Arkivji mensili: Settembru 2011

MESSAĠĠ TAL-ARĊISQOF F’JUM L-INDIPENDENZA 2011

KonKatidral ta’ San Ġwann

21 ta’ Settembru, 2011

Eċċellenza Sur President ta’ Malta u Sinjura Abela,

Ħuti,

Il-bniedem minnu nnifsu jħoss il-bżonn li jfakkar dawk il-ġrajjiet li jkunu mmarkawlu ħajtu.

Meta jiftakar fihom, ma jibqgħux biss memorja iżda jfissru tiġdid u riflessjoni ġdida fuq dak li jkun għadda minnu snin qabel… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 21 ta’ Settembru

Mattew 9,9-13

Huwa u għaddej minn hemm, Ġesù ra wieħed bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi; kien jismu Mattew. “Ejja warajja,” qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li, kif qagħad għandu għall-mejda, ġew bosta pubblikani u midinbin u qagħdu madwar il-mejda ma’ Ġesù u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxipli: “Għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin l-Imgħallem tagħkom?” Hu semagħhom, u qal: “It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma f’saħħithom, iżda l-morda… Kompli aqra »

L-AFRIKANI B’APPELL LILL-KNISJA BIEX ISSAĦĦAĦ IR-RWOL TA’ MONITORAĠĠ TAL-ELEZZJONIJIET

African elections

Rappreżentanti tal-Knisja minn għoxrin nazzjon Afrikan qalu li l-Knisja għandha ssaħħaħ ir-rwol tagħha fl-osservazzjoni u l-monitoraġġ tal-elezzjonijiet fil-pajjiżi Afrikani. Meta nnotaw li tnax-il pajjiż fil-kontinent Afrikan huma skedati li jżommu l-elezzjonijiet qabel tmiem din is-sena, u erbatax oħra matul is-sena 2012, parteċipanti f’konferenza organizzata mill-Catholic Relief Services, CRS, flimkien mas-Simposju tal-Konferenzi Episkopali tal-Afrika u l-Madagascar, qalu li “tmexxxija fqira hi ħafna drabi l-bidu ta’ intimidazzjoni, vjolenza u kunflitti fl-Afrika waqt u wara l-elezzjonijiet”… Kompli aqra »

SEMINAR GĦALL-GĦALLIEMA U LSA’S ĠODDA FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA

Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni tal-Knisja f’Malta organiżża seminar ta’ jumejn għall-għalliema u l-learning support assistants(LSAs) li ser jibdew l-impjieg tagħhom fl-iskejjel tal-Knisja matul is-sena skolastika li tibda fil-jiem li ġejjin.

Aktar minn 120 parteċipant minn 30 skola differenti attendew għal dan is-seminar li ntemm llum, it-Tlieta 20 ta’ Settembru 2011, u li sar fil-Kurja tal-Arċisqof, l-Furjana. Il-parteċipanti ngħataw informazzjoni fuq is-servizzi li jingħataw fl-iskejjel u ġie spjegat lilhom l-ethos u l-kariżma tal-iskejjel tal-Knisja… Kompli aqra »

FTUĦ TAS-SENA PASTORALI TAL-MOVIMENT TA’ KANA

Nhar it-Tnejn, 19 ta’ Settembru 2011, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. attenda l-ftuħ tas-Sena Pastorali tal-Moviment ta’ Kana u ndirizza l-Assemblea Ġenerali, fiċ-ċentru Pastorali Ħ’Attard.

