randan 2024

L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Għar‑Randan ta’ din is‑sena, aħna l‑Isqfijiet qed nipproponu biex bħala pajjiż u bħala Nsara nirriflettu fuq il‑ħames doni mingħand il‑Mulej li l‑poeta nazzjonali Dun Karm Psaila jfakkarna fihom fl‑Innu Malti: id‑dehen, il‑ħniena, is‑saħħa, l‑għaqda u s‑sliem.

“Mexxini fis‑sewwa tiegħek”

L‑ewwel don hu d‑dehen: il‑kapaċità li wieħed jifhem, jagħraf u jiddeċiedi li jagħżel it‑tajjeb mill‑ħażin. Fl‑ewwel Ħadd tar‑Randan, nitolbu fis‑Salm: “Triqatek, Mulej, għarrafni… Kompli aqra »