Waqt din l-Assemblea, il-President tal-Moviment ta’ Kana, Dr Anna Vella tkellmet dwar il-missjoni prinċipali tal-Moviment, li hija dik tal-pastorali mal-għarajjes u mal-koppji miżżewġin. Dr Vella qalet li wieħed ma jridx jinsa li dawk l-għarajjes li jattendu l-korsijiet ta’ Kana jkunu diġa għaddew minn diversi stadji fil-ħajja tagħhom u għalhekk ċerti valuri u attitudnijiet ikunu ffurmati fihom… Kompli aqra »

TFITTEX LIL WIĊĊU FIL-KOMUNITA’ U L-KNISJA

L-għan ta kull nisrani kull fejn jinsab hu li jgħix kif għix Sidna Gesu Kristu. Kemm tkun ħaga sabiħa li kull fejn inkunu aħna bħala nsara nwasslu dan il-messaġġ. Fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja trid tfittex li tħalli lil Ġesu jibqa jaħdem permezz tagħha fid-dinja.

Noel Mifsud u Daniela Cassar huma l-mistiedna ta Ian Diacono fil-programm tal-llum. Huma ser jgħinuna nagħrfu rwol partikolari li kull nisrani għandu jkollu – dik li tevanġelizza – li titkellem dwar Ġesu u xxandar il-kelma tiegħu… filwaqt li tgħix dak li temmen.  … Kompli aqra »

MESSAĠĠ MILL-ARĊISQOF FIL-FTUĦ TAS-SENA PASTORALI TAĊ-ĊENTRU TAL-VOKAZZJONIJIET

Seminarju, tal-Virtu

17 ta’ Settembru 2011

Ir-riflessjoni li aħna nagħmlu bħala nsara nagħmluha dwar il-kelma t’Alla.  Il-mistoqsijiet li jagħmel il-bniedem li jemmen ma jippruvax isolvihom biss bil-moħħ tiegħu imma jsolvihom billi jisma’ l-kelma t’Alla u jkun jaf it-tweġiba.  U meta aħna ngħidu: imma x’inhi d-dinjita tal-bniedem?  U aħna naqraw fil-kelma t’Alla li Alla l-Imbierek ħalaq lil kull bniedem, raġel u mara, xbieha tiegħu.  … Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 20 ta’ Settembru

Luqa 8, 19-21

Ġew għalih ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk.” Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu.”

Il-Qaddis tal-jum: San Andrea Kim u San Pawl Chong u sħabhom Kompli aqra »

FTUĦ TAS-SENA PASTORALI TAĊ-ĊENTRU VOKAZZJONIJIET, FIS-SEMINARJU

Nhar is-Sibt, 17 ta’ Settembru, 2011, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. attenda l-ftuħ tas-Sena Pastorali taċ-Ċentru Vokazzjonijiet, is-Seminarju.

Fr. Michael Bellizzi, direttur taċ-Ċentru Vokazzjonijiet qasam il-ħsibijiet tiegħu u x-xogħol li jwettaq dan iċ-Ċentru mal-qarrejja ta’ dan is-sit.

“Minnufih telqu kollox … u marru warajh”


Illum għandna ħafna affarijiet importanti x’nagħmlu.  … Kompli aqra »

APPELL GĦALL-EVANĠELIZZAZZJONI L-ĠDIDA

Pope in Castel-Gandolfo

“Familji li qed jgħixu għal Kristu huma fost il-protagonisti fil-missjoni tal-Knisja lejn evanġelizzazzjoni ġdida.” Dan kien il-kliem tal-Papa Benedittu XVI qabel ir-reċita tat-talba tal-Angelus quddiem il-folla miġbura quddiemu fir-residenza tiegħu tas-Sajf f’Castel Gandolfo.

F’riflessjoni fuq silta meħuda mil-liturġija tal-ġurnata, eżattament mill-Ittra lill-Filippin, il-Papa nnota li “l-kitba madwar 50 sena wara Kristu, kienet diġa sintesi kompluta tal-misteru ta’ Kristu; inkarnazzjoni, ‘kenosis’ li tfisser umiljazzjoni b’mewt fuq salib u glorifikazzjoni wara l-mewt.”

Żied li “il-misteru fih innifsu twaħħad mal-ħajja tal-Appostlu San Pawl li kiteb l-ittra waqt li kien il-ħabs, jistenna sentenza ta’ ħajja jew mewt”… Kompli aqra